Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1112. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Studenice, stran 1581.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/95) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Studenice je svet Krajevne skupnosti Studenice na redni seji dne 7. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Studenice
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Studenice se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 12. 5. 1996 na običajnih glasovalnih mestih po naseljih, od 7. do 19. ure.
3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa.
Program dela po naseljih:
0. SKUPNI PROJEKTI CELE KS: (1. leto)
1. Asfaltiranje ceste Studenice-Sv. Lucija-Križeča vas.
2. Adaptacija ali novogradnja mrliške vežice, ureditev okolja okoli pokopališča in parkirišča.
3. Most Krasna-Novake.
4. Asfaltiranje ceste Studenice-Krasna.
5. Plinifikacija KS.
I. KRIŽEČA VAS: (2. leto)
1. Asfaltiranje ceste smer Švagan Ivan–Vantur Franc (delno že pripravljena).
2. Asfaltiranje ceste smer Vantur Franc–Sedenik Slavko.
3. Ureditev hidranta in nabava cevi za gašenje.
4. Ureditev javne razsvetljave (vsaj 5 luči na razdalji od križišča proti pokopališču do Švagan Ivana oziroma križišča proti Vantur Branku).
II. BREZJE: (2. leto)
Zg. Brezje:
1. Asfaltiranje ceste Križeča vas–Hošnica.
2. Asfaltiranje ceste Križeča vas–Brezje (Mlamona).
Sp. Brezje:
1. Asfaltiranje ceste od Pušnarjev do križišča (povezava Križeča vas ca. 1000 m).
2. Javna razsvetljava.
3. Dva hidranta.
4. Avtobusna postaja.
III. KRASNA–SP. HRASTOVEC: (3. leto)
1. Javni vodovod Kleče–Sp. Hrastovec.
2. Asfaltiranje ceste Sp. Hrastovec ca. 400-500 m in fina asfaltna prevleka Krasna–Novake.
3. Asfaltiranje ceste proti Drozgu ca. 500 m, križišče–Poslek 500 m, križišče Robar 300 m.
4. Ureditev potoka v Krasni.
5. Javna razsvetljava v Krasni.
IV. ZG. HRASTOVEC: (3. leto)
1. Škarpa pri Mušiču (dogovor KS Studenice in KS Makole).
2. 1000 m asfalta.
3. Ureditev plazov na cesti.
4. Dva hidranta za gašenje požarov.
5. Razvoj telefonskega omrežja.
6. Vpis ceste v katastrsko knjigo.
V. MODRAŽE: (4. leto)
1. Škarpiranje ceste skozi vas Modraže.
2. Asfaltiranje ceste Modraže–Vrhole in Krajnik–Jug (ca. 500 m, pol, pol).
3. Javna razsvetljava (vsaj na začetku Modraž).
VI. GLOBOKO: (4. leto)
1. Nova asfaltna prevleka okoli avtobusne postaje.
2. Javna razsvetljava
3. Ureditev ceste Globoko–Jasternik (ovinek).
4. Ureditev ceste Globoko–Pšeničnik ca. 250 m (povezava)-Vidič.
5. Asfaltiranje ceste do Ačkovih ca. 200 m.
6. Ureditev brvi preko Dravinje.
VII. STUDENICE: (5. leto)
1. Kanalizacija od Bošak Cilke do Ogrizek Cirila.
Kanalizacija ob glavni cesti oziroma ob dvorani KUD.
2. Javna razsvetljava (celovita ureditev javne razsvetljave oziroma namestitev manjkajočih luči in zamenjava navadnih žarnic z živosrebrnimi: pri Bošak Cilki, Drofenikih, Obujih, ...).
3. Asfaltiranje cest do Sv. Lucije in do Krasne (le če se za to odločijo tudi druge vasi oziroma če bodo dale ustrezen delež sredstev za ta namen, v tem primeru bo to prva točka plana).
4. Ureditev Toplega potoka (popravilo opornih zidov oziroma sofinanciranje del VGP Ptuj).
5. Kabelska TV v celih Studenicah.
6. Sanacija zgodovinskih spomenikov v Studenicah (npr.: pri Žerakovih, ...)
7. Ureditev drevoreda po projektu ureditve Studenic in izvedba ostalih nalog iz tega projekta.
VIII. NOVAKE: (5. leto)
1. Javna razsvetljava (če bo predrago odpade).
2. Protipožarne cevi, omarica, hidrant (2x300 m cevi).
3. Fina asfaltna prevleka smer Dečman (ca. 100 m).
Asfalt Kolar-Jug.
Asfalt Sagadin-Veilguni (ca. 50 m).
4. Izgradnja vaškega doma.
5. Kabelska TV.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
5. člen
Potek in način dela pri uresničevanju referendumskega programa:
– Prvo leto se vsa zbrana sredstva porabijo za skupne potrebe vseh krajanov oziroma za izvedbo programa pod točko 0.
– Vsako naslednje leto se program samoprispevka izvaja v 2 vaseh.
– Denar, ki se zbere v enem letu (npr.: od začetka zbiranja sredstev do istega dne v naslednjem letu) pripada vasema, ki sta na vrsti po planu in se mora uporabiti najkasneje v 6 mesecih po koncu finančnega leta oziroma v 1 letu če je to potrebno zaradi pridobitev dodatnih sredstev.
– Zbrana sredstva se delijo na polovico za vsako vas.
– Program se izvaja po prioritetah določenih na vaških sestankih in zapisanih v plan samoprispevka (po zaporednih št. nalog - glej 3. člen) dokler se ne porabi denar zbran v ta namen.
– V primeru, da ne bo mogoče realizirati vseh nalog oziroma se ugotovi, da bi bil določen projekt predrag se lahko krajani vasi na skupnem sestanku odločijo za izvedbo naslednje naloge po planu ali se v skrajnem primeru odločijo za izvedbo naloge, ki ni v planu tako, da se porabijo vsa sredstva zbrana za določeno vas.
– Vrstni red dela po vaseh je določen z zaporedno št. vasi v planu oziroma dodatno s pripisanim letom v oklepaju.
– V vsaki vasi se bo naredilo toliko, kolikor bo letno zbranega denarja za vasi, ki bosta na vrsti, kar pomeni zbrana sredstva samoprispevka, sredstva iz proračuna občine, sredstva iz rednih virov KS, udeležba občanov z lastnim delom in sredstva iz drugih možnih virov.
– V primeru, da bo možno pridobiti nameska sredstva z občine ali iz sklada za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij ali iz drugih virov se ta sredstva porabijo namensko za projekt za katerega so bila pridobljena pri čemer se lahko pri pridobivanju teh sredstev uporabijo sredstva samoprispevka.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Studenice ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki-nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Studenice.
7. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Studenice, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Studenice in sicer v naslednji višini in denarju:
– po stopnji 1,5% od neto plač iz delovnega razmerja, vključno z nagradami, dopolnilnim delom in delom na domu;
– po stopnji 1,5% od pokojnin, osebnih, družinskih in invalidskih upokojencev;
– po stopnji 1,5% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Studenice;
– občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 2,5% od dobička v enkratnem znesku;
– občani, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo 2,5% od dobička v enkratnem znesku;
– 3% delovni ljudje od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DM letno od lastnikov vikendov ter drugih stanovanjskih objektov (stanov. hiše, počitniške hiše in vinske kleti zgrajene iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Studenice.
9. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Slovenska Bistrica.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na računu KS Studenice. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Studenice. Z začasno prostimi sredstvi krajevnega samoprispevka mora svet KS Studenice ravnati kot dober gospodar. O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča na zborih občanov.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni opravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                        KRAJEVNA SKUPNOST STUDENICE
                             GLASOVNICA
Na referendumu, dne 12. maja 1996, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001, za območje KS Studenice, za sofinanciranje izvedbe programa predvidenega z razpisom samoprispevka
.                        glasujem
ZA                                      PROTI
                        (štampiljka)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih se opredeli program samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Studenice.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Studenice, dne 1. marca 1996.
V.d. predsednika
sveta Krajevne skupnosti
Studenice
Marijan Pivec l. r.