Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1130. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1131. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1132. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
1133. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1134. Uredba o spremembi uredbe o določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določenega blaga po poreklu iz določenih držav v razvoju
1135. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun

Sklepi

1136. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini

MINISTRSTVA

1075. Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna
1076. Pravilnik o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
1077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1078. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

BANKA SLOVENIJE

1137. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o revidiranju poslovanja bank in hranilnic
1138. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1139. Sprememba in dopolnitev navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

SODNI SVET

1079. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
1080. Sklep o imenovanju sodnice na višje sodniško mesto višje sodnice in o imenovanju sodnika na višje sodniško mesto okrožnega sodnika
1081. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1082. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 1996
1083. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
1140. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Črna na Koroškem

1085. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine

Črnomelj

1086. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1996

Grosuplje

1087. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje
1088. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Grosuplje

Jesenice

1089. Ugotovitveni sklep

Kobarid

1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1995
1091. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid
1092. Sklep o določitvi cene stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
1093. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
1094. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid

Krško

1095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "stanovanjsko naselje Senovo-Dovško", zazidalnega načrta stanovanjske hiše Pleterje in ureditvenega načrta Podbočje
1096. Sklep o določitvi cene storitev in prispevka staršev k oskrbnim stroškom v vrtcih Občine Krško
1097. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Lendava

1098. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lendava

Litija

1099. Razpis prvih volitev v svet Mestne skupnosti Litija v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
1100. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija
1101. Odlok o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
1102. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije občine Litija

Ljubljana

1084. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti in sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

1103. Sklep o razporeditvi delovnega časa v upravi Občine Ljutomer

Mislinja

1104. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja
1105. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja

Rogatec

1106. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec
1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1995

Sevnica

1108. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Boštanj

Slovenska Bistrica

1109. Odlok o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
1110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1995
1111. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1996
1112. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Studenice

Slovenske Konjice

1113. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996
1114. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Špitalič
1115. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi parkiranja in plačila komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v območju mesta Slovenske Konjice
1116. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Sveti Jurij ob Ščavnici

1117. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996
1118. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjernej

1119. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1995
1120. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej
1121. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Šentjernej

Šentjur pri Celju

1122. Odlok o spremembi ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini

Trebnje

1123. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
1124. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
1125. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje

Tržič

1126. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Vitanje

1127. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Vojnik

1128. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1995
1129. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma

POPRAVKI

1. Popravek zakona o zdravilih (ZZdr)
2. Popravek sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
3. Popravek odredbe o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00)
4. Popravek odredbe o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva
5. Popravek odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
6. Popravek sklepov o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Benedikt in Cerkvenjak (Lenart)
AAA Zlata odličnost