Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2247. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2004, stran 5294.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99 in 79/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02) ter 16. člena Statuta občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 17. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2004.
2. člen
  Zaključni račun proračuna izkazuje:
+---------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |
+----------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov  |  Proračun   |
|              | leta 2004   |
+----------------------------+----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI     |1.027,045.013,78|
|(70+71+72+73+74)      |        |
+----------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |442,930.329,28 |
+----------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI     |367,453.011,38 |
+----------------------------+----------------+
|700 Davki na dohodek in   |290,918.012,27 |
|dobiček           |        |
+----------------------------+----------------+
|703 Davki na premoženje   |53,767.902,31  |
+----------------------------+----------------+
|704 Domači davki na blago in|22,767.096,80  |
|storitve          |        |
+----------------------------+----------------+
|706 Drugi davki       |     –   |
+----------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI    |75,477.317,90  |
+----------------------------+----------------+
|710 Udeležba na dobičku in |22,230.541,11  |
|dohodki od premoženja    |        |
+----------------------------+----------------+
|711 Takse in pristojbine  |2,695.493,22  |
+----------------------------+----------------+
|712 Denarne kazni      | 144.099,00   |
+----------------------------+----------------+
|713 Prihodki od prodaje   |43,455.133,11  |
|blaga in storitev      |        |
+----------------------------+----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki |6,952.051,46  |
+----------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI   |388.800,000   |
+----------------------------+----------------+
|720 Prihodki od prodaje   |     –   |
|osnovnih sredstev      |        |
+----------------------------+----------------+
|721 Prihodki od prodaje   |     –   |
|zalog            |        |
+----------------------------+----------------+
|722 Prihodki od prodaje   | 388.800,00   |
|zemljišč in nematerialnega |        |
|premoženja         |        |
+----------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE     |88,545.787,33  |
+----------------------------+----------------+
|730 Prejete donacije iz   |88,545.787,33  |
|domačih virov        |        |
+----------------------------+----------------+
|731 Prejete donacije iz   |        |
|tujine           |        |
+----------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI   |495,180.097,17 |
+----------------------------+----------------+
|740 Transferni prihodki iz |495,180.097,17 |
|drugih javnofinančnih    |        |
|institucij         |        |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+----------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI     |1.093,596.582,53|
|(40+41+42+43)        |        |
+----------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI      |194,373.776,18 |
+----------------------------+----------------+
|400 Plače in drugi izdatki |45,450.153,80  |
|zaposleni          |        |
+----------------------------+----------------+
|401 Prispevki delodajalcev |7,490.631,79  |
|za socialno varnost     |        |
+----------------------------+----------------+
|402 Izdatki za blago in   |136,295.522,69 |
|storitve          |        |
+----------------------------+----------------+
|403 Plačila domačih obresti |     –   |
+----------------------------+----------------+
|409 Rezerve         |5,137.467,90  |
+----------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI     |331,243.583,77 |
+----------------------------+----------------+
|410 Subvencije       |14,111.364,20  |
+----------------------------+----------------+
|411 Transferi posameznikom |184,753.341,20 |
|in gospodinjstvom      |        |
+----------------------------+----------------+
|412 Transferi neprofitnim  |24,693.037,09  |
|organizacijam in ustanovam |        |
+----------------------------+----------------+
|413 Drugi tekoči domači   |107,685.841,28 |
|transferi          |        |
+----------------------------+----------------+
|414 Tekoči transferi v   |     –   |
|tujino           |        |
+----------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI  |452,160.791,23 |
+----------------------------+----------------+
|420 Nakup in gradnja    |452,160.791,23 |
|osnovnih sredstev      |        |
+----------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |115,818.431,35 |
+----------------------------+----------------+
|430 Investicijski transferi |115,818.431,35 |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+----------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |        |
|(I.-II)           |        |
+----------------------------+----------------+
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |     -   |
|              |66,551.568,75  |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+---------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+----------------------------+----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH  | 456.568,25   |
|POSOJIL IN PRODAJA     |        |
|KAPITALSKI DELEŽEV     |        |
|(750+751+752)        |        |
+----------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN     |16,956.568,25  |
|POVEČANJE KAPITALSKIH    |        |
|DELEŽEV (440+441+442)    |        |
+----------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN     |        |
|POVEČANJE KAPITALSKIH    |        |
|DELEŽEV           |        |
+----------------------------+----------------+
|440 Dana posojila      |        |
+----------------------------+----------------+
|441 Povečanje kapitalskih  |16,956.568,25  |
|deležev in naložb      |        |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+----------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA   |     -   |
|POSOJILA IN SPREMEMBE    |16,500.000,00  |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|V.)             |        |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+---------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA            |
+----------------------------+----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)   |90,000.000,00  |
+----------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE       |90,000.000,00  |
+----------------------------+----------------+
|500 Domače zadolževanje   |90,000.000,00  |
+----------------------------+----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |        |
+----------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA     |     –   |
+----------------------------+----------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |6,948.431,25  |
|SREDSTEV NA RAČUNIH     |        |
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+----------------------------+----------------+
|              |        |
+----------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –|90,000.000,00  |
|VIII.)           |        |
+----------------------------+----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE    |66,551.569,75  |
|(VI. + VII. – VIII. – IX = –|        |
|III.)            |        |
+----------------------------+----------------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA   |34,669.618,80  |
|RAČUNIH – 31.12. PRETEKLEGA |        |
|LETA            |        |
+----------------------------+----------------+
|D) PRORAČUNSKA REZERVA   |23.130,601,30  |
|OBČINE           |    SIT   |
+----------------------------+----------------+
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v višini 34.669.618,80 SIT so prenesena v splošni sklad in v proračun občine za leto 2004 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 23.130.601,30 SIT so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 36.732.213 SIT in odhodki krajevnih skupnosti v isti višini.
6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-402-3/05
Gorenja vas, dne 5. maja 2005.
Župan
Občina Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.