Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1108. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Boštanj, stran 1572.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je svet KS Boštanj na seji dne 18. 3. 1996 po predhodnih odločitvah na zborih krajanov Krajevne skupnosti Boštanj sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Boštanj
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj, ki obsega naslednja naselja: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna in Vrh pri Boštanju.
Za dan referenduma se šteje 5. 4. 1996.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 12. 5. 1996, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi Volilna komisija Krajevne skupnosti Boštanj.
3. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 65,000.000 SIT ter se bodo uporabila za izvajanje naslednjega programa – sofinanciranje:
– vzdrževanja, rekonstrukcij in asfaltiranja krajevnih cest, sanacije plazov, odvodnjavanja in gradnje pločnikov,
– gradenj in obnove vodovodov, hidrantnega ter kanalizacijskega omrežja,
– nabave skupnih zabojnikov za komunalne odpadke, gasilskega vozila ter gasilske opreme,
– napeljave krajevnega telefonskega in plinovodnega omrežja ter kabelskega sistema za sprejem TV signalov,
– izgradnje javne razsvetljave, transformatorskih postaj in zemeljskega električnega omrežja,
– urejanja večnamenskih krajevnih objektov, gasilskih domov, gradnje mrliške vežice in obnov cerkva,
– sanacije hudournikov, mostu in dokončanja opornega zidu,
– dograditve prostorov Osnovne šole Boštanj in izgradnje igrišča,
– dejavnosti društev v KS.
Podrobnejši program dela po posameznih vaških odborih z vrstnim redom izvajanja, ki je sestavni del tega sklepa, določi svet Krajevne skupnosti Boštanj.
Za izvršitev programa v celoti bo predvidoma potrebno 280,000.000 SIT. Razlika se bo zagotovila iz dotacij občinskega proračuna, prostovoljnih prispevkov krajanov in drugih namenskih sredstev.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Boštanj ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter imetniki nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Boštanj, ki imajo stalno prebivališče izven območja krajevne skupnosti.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Boštanj, in sicer v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 1,5% od katastrskega dohodka;
– 1,5% od zavarovalne osnove svobodnih poklicev, obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov;
– 1,5% od pokojnin;
– 1,5% od povprečne neto plače v RS mesečno zaposleni v tujini.
Zavezanci za samoprispevek bodo tudi uporabniki oziroma lastniki nepremičnin na območju krajevne skupnosti s stalnim prebivališčem izven krajevne skupnosti, in sicer v višini 1% od povprečne neto plače v RS mesečno.
7. člen
Plačila samoprispevka bodo oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Boštanj in ima naslednje besedilo:
.                        KRAJEVNA SKUPNOST
                           BOŠTANJ
.                          GLASOVNICA
Na referendumu dne 12. 5. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Boštanj, ki se bo uporabil za sofinanciranje:
– vzdrževanja, rekonstrukcij in asfaltiranja krajevnih cest, sanacije plazov, odvodnjavanja in gradnje pločnikov,
– gradenj in obnove vodovodov, hidrantnega ter kanalizacijskega omrežja,
– nabave skupnih zabojnikov za komunalne odpadke, gasilskega vozila ter gasilske opreme,
– napeljave krajevnega telefonskega in plinovodnega omrežja ter kabelskega sistema za sprejem TV signalov,
– izgradnje javne razsvetljave, transformatorskih postaj in zemeljskega električnega omrežja,
– urejanja večnamenskih krajevnih objektov, gasilskih domov, gradnje mrliške vežice in obnov cerkva,
– sanacije hudournikov, mostu in dokončanja opornega zidu,
– dograditve prostorov Osnovne šole Boštanj in izgradnje igrišča,
– dejavnosti društev v KS.
Uveden bo za obdobje petih let od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001,
.                        GLASUJEM
“ZA”                                  “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Referendum bo vodila Volilna komisija Krajevne skupnosti Boštanj, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah, ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Boštanj.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Boštanj, ter bo najmanj enkrat letno poročal zborom krajanov o uporabi zbranih sredstev.
Samoprispevek od plač zaposlenih bodo obračunavali in odtegovali delodajalci, to je podjetja, zavodi, državni organi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil ter pokojnin ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek od katastrskega dohodka ter zavarovalne osnove svobodnih poklicev, obrtnikov in podjetnikov bo obračunavala in odtegovala Republiška uprava za javne prihodke, izpostava v Sevnici.
Zaposleni v tujini ter imetniki nepremičnin s stalnim prebivališčem izven krajevne skupnosti bodo plačevali samoprispevek po položnicah, ki jim jih bo pošiljala krajevna skupnost vsake tri mesece, za izračun višine samoprispevka pa se bo vzela povprečna neto plača v RS po zadnjem objavljenem podatku.
11. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46
Boštanj, dne 18. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Boštanj
Jure Šlogar l. r.