Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2230. Navodilo za pripravo in izdajo tehničnih specifikacij za proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave, stran 5258.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in tretjega odstav­ka 32. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
N A V O D I L O
za pripravo in izdajo tehničnih specifikacij za proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina navodila
1. člen
(1) Navodilo ureja postopek pripravljanja, sprejemanja, izdajanja, objavljanja, vzdrževanja, razveljavljanja, dopolnjevanja in označevanja tehničnih specifikacij za proge in sestavne dele proge ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave (v nadaljnjem besedilu: tehnične specifikacije, s kratico TS-Z).
(2) S TS-Z se podrobno predpisujejo tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, kadar je to potrebno, pa tudi postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so dane zahteve izpolnjene. S TS-Z se dodatno ob slovenskih, evropskih in mednarodnih predpisih s področij železniškega sistema predpisujejo zahteve za zagotovitev interoperabilnosti nacionalnega železniškega sistema.
(3) To navodilo tudi ureja:
1. ustanavljanje, preoblikovanje, ukinitev in način dela tehničnih odborov, ki izvajajo strokovne naloge priprav tehničnih specifikacij;
2. pristojnosti in odgovornosti predsednika, tehničnega sekretarja in članov tehničnega odbora.
(4) Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot v Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo).
II. USTANAVLJANJE IN IMENOVANJE TEHNIČNIH DELOVNIH TELES
Tehnična delovna telesa
2. člen
(1) Tehnična delovna telesa v okviru Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) izvajajo strokovne naloge priprave tehničnih specifikacij.
(2) Tehnična delovna telesa so:
1. tehnični odbori (TO; mednarodna oznaka TC);
2. delovne skupine (DS; mednarodna oznaka WG).
(3) Osnovna naloga tehničnih odborov je priprava in sprejemanje tehničnih specifikacij kot delovnih osnutkov, osnutkov in predlogov za sprejem za prvo izdajo, skladno z določbami tega navodila.
(4) Naloge delovnih skupin so priprave strokovnih vsebinskih zasnov tehničnih specifikacij do faze delovnih osnutkov po določbah tega navodila in naloge, dodeljene od tehničnih odborov.
Tehnični odbori
3. člen
(1) Člane tehničnega odbora, predsednika in tehničnega sekretarja imenuje minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog direktorja agencije.
(2) Tehnični odbori se ustanovijo za posamezne podsisteme železniškega sistema, in sicer za: infrastrukturo, energijo, nadzor, vodenje in signalizacijo, vodenje in upravljanje železniškega prometa, vozila, vzdrževanje ter telematske aplikacije za potniški in tovorni promet.
(3) Tehnični odbori delujejo v okviru agencije skladno s potrebami in upoštevanjem prednostnega vrstnega reda sprejemanja tehničnih specifikacij po določbah Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L št. 110 z dne 20. 4. 2001, št. 1; v nadaljevanju besedila: Direktiva 2001/16/ES. Seznam tehničnih odborov je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega navodila.
(4) Člane tehničnih odborov lahko zastopajo strokovnjaki zainteresiranih strani za standardizacijo s področja železniškega sistema, in sicer: upravljavec, pooblaščeni upravljavec, prevoznik, proizvajalci sestavnih delov in storitev na področju železniškega sistema ter drugi organi in organizacije. Zagotovljena mora biti enakomerna zastopanost vseh zainteresiranih strani.
(5) V posamezni tehnični odbor direktor agencije predlaga njegovega predsednika ter najmanj tri člane tehničnega odbora.
(6) Pravico do članstva v tehničnem odboru si pridobi oseba, ki pošlje pisno prijavo za članstvo. Izbor najprimernejših kandidatov izvede agencija na osnovi ocene izpolnjevanja pogojev iz desetega odstavka tega člena. Izbrani kandidati so dolžni podpisati pristopno izjavo, s katero se zavezujejo spoštovati pravila, ki urejajo delovanje tehničnih odborov v okviru agencije. Pristopna izjava je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega navodila.
(7) Mandat predsednika in članov tehničnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(8) Za tehničnega sekretarja tehničnega odbora se imenuje strokovni delavec agencije. V primeru, da agencija ne more zagotoviti strokovnega delavca za delovno področje tehničnega odbora, je lahko na njen predlog za tehničnega sekretarja izjemoma imenovan zunanji strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje poznavanja pravil in postopkov za izvajanje strokovne tehnične podpore tehničnih odborov in s takšnim imenovanjem soglaša. Tehnični sekretar ni član tehničnega odbora in nima pravice glasovanja na področju delovanja tehničnega odbora.
(9) Sklep o imenovanju tehničnih odborov in o določitvi njihovih tehničnih sekretarjev se dostavi vsem imenovanim in agenciji.
(10) Pogoji za imenovanje članov tehničnih odborov so:
1. kvalifikacijski kriteriji: dokazljiva strokovna oziroma branžna znanja s področja železniškega sistema, strokovne izkušnje in reference s področja priprave, izdelave in sprejemanja normativnih dokumentov, kot so zakoni, podzakonski akti, navodila, tehnične specifikacije, standardi, tehnični predpisi, postopki ipd.;
2. minimalni zadovoljiv kriterij za članstvo v tehničnem odboru je poznavanje temeljnih načel standardizacije in pravil, ki urejajo delovanje tehničnih odborov;
3. osebnostne lastnosti: dojemljive in zrele osebnosti, komunikacijske sposobnosti, obvladovanje timskega dela, sposobnost pravilnih realističnih vrednotenj in strokovnih analitičnih presoj gradiv, nepristranskost pri strokovnem odločanju.
Imenovanje članov delovnih skupin
4. člen
(1) Tehnični odbor lahko v soglasju z direktorjem agencije imenuje eno ali več stalnih ali občasnih delovnih skupin za delo na ožjem strokovnem področju delovanja tehničnega odbora. Z imenovanjem se določi vodjo delovne skupine, ki mora biti član tehničnega odbora, ter najmanj dva člana.
(2) Člane delovnih skupin lahko izberejo in določijo tehnični odbori ali direktor agencije na podlagi ocene strokovne usposobljenosti kandidatov, zainteresiranih za delo v delovnih skupinah po posameznih strokovnih področjih, v katera so tehnične specifikacije tematsko razvrščene.
Spremembe v sestavi tehničnih odborov
5. člen
(1) Sestava tehničnega odbora in stalne ali občasne delovne skupine se spremeni po enakem postopku, kot je določen za imenovanje tehničnega odbora in delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
(2) Zamenjavo predsednika tehničnega odbora lahko predlaga direktor agencije.
(3) Zamenjavo vodje delovne skupine lahko predlagata predsednik tehničnega odbora ali direktor agencije.
(4) Zamenjavo člana tehničnega odbora ali delovne skupine lahko predlaga predsednik tehničnega odbora ali vodja delovne skupine.
(5) V primeru, da se član tehničnega odbora zaporedoma ni udeležil treh sej tehničnega odbora ali da se jih iz utemeljenih razlogov ne bo mogel udeleževati v nekem daljšem časovnem obdobju, mora predsednik tehničnega odbora predlagati njegovo zamenjavo in predlagati primerno osebo za zamenjavo. Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane delovne skupine.
(6) Zamenjavo tehničnega sekretarja lahko predlaga tehnični odbor ali direktor agencije.
(7) Tehnični odbor preneha delati, ko prenehajo razlogi njegovega imenovanja ali če tako odloči minister.
(8) Stalna ali občasna delovna skupina preneha delati, ko prenehajo razlogi njenega imenovanja ali če tako na predlog njenega predsednika odloči tehnični odbor, ki jo je imenoval, ali direktor agencije, ki je dal soglasje k njenemu imenovanju.
III. NALOGE TEHNIČNEGA ODBORA, NJEGOVIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA TER TEHNIČNEGA SEKRETARJA TEHNIČNEGA ODBORA
Naloge tehničnih odborov
6. člen
Naloge tehničnih odborov so:
1. pripravljanje predlogov letnih ali večletnih programov dela s svojega delovnega področja priprave tehničnih specifikacij in programov dela za svoje stalne ali občasne delovne skupine. Oblika letnega programa priprave TS-Z je določena v prilogi 3, ki je sestavni del tega navodila;
2. predlaganje imenovanja stalnih in občasnih delovnih skupin za pripravo tehničnih specifikacij na svojem področju delovanja;
3. obravnavanje in sprejemanje stališč in sklepov k pobudam, pripombam in predlogom v zvezi s pripravo tehničnih specifikacij;
4. priprava vsebinskih zasnov tehničnih specifikacij, oblikovanje in sprejemanje tehničnih specifikacij po fazah nastajanja od delovnih osnutkov, osnutkov do predlogov za prvo izdajo tehničnih specifikacij;
5. ocenitev, ali so TS-Z takšne narave, da se je treba posvetovati z združenji in organi, ki zastopajo uporabnike, ter s socialnimi partnerji;
6. predstavljanje in utemeljevanje rešitev iz tehničnih specifikacij v strokovni in drugi zainteresirani javnosti;
7. sodelovanje z drugimi tehničnimi odbori za pripravo tehničnih specifikacij;
8. spremljanje domačih predpisov in predpisov, ki jih izdajajo mednarodni in evropski tehnični komiteji, podkomiteji in delovne skupine, katerih delo je vezano na sistem tehnične regulative za slovenski železniški sistem;
9. pripraviti stroškovnik implementacije sprejetih TS-Z;
10. izvajanje drugih nalog po programu dela tehničnega odbora.
Naloge članov tehničnih odborov
7. člen
(1) Naloge članov tehničnega odbora so poleg nalog iz prejšnjega člena še naslednje:
1. sodelovanje pri oblikovanju strokovnih vsebin tehničnih specifikacij;
2. proučevanje pobud, mnenj in pripomb k tehničnim specifikacijam in strokovno opredeljevanje do njih;
3. predlaganje članov delovnih skupin in sodelovanje v delovnih skupinah;
4. sodelovanje v postopku obravnavanja in usklajevanja tehničnih specifikacij v posameznih fazah njihove priprave in v strokovnih predstavitvah tehničnih specifikacij;
5. opravljanje drugih nalog v zvezi s pripravo tehničnih specifikacij.
(2) Za svoje delo so člani tehničnega odbora odgovorni predsedniku.
Naloge predsednika tehničnega odbora
8. člen
(1) Naloge predsednika tehničnega odbora so:
1. da spremlja uresničevanje programov priprave tehničnih specifikacij in da po zaključku leta pisno poroča ministru o njihovi uresničitvi;
2. da podpisuje vso dokumentacijo v zvezi z delom tehničnega odbora;
3. da za podpisovanje določene dokumentacije pooblasti tehničnega sekretarja ali člana tehničnega odbora;
4. da zastopa tehnični odbor in da za zastopanje tehničnega odbora v posameznih primerih pooblasti člana ali tehničnega sekretarja.
(2) Predsednik tehničnega odbora je za svoje delo odgovoren ministru.
Naloge sekretarja tehničnega odbora
9. člen
(1) Naloge tehničnega sekretarja tehničnega odbora so:
1. opravljanje organizacijskih tehničnih del, ki so potrebna za delovanje tehničnega odbora;
2. evidentiranje, razporejanje, razpošiljanje in hramba vse dokumentacije v zvezi z delom tehničnega odbora;
3. vodenje zapisnikov o sejah tehničnega odbora;
4. vodenje korespondence v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem tehničnih specifikacij;
5. pripravljanje informacij za tehnični odbor o pripravljanju in sprejemanju domačih in tujih tehničnih predpisov, standardov in drugih predpisov, vezanih na področje delovanja tehničnega odbora;
6. opravljanje drugih organizacijskih tehničnih opravil po sklepih tehničnega odbora.
(2) Tehnični sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku tehničnega odbora.
IV. NAČRTOVANJE IN STROKOVNO USKLAJEVANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
Letni ali večletni programi
10. člen
(1) Predloge letnih ali večletnih programov priprav tehničnih specifikacij izdelajo tehnični odbori vsak za svoje tematsko področje, uskladijo pa jih njihovi predsedniki.
(2) Usklajene programe skupaj s svojim strokovnim mnenjem agencija predloži v soglasje ministru.
(3) Program za naslednje leto mora biti ministru predložen v soglasje najkasneje do 15. decembra v tekočem letu.
(4) Letni program priprave tehničnih specifikacij mora vsebovati najmanj oznake in nazive posameznih tehničnih specifikacij, nosilca priprave (tehnični odbor, delovna skupina), rok, predvidene stroške njihove izdelave in utemeljitev njihove priprave.
(5) Letnemu programu priprave tehničnih specifikacij morajo biti priložene:
1. izjave predsednikov tehničnih odborov, da bodo predlagane tehnične specifikacije urejale zgolj tiste tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvod, proces ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem, gradnjo in vzdrževanjem železniške infrastrukture vključno z vozili, ki v Republiki Sloveniji niso urejena s tehničnimi in drugimi predpisi;
2. izjava direktorja agencije, da so programi vrednostno usklajeni s predvidenimi finančnimi sredstvi za kritje stroškov priprave tehničnih specifikacij iz sredstev, določenih v skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 86/04) v predlogu njenega proračuna.
Spremembe letnih programov
11. člen
Predsednik tehničnega odbora lahko predlaga, da se zaradi nujnosti priprave posameznih tehničnih specifikacij spremeni ali dopolni letni program njihove priprave. K predlogu sprememb in dopolnitev letnega programa se mora pridobiti soglasje ministra po postopku iz 10. člena tega navodila.
Izdelava in oddaja delovnih osnutkov tehničnih specifikacij
12. člen
Izdelava delovnih osnutkov tehničnih specifikacij po tem navodilu se lahko odda po pogodbi v skladu s predpisi o javnih naročilih. Postopek oddaje izdelave delovnih osnutkov tehničnih specifikacij vodi in pogodbe za njihovo izdelavo sklepa agencija.
Obravnava delovnega osnutka tehničnih specifikacij
13. člen
(1) Besedilo delovnega osnutka tehničnih specifikacij obravnava tehnični odbor in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine tehničnih specifikacij iz programa njene priprave in če s tem soglaša večina članov tehničnega odbora, določi kot osnutek tehničnih specifikacij.
(2) Če tehnični odbor sklene, da besedilo delovnega osnutka tehnične specifikacije ni izdelano v skladu z zasnovo vsebine iz programa njene priprave in da ga zato ne more določiti kot besedilo osnutka tehnične specifikacije, tehnični sekretar tehničnega odbora o tem v roku pet dni po sprejetju takega sklepa obvesti direktorja agencije.
(3) V sklepu tehničnega odbora morajo biti obrazloženi razlogi za zavrnitev delovnega osnutka tehnične specifikacije in predlog zahtev izdelovalcu delovnega osnutka tehnične specifikacije za njegovo dopolnitev.
Evidenca sklepov
14. člen
(1) Enotno evidenco sklepov tehničnih odborov o določitvi stanja tehničnih specifikacij, kot so: delovni osnutek, osnutek, predlog, rok njihove strokovne obravnave in imena ter naslovi tehničnih sekretarjev tehničnih odborov, vodi agencija.
(2) Agencija lahko pošlje osnutek tehnične specifikacije v strokovno mnenje pravni ali fizični osebi, ki ni sodelovala pri izdelavi njenega delovnega osnutka ali ni član tehničnega odbora.
(3) V primeru zahtevnih tehničnih rešitev lahko agencija naroči neodvisni strokovni organizaciji izdelavo strokovnega mnenja k osnutku tehnične specifikacije.
Predlog tehničnih specifikacij
15. člen
(1) Po uskladitvi in sprejetju osnutka in opravljenem lektoriranju tehničnih specifikacij tehnični odbor oblikuje predlog tehničnih specifikacij, ki ga podpiše predsednik tehničnega odbora.
(2) Tehnični sekretar tehničnega odbora predloži agenciji štiri overjene izvode predlogov tehničnih specifikacij v pisni in elektronski obliki. Agencija tri izvode skupaj s poročilom pristojnega tehničnega odbora in tremi seznami tehničnih specifikacij pošlje ministru, da jih izda.
(3) Izvod overjene tehnične specifikacije se shrani v arhivu agencije.
Spremembe tehničnih specifikacij
16. člen
Spremembe in dopolnitve tehničnih specifikacij se opravijo po enakem postopku, kot je določen za njihovo izdajo.
Sodelovanje strokovnjakov
17. člen
(1) Tehnični odbor lahko v postopku priprave tehničnih specifikacij strokovno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s področja, na katero se tehnične specifikacije nanašajo, kadar ti niso kot člani tehničnega odbora vključeni v njeno pripravo.
(2) Skladno z določbo prejšnjega odstavka tega navodila lahko tehnični odbor pred oblikovanjem besedila osnutka tehničnih specifikacij in pred začetkom postopka določitve končnega besedila predloga tehničnih specifikacij pošlje delovni osnutek oziroma predlog tehničnih specifikacij v mnenje posameznim strokovnjakom s področja, na katero se tehnične specifikacije nanašajo in niso člani tehničnega odbora.
(3) Strokovnjake, katerim se delovni osnutek oziroma predlog tehničnih specifikacij pošlje v mnenje, določi tehnični odbor, za razpošiljanje gradiva pa poskrbi tehnični sekretar.
V. IZDAJANJE IN OBJAVLJANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
Objava tehničnih specifikacij
18. člen
(1) Tehnične specifikacije se izdajo kot posebne publikacije, seznam izdanih tehničnih specifikacij pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava o izdaji tehničnih specifikacij obsega naziv tehničnega odbora, ki jo je pripravil, oznako in naziv tehničnih specifikacij, stanje izdaje in datum začetka veljavnosti in naslov, na katerem so javnosti dostopne.
(2) Stroške objav v Uradnem listu Republike Slovenije krije ministrstvo, pristojno za promet.
Dostop do tehničnih specifikacij
19. člen
(1) Tehnične specifikacije so dostopne na ministrstvu, pristojnem za promet, ažuriran seznam veljavnih tehničnih specifikacij pa vodi pristojna služba agencije na uradni spletni strani pod zakonodajo in standardizacijo.
(2) Zainteresiranim uporabnikom je omogočen odprt (brezplačen) ali zaprt dostop (možnost nakupa) tehničnih specifikacij.
(3) Stanje zaprtih tehničnih specifikacij, vključno z naklado in ceno posameznega izvoda, določi minister na predlog strokovnih odborov.
(4) Cena posameznega izvoda tehničnih specifikacij se določi kot neprofitna in obsega sorazmeren del stroškov njenega tiskanja in dostave.
Arhiviranje dokumentacije
20. člen
(1) Vsa dokumentacija v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem tehničnih specifikacij, ki obsega programe in pobude za njihovo pripravo in soglasja ministra k njim, strokovne podlage za pripravo tehničnih specifikacij in delovne osnutke tehničnih specifikacij, osnutke tehničnih specifikacij in pripombe iz njihove strokovne obravnave, zapisnike sej tehničnih odborov in delovnih skupin, predloge in podpisana končna besedila tehničnih specifikacij, mnenja agencije in druga dokumentacija, mora biti zbrana in arhivirana v agenciji in je njena last. Ureja in hrani jo tehnični sekretar tehničnega odbora, če z navodilom ni drugače določeno.
(2) Strokovno literaturo in drugo dokumentacijo, potrebno za delovanje tehničnih odborov, zagotavlja agencija. Dokumentacija sestoji predvsem iz domačih in tujih standardov in drugih tehničnih dokumentov, tehničnih in drugih predpisov Evropske unije, strokovne literature ipd.
VI. OZNAČEVANJE, RAZVRSTITEV, OBLIKA IN VSEBINA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
Označevanje tehničnih specifikacij
21. člen
(1) Oznaka tehnične specifikacije je sestavljena iz kratice TS-Z in črkovno številčne oznake na sledeč način TS-Z XX.YYY: mesec/leto, kjer pomeni:
1. TS-Z: kratica izvirne tehnične specifikacije;
2. XX: oznaka podsistemov po Direktivi 2001/16/ES
3. – YYY: zaporedna številka tehnične specifikacije;
– mesec/leto.
(2) Referenčna oznaka tehničnih specifikacij je sestavljena iz oznake in pripadajoče številke ter meseca/letnice njene izdaje. Primer označevanja tehničnih specifikacij je razviden iz priloge 4, ki je sestavni del tega navodila.
Označevanje sprememb oziroma dopolnitev tehničnih specifikacij
22. člen
Spremembe in dopolnitve tehničnih specifikacij se označijo tako, da se pred referenčno številko tehničnih specifikacij dodajo besede "sprememba", "dopolnitev" ali "sprememba in dopolnitev". Primera sprememb in dopolnitev sta določena v prilogi 4 tega navodila.
Vodenje faz nastajajočega dokumenta
23. člen
(1) Z evidenčnim listom realizacije tehničnih specifikacij se vodi evidenca potrjevanja stanja posameznih faz nastajajočih tehničnih specifikacij od delovnega osnutka, osnutka, predloga do prve izdaje. Evidenčni list realizacije tehničnih specifikacij je določen v prilogi 5, ki je sestavni del tega navodila.
(2) Posamezne faze se sprejemajo po navedenem zaporedju prvega odstavka tega člena. Sprejem posamične faze temelji na strokovni obravnavi in sklepčnosti tehničnih odborov glede vsebinske skladnosti tehničnih specifikacij.
(3) Sprejem posameznega stanja tehničnih specifikacij potrdi predsednik tehničnega odbora s podpisom in datumom v evidenčni list realizacije.
(4) V zapisnikih sestanka so vsi procesi dela tehničnega odbora primerno dokumentirani, kar omogoča sledljivost aktivnosti za nazaj. Vsa dokumentacija, ki je nastala v procesu nastajanja tehničnih specifikacij se mora hraniti kot dokumentirano gradivo in se hrani tako, kot je določeno v drugem odstavku 30. člena tega navodila.
(5) Faze nastajajočega dokumenta se prav tako vodijo na prvi strani tehničnih specifikacij pod rubriko stanje izdaje, kot je razvidno iz primera iz priloge 4 tega navodila.
Predpisana oblika in vsebinski podatki tehničnih specifikacij
24. člen
(1) Enotno strukturno in vsebinsko oblikovanje tehničnih specifikacij predpisuje formaliziran obrazec za izdelavo tehničnih specifikacij določen v prilogi 6, ki je sestavni del tega navodila.
(2) Obvezni oblikovni in vsebinski podatki na prvi strani tehničnih specifikacij so:
1. oznaka in naziv tehnične specifikacije;
2. uporaba (obvezna – neobvezna; npr.: za vzdrževanje obstoječih delov in naprav ali novogradnje);
3. ključne besede;
4. stanje izdaje, tehnični odbor, ki je izdal tehnično specifikacijo, datum objave.
(3) Na drugi strani tehničnih specifikacij so obvezne (standardizirane) vsebinske točke tehničnih specifikacij, in sicer:
1. namen in področje uporabe;
2. definicije in izrazi;
3. zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.
(4) Glavne vsebinske točke oziroma podtočke tehničnih specifikacij predpisujejo:
– tehnične zahteve za proizvod, proces ali storitev bodisi neposredno ali posredno, tako, da se sklicujejo na referenčne normativne dokumente ali vključujejo njihovo vsebino;
– ugotavljanje skladnosti in/ali primernosti za uporabo bodisi neposredno z opisi metod in kriteriji sprejemljivosti ali posredno s sklicevanjem na referenčne TS-I (moduli), standarde in/ali predpise.
(5) Na vsaki strani tehničnih specifikacij je:
1. v glavi: uradne oznake izdajatelja;
2. v nogi: na levi strani referenčna oznaka in mesec in leto izdaje, na desni strani zaporedna številka strani/celotno število strani.
(6) Tehnične specifikacije so pisane v slovenskem jeziku.
VII. PLAN DELA, VODENJE IN SKLEPČNOST SESTANKOV TEHNIČNEGA ODBORA
Osnova za delo tehničnega odbora
25. člen
(1) Osnova za delo tehničnega odbora je letni program priprave tehničnih specifikacij po posameznih tehničnih odborih, ki vsebujejo:
1. oznako tehničnega odbora, pristojnega za pripravo tehničnih specifikacij;
2. področje dela;
3. program dela skupaj s terminskim načrtom;
4. človeške vire.
(2) Letni program priprave tehničnih specifikacij za posamezen tehnični odbor pripravita predsednik tehničnega odbora in tehnični sekretar.
(3) Tehnični odbor lahko dela in odloča na naslednje načine:
1. s pomočjo elektronskih medijev, e-pošte (pregledi, obravnave in usklajevanje gradiv, sklici sestankov …);
2. sestanki (obravnava in usklajevanje gradiv ter odločanje).
Način in vodenje sestankov tehničnega odbora
26. člen
(1) Sestanke tehničnega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa tehnični sekretar. Sestanek tehničnega odbora se skliče na predlog predsednika tehničnega odbora ali pa na predlog večine članov.
(2) Za vsak sestanek pripravita predsednik tehničnega odbora in tehnični sekretar predlog dnevnega reda in določita kraj in čas sestanka.
(3) Tehnični sekretar poskrbi, da so vabila in delovno gradivo za sestanek poslana pravočasno, praviloma štirinajst dni pred sestankom (e-pošta).
(4) Sestanek, za katerega so že bila poslana vabila, se lahko preloži ali odpove. Obvestilo o tem morajo vabljeni prejeti najmanj dva dneva pred datumom sestanka.
Sklepčnost tehničnega odbora
27. člen
(1) Sestanek tehničnega odbora je sklepčen in lahko poteka, če se ga udeležijo najmanj trije člani. Če se člani tehničnega odbora sestanka ne morejo udeležiti, so dolžni o tem obvestiti tehničnega sekretarja ali predsednika tehničnega odbora.
(2) Glasovanje po pooblastilu je mogoče, če tehnični odbor prejme pisno pooblastilo za tako glasovanje pred začetkom sestanka.
(3) Pripombe člana tehničnega odbora, ki se sestanka ni mogel udeležiti, vendar je pravočasno pisno predložil konkretne pripombe ali spremljevalne predloge v zvezi z obravnavanimi točkami dnevnega reda, se upoštevajo pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda.
(4) Na sestanek so lahko vabljeni tudi drugi strokovnjaki, ki niso člani tehničnega odbora, vendar nimajo pravice glasovanja.
Glasovanje članov tehničnega odbora
28. člen
(1) Sklepi sestanka tehničnega odbora se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.
(2) Tehnični odbor lahko sprejme sklepe tudi na dopisnih (korespondenčnih) sestankih.
VIII. POSLOVANJE Z DOKUMENTACIJO TEHNIČNEGA ODBORA
Zapisnik sestanka tehničnega odbora
29. člen
(1) Za vsak sestanek tehničnega odbora je treba napisati zapisnik. Zapisnik mora vsebovati:
1. dnevni red zasedanja;
2. pregled realizacije sklepov tehničnega odbora;
3. sklepe tehničnega odbora;
4. druge predloge in pripombe, če posamezni prisotni to zahtevajo;
5. seznam prisotnih na sestanku.
(2) Zapisnik prejmejo vsi člani tehničnega odbora, tehnični sekretar tehničnega odbora je odgovoren za hrambo zapisnikov.
Vrsta, spremljanje in shranjevanje dokumentacije
30. člen
(1) Vrste dokumentacije so:
1. poslovna dokumentacija (vabila na sestanke, lista prisotnosti, korespondenca v zvezi s sestanki ipd.);
2. strokovna dokumentacija (pobude, programi, evidenčni list realizacije tehničnih specifikacij, zapisniki, poročila, pripombe, sklepi, strokovne podlage za pripravo tehničnih specifikacij ipd.);
3. dokumentacija v zvezi z izdajanjem tehničnih specifikacij (delovni osnutki, osnutki, predlogi, soglasja, objave izdaj ipd.);
4. seznami tehničnih specifikacij;
5. druga dokumentacija.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena evidentira skladno s pravili vodenja dokumentacije agencije tehnični sekretar tehničnega odbora, ki je tudi odgovoren za arhiviranje.
(3) Predsednik in člani tehničnega odbora so dolžni skrbno ravnati z vso dokumentacijo, ki jim je bila ob delovanju v tehničnem odboru dana na razpolago.
(4) V primeru prenehanja članstva v tehničnem odboru mora predsednik ali član vso dokumentacijo izročiti novemu predsedniku ali članu ob prisotnosti tehničnega sekretarja ali jo izročiti tehničnemu sekretarju.
(5) V primeru zamenjave tehničnega sekretarja se opravi zapisniška predaja in prevzem dokumentacije tehničnega odbora. Zapisnik podpišeta stari in novi tehnični sekretar ter predsednik tehničnega odbora.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prva seja tehničnega odbora
31. člen
(1) Prvo sejo tehničnega odbora skliče njegov predsednik.
(2) Na prvi seji tehnični odbor oblikuje osnutek letnega programa priprave tehničnih specifikacij iz svojega delovnega področja in določi zadolžitve članov ter roke za izdelavo.
Obravnava tehničnih specifikacij pred uveljavitvijo tega navodila
32. člen
Delovni osnutki tehničnih specifikacij, ki so bili pripravljeni do uveljavitve tega navodila in imenovanja tehničnih odborov, se predložijo v obravnavo pristojnemu tehničnemu odboru v obliki predloga za njihovo izdajo, ki mora obsegati zgolj kratko utemeljitev njene izdaje in naravo njene uporabe.
Veljavnost
33. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2610-3/2004-14-0006102
Ljubljana, dne 4. maja 2005.
EVA 2004-2411-0123
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.