Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2226. Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo, stran 5229.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in 15. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo
1. člen
Za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (UL L 159, 30. 6. 2000, str. 1), s spremembami, ta uredba določa:
– vsebino zahtevka za izdajo individualnega dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo ali za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje),
– postopek izdaje dovoljenja in dolžnost obveščanja o izvozu in prenosu blaga z dvojno rabo,
– obrazec mednarodnega uvoznega potrdila, obrazec zahtevka za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila in
– sestavo ter naloge komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja se vloži pri Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Zahtevek se vloži na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevku je treba priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izvirno izjavo končnega uporabnika v slovenskem ali angleškem jeziku na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Če je izvirna izjava v angleškem jeziku, ji je treba priložiti prevod v slovenski jezik.
(3) Ministrstvo lahko v postopku izdaje dovoljenja zahteva dodatna dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v zahtevku.
3. člen
Dovoljenje izda ministrstvo na podlagi predhodnega mnenja komisije.
4. člen
(1) Dovoljenje za izvoz se izda v treh izvodih, od katerih prejmeta po en izvod izvoznik in Carinska uprava Republike Slovenije, en izvod pa hrani ministrstvo.
(2) Dovoljenje za prenos blaga znotraj carinskega območja Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupnost) se izda v dveh izvodih, en izvod prejme dobavitelj, drugega pa hrani ministrstvo.
5. člen
(1) Izvoznik mora v petnajstih dneh po vsakem opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla in pri tem navesti številko dovoljenja, na podlagi katerega je bil izvoz opravljen.
(2) Izvirnik izkoriščenega dovoljenja oziroma dovoljenja, ki mu je potekel rok veljavnosti, izvoznik vrne ministrstvu.
(3) Prejšnja odstavka veljata smiselno tudi za dobavitelja blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti.
6. člen
(1) Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mednarodno uvozno potrdilo izda ministrstvo na obrazcu, določenem v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
(1) Komisijo sestavljajo po en predstavnik ministrstva, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Urada Republike Slovenije za kemikalije, Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
(2) Vlada imenuje člane komisije in njihove namestnike.
(3) Komisija dela in odloča na sejah. Komisijo sklicuje in vodi predstavnik ministrstva. Organizacijo in način dela komisija podrobneje uredi v svojem poslovniku.
(4) Naloge komisije so:
– izmenjava informacij, pomembnih za kontrolo izvoza blaga z dvojno rabo ter prenosa blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti,
– koordinacija pristojnih organov pri izvajanju Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04) (v nadaljnjem besedilu: zakon),
– spremljanje izvajanja zakona,
– sodelovanje pri kontroli izvoza blaga z dvojno rabo,
– sprejem ustreznih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi drugih držav,
– izvedba potrebnih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi o občutljivih končnih uporabnikih,
– dajanje predhodnih mnenj pred izdajo dovoljenj.
(5) Komisija o svojem delu letno poroča Vladi Republike Slovenije.
8. člen
Komisija, imenovana na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona in drugega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 46/04), po uveljavitvi te uredbe nadaljuje s svojim delom.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 46/04).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-13/2005/5
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2111-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik