Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1995, stran 1577.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 19. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1995, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1995 so:
-----------------------------------------------
1.  PRORAČUN
-----------------------------------------------
   prihodki       1.431,459.220,90 SIT
   odhodki        1.386,944.083,91 SIT
-----------------------------------------------
   presežek prihodkov    44,515.136,99 SIT
-----------------------------------------------
2.  REZERVNI SKLAD
-----------------------------------------------
   prihodki         8,286.141,30 SIT
   odhodki          3,511.469,00 SIT
-----------------------------------------------
   presežek prihodkov    4,774.673,30 SIT
-----------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 44,515.136,99 SIT se prenese v proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 1996.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 4,774.673,30 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Slovenska Bistrica za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09-10-00/96
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
           PRORAČUNA ZA LETO 1995


PRIHODKI
----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta prihodkov             Realizacija 95
----------------------------------------------------------------
1.    PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
     PORABO                1.171,048.000,00

1.1.   PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
     MED REP. IN OBČINO           512,717.351,66

1.2.   PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI      52,059.982,08

1.3.   FINANČNA IZRAVNAVA           606,270.666,26

1.3.1.  Prenesena iz leta 1994          8,565.654,00

1.3.2.  Nakazana v letu 1995          604,883.670,00

     Presežek, ki se šteje v fin. izravnavo 
     za leto 1996              - 9,178.657,74

1.3.3.  Investicije v šport            2,000.000,00

2.    PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE        202,761.380,57

2.1.   DAVKI IN DRUGE DAJATVE         106,506.070,29

2.1.1.  Davek od premoženja             644.013,24

2.1.2.  Nadomestilo za uporabo stavbnega 
     zemljišča                43,351.612,84

2.1.3.  Odškodnina sprememb namembnosti 
     kmet. zemljišč              4,023.305,04

2.1.4.  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest  1,708.178,97

2.1.5.  Nadomestilo za degradacijo in onesnaženje 
     okolja                   954.137,44

2.1.6.  Prihodki komunale            17,836.238,10

2.1.7.  Krajevne takse               256.038,85

2.1.8.  Prihodki uprave               96.917,63

2.1.9.  Prihodki od obresti           19,267.544,30

2.1.10.  Požarna taksa               5,084.309,00

2.1.11.  Odškodnina od izkopanih rudnin       913.559,11

2.1.12.  Prihodki od komasacij            170.410,50

2.1.13.  Vzdrževanje melioracijskih sistemov     943.010,90

2.1.14.  Drugi prihodki              11,256.794,37

2.2.   PRIHODKI OD PREMOŽENJA          38,025.040,28

2.2.1.  Kupnine od prodanih stanovanj      27,879.058,60

2.2.2.  Najemnine za poslovne prostore      3,685.981,68

2.2.3.  Drugi prihodki od premoženja       6,460.000,00

     - vrnjeni depoziti            6,000.000,00

     - prodaja osnovnih sredstev         460.000,00

2.3.   PRIHODKI IZ NASLOVA
     SOFINANCIRANJ              58,230.270,00

2.3.1.  Ministrstvo za kmetijstvo         5,154.000,00

2.3.2.  Ministrstvo za okolje in prostor     24,157.759,00

2.3.3.  Ministrstvo za šolstvo          3,000.000,00

2.3.4.  Ministrstvo za obrambo          10,000.000,00

2.3.5.  Ministrstvo za ekonomske odnose 
     in razvoj                 7,997.511,00

2.3.6.  Ostali prihodki              7,921.000,00

3.    PRENOS PRIHODKOV IZ

     LETA 1994                57,649.840,33

     PRIHODKI SKUPAJ            1.431,459.220,90
----------------------------------------------------------------


ODHODKI
----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta odhodkov Realizacija 95
----------------------------------------------------------------
1.    DEJAVNOST OBČINSKIH
     ORGANOV IN UPRAVE            102,700.389,50

1.1.   DEJAVNOST OBČINSKIH
     ORGANOV                 11,064.389,50

1.1.1.  Dopolnilno delo              2,557.558,40

1.1.2.  Materialni stroški            1,015.807,40

1.1.3.  Sejnine sveta in komisij         2,062.251,00

1.1.4.  Drugi odhodki               5,428.772,70

1.2.   DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE        91,636.000,00

1.2.1.  Plače funkcionarjev            6,875.000,00

1.2.2.  Plače delavcev              41,320.000,00

1.2.3.  Prispevki delodajalca          10,891.000,00

1.2.4.  Drugi osebni prejemki           1,850.000,00

1.2.5.  Materialni stroški            18,700.000,00

1.2.6.  Materialni stroški drugih uporabnikov  12,000.000,00

2.    SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE 
     OBČINE                  55,347.621,80

2.1.   DELOVANJE KRAJEVNIH
     SKUPNOSTI                20,330.000,00

2.2.   VOLITVE V ORGANE KRAJEVNIH 
     SKUPNOSTI                     0,00

2.3.   POŽARNO VARSTVO             20,314.832,40

2.3.1.  Redna dejavnost             15,230.523,40

2.3.2.  Poraba požarne takse           5,084.309,00

2.4.   ZAŠČITA IN REŠEVANJE           7,010.568,90

2.5.   INFORMIRANJE               1,937.450,00

2.6.   FINANCIRANJE POL. STRANK,
     DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ          5,754.770,50

2.6.1   Politične stranke             4,045.921,00

2.6.2.  Zveza častnikov               634.000,00

2.6.3.  Ostale naloge               1,074.849,50

3.    DRUŽBENE DEJAVNOSTI           720,331.580,07

3.1.   OSNOVNO ŠOLSTVO             255,582.289,80

3.2.   OTROŠKO VARSTVO             252,911.310,00

3.3.   SOCIALNO VARSTVO             84,495.894,80

3.4.   KULTURA                 53,512.311,37

3.5.   ŠPORT                  37,213.000,00

3.6.   ZDRAVSTVO                31,616.774,10

3.7.   ŠTIPENDIRANJE               5,000.000,00

4.    OKOLJE IN PROSTOR            330,305.230,60

4.1.   KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA       117,573.938,00

4.2.   CESTNO GOSPODARSTVO           187,447.803,60

4.3.   UREJANJE PROSTORA             1,125.730,00

4.4.   ELEMENTAR                24,157.759,00

5.    GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         171,403.982,50

5.1.   RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠTVA       11,718.190,00

5.2.   JAVNA DELA                9,193.206,60

5.3.   RAZVOJ TURIZMA              12,751.664,50

5.4.   KMETIJSTVO                38,322.702,40

5.5.   STANOVANJSKO GOSPODARSTVO        56,066.606,20

5.6.   SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ         43,351.612,84

6.    SREDSTVA REZERV              6,855.279,40

6.1    STALNA PRORAČUNSKA REZERVA        5,855.240,00

6.2.   TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA        1,000.039,40

     ODHODKI SKUPAJ            1.386,944.083,91

     PRESEŽEK                 44,515.136,99
----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost