Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2250. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2005, stran 5300.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 13. redni seji ki je bila dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2005, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine, računovodstvo in proračunski nadzor. Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne uporabnike občinskega proračuna in ožje dele občine – krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
Sestavni del proračuna občine je račun financiranja ter račun finančnih terjatev in naložb. Sestavni del proračuna občinskega proračuna je tudi splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov.
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------+---------------+
|A) Bilanca prihodkov in    |        |
|odhodkov           |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina   | Proračun   |
|   |kontov         |  za leto   |
|   |            |   2005   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |            |   v SIT   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI   |486,000.000  |
|   |(70+71+72+73+74)    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |119,915.214  |
+-----+------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI     |77,934.560   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in |59,556.029,56 |
|   |dobiček         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje |13.512.000   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na   |4,866.530,44  |
|   |blago in storitve    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki     |     –   |
+-----+------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI    |41,980.654   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku | 1,435.203   |
|   |in doh. od premoženja  |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine| 2,345.000   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni    |   7.000   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje |     –   |
|   |blaga in storitev    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni   |38,193.451   |
|   |prihodki        |        |
+-----+------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI   | 4,966.546   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje | 3,500.000   |
|   |osnovnih sredstev    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje |     –   |
|   |zalog          |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje | 1,466.546   |
|   |zemljišč        |        |
+-----+------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE    | 5,028.116   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz | 5,028.116   |
|   |domačih virov      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz |     –   |
|   |tujine         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI   |356,090.124  |
+-----+------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki |334,325.172  |
|   |iz drugih javnofin.   |        |
|   |institucij       |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz |21,764.952   |
|   |drž. proračuna iz    |        |
|   |sredstev proračuna EU  |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI   |681,000.000  |
|   |(40+41+42+43)      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI     |82,867.600   |
|   |(400+401+402+403+409)  |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi   |23,552.600   |
|   |izdatki zaposlenim   |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki      | 3,645.000   |
|   |delodajalcev za socialno|        |
|   |varnost         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in |39,870.000   |
|   |storitve        |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih   |14,400.000   |
|   |obresti         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve       | 1,400.000   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |41 TEKOČI TRANSFERI   |123,742.176  |
+-----+------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije     | 6,000.000   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |411 Transferi      |44,600.000   |
|   |posameznikom in     |        |
|   |gospodinjstvom     |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |412 Transferi      |23,053.747   |
|   |neprofitnim       |        |
|   |organizacijam in    |        |
|   |ustanovam        |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači |50,088.429   |
|   |transferi        |        |
+-----+------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  |399,741.448,38 |
+-----+------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja  |399,741.448,38 |
|   |osnovnih sredstev    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |74,648.775,62 |
+-----+------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski    |60.258.519,43 |
|   |transferi pravnim in  |        |
|   |fizičnim osebam, ki niso|        |
|   |proračunski uporabniki |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski    |14.390.256,19 |
|   |transferi proračunskim |        |
|   |uporabnikom       |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI    |     –   |
|   |PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |195,000.000  |
|   |I.-II.         |        |
+----------------------------------------------+
|                       |
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |
+-----+------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA   |     –   |
|   |DANIH POSOJIL IN PRODAJA|        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|   |(750+751+752)      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH  |        |
|   |POSOJIL         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila   |        |
|   |danih posojil      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih |        |
|   |deležev         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova |        |
|   |privatizacije      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN   |     –   |
|   |POVEČANJE KAP. DELEŽEV |        |
|   |(440+441+442+443)    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN    |        |
|   |POVEČANJE KAP. DELEŽEV |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila    |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje      |        |
|   |kapitalskih deležev in |        |
|   |naložb         |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev   |        |
|   |kupnin iz naslova    |        |
|   |privatizacije      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega|        |
|   |premoženja v javnih   |        |
|   |skladih in drugih osebah|        |
|   |javnega prava, ki imajo |        |
|   |premoženje v svoji lasti|        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA |     –   |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE  |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|   |(IV.-V.)        |        |
+----------------------------------------------+
|                       |
|C) RAČUN FINANCIRANJA             |
+-----+------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500) |195,000.000  |
+-----+------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE      |195,000.000  |
+-----+------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje |195,000.000  |
+-----+------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA  |     –   |
|   |(550)          |        |
+-----+------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA     |     –   |
+-----+------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega |     –   |
|   |dolga          |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |IX. POVEČANJE      |        |
|   |(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|        |
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-  |        |
|   |II.-V.-VIII.)      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE  |195,000.000  |
|   |(VII.-VIII.)      |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE  |195,000.000  |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |        |
|   |III.)          |        |
+-----+------------------------+---------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA |4,946.854,92  |
|   |RAČUNIH DNE 31.12.   |        |
|   |PRETEKLEGA LETA     |        |
+-----+------------------------+---------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo |        |
+-----+------------------------+---------------+
Globalna višina prihodkov in odhodkov, opredeljenih v tem členu, se spreminja z rebalansom letnega plana.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva občine v višini 1,400.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah in Statutom občine Gornji Petrovci.
4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila zagotovljena v občinskem proračunu za posamezno proračunsko leto, in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v proračunu.
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan zaradi nižjih prilivov od načrtovanih zniža mesečno porabo do višine, ki jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve;
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1,000.000 SIT v okviru temeljne porabe proračuna oziroma 5,000.000 SIT v okviru investicijske porabe proračuna, in odloča o razporejanju sredstev za že začete investicije, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih proračunskih letih v okviru sprejetega načrta razvojnih programov občine;
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti;
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 100.000 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva;
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine;
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina;
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje;
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.
6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov;
– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij proračuna;
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti;
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil;
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni;
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
Občinska uprava in župan so zadolženi za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter spremljajo in nadzirajo upravljanje s premoženjem KS.
8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni nadzor, so le-ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazloženimi postavkami.
V kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Gornji Petrovci za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se v letu 2005 ne smejo zadolžiti.
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in KS se za leto 2005 vodijo v računovodski službi Občine Gornji Petrovci. KS se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v prihodnje proračunsko leto, se lahko sklepajo le za namene, ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekočega leta ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep ali stališče občinskega sveta ali so sestavni del sprejetega razvojnega programa občine.
12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, in terjatve. Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine.
Premoženje javnih zavodov v lasti občine se v njihovi bilanci vodi kot obveznost do občine oziroma kot sredstva, prejeta v upravljanje.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na področju občine.
13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih načrtov krajevnih skupnosti, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan pripraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj vsako drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov.
Občina zagotovi v letu 2005 v skladu z zakonom pogodbenega izvajalca notranjega nadzora proračuna in porabnikov proračuna, ki tekoče spremlja izvajanje proračuna in o ugotovitvah poroča županu ter nadzornemu odboru občine.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2005.
Št. 403-02/2005-7
Gornji Petrovci, dne 16. marca 2005.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.