Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1084. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti in sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana, stran 1555.

Na podlagi 26. in 61. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. seji dne 14. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se določajo merila in kriteriji za oblikovanje višine sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ki so namenjena za financiranje krajevnih skupnosti z območja MOL ter razdelitev teh sredstev po posameznih krajevnih skupnosti.
2. člen
Na podlagi meril in kriterijev se zagotavljajo krajevnim skupnostim sredstva za:
– strokovno administrativno delo,
– ogrevanje poslovnih prostorov,
– najem poslovnih prostorov,
– ostale nujne materialne stroške.
3. člen
Za opravljanje strokovno administrativnih del pripadajo vsem krajevnim skupnostim sredstva v višini, ki so določena z zakonom za delovno mesto strokovnega sodelavca I.
4. člen
Za poklicno opravljanje del iz 3. člena tega odloka pripadajo krajevni skupnosti tudi sredstva za druge osebne prejemke zaposlenih v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
5. člen
Sredstva za ogrevanje in najemnino poslovnih prostorov, v katerih krajevne skupnosti opravljajo svoje naloge, se krajevnim skupnostim zagotavljajo po dejanskih stroških preteklega leta, povečanih za dogovorjen % povečanja zagotovljene porabe MOL, vendar največ za 100 m2 poslovne površine.
6. člen
Sredstva za ostale materialne stroške (pisarniški material, PTT stroški, zavarovalne premije, bančne storitve, stavbno zemljišče, električna energija, komunalne storitve, nadomestitev odpisanega drobnega inventarja, čiščenje in druge neproizvodne storitve) se oblikujejo v višini 13% sredstev iz prve alinee 2. člena tega odloka, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– osnovni pogoji za delo – vsem 50%;
– število prebivalcev krajevne skupnosti – relativna teža 30%;
– površina krajevne skupnosti – relativna teža 20%.
Sredstva, oblikovana na podlagi kriterijev iz prvega odstavka tega člena, pripadajo krajevnim skupnostim v odvisnosti od velikosti oddanih poslovnih prostorov in sicer:
– KS, ki ne oddaja oziroma oddaja do 50 m2 poslovne površine    100%
– KS, ki oddaja od 51 m2 do 100 m2 poslovne površine         75%
– KS, ki oddaja od 101 m2 do 300 m2 poslovne površine        50%
– KS, ki oddaja več kot 301 m2 poslovne površine           0%
7. člen
Za financiranje stroškov krajevnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče predvideti v naprej, se oblikuje nerazporejeni del sredstev. Ta del se določi v višini 10% sredstev, ki so določena na podlagi meril in kriterijev iz tega odloka.
8. člen
Krajevne skupnosti v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka posredujejo mestnemu svetu in mestni upravi, oddelku za lokalno samoupravo, podatke o svojem poslovanju za leti 1994 in 1995. Če krajevna skupnost podatkov ne posreduje do zahtevanega roka, se ji dotok sredstev omeji na 25% siceršnje dotacije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna Občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto l993 (Uradni list RS, št. 33/93, 30/94), odlok o osnovah in merilih za delitev sredstev za krajevne skupnosti Občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 17/92), sporazum o merilih in kriterijih za udeležbo posamezne krajevne skupnosti na dohodku iz proračuna Občine Ljubljana Moste-Polje, odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št. 47/90) in odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. list RS, št. 18/91).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 do ustanovitve novih skupnosti.
Št. 402-3/96
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.