Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1075. Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna, stran 1541.

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih za izplačila iz proračuna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopke pri izdajanju soglasij k pogodbam,
– obveščanje Ministrstva za finance o prevzetih obveznostih uporabnikov proračuna (v nadaljevanju: uporabnikov),
– postopke izplačil iz proračuna,
– postopke izplačil pri uporabniku.
II. IZDAJANJE SOGLASIJ K POGODBAM IN OBVEŠČANJE MINISTRSTVA ZA FINANCE O PREVZETIH OBVEZNOSTIH UPORABNIKOV
2. člen
Skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije smejo uporabniki proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) prevzemati obveznosti, če so za njihovo izpolnitev na razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu proračuna.
Obveznosti uporabniki prevzemajo s pogodbo ali drugimi listinami, ki imajo značaj pogodbe, kolikor obveznosti ne izhajajo neposredno iz zakona ali drugega predpisa, za katere uporabniki predložijo finančno ovrednoteni program.
3. člen
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o prevzetih obveznostih, ki predstavljajo predobremenitev proračuna, na obrazcu “Finančni elementi predobremenitev”, ki je v prilogi št. 1 in je sestavni del tega pravilnika. Obrazec se uporablja tudi za pridobitev soglasja Ministrstva za finance k pogodbam.
Na obrazcu mora biti označeno, ali se predlaga za evidentiranje predobremenitev ali za pridobitev soglasja.
Kot predobremenitev proračuna se štejejo vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, ki so jih sklenili uporabniki, ne glede na to, v katerem proračunskem letu zapade obveznost v plačilo. Kot predobremenitev se štejejo tudi planirane obveznosti, ki izhajajo neposredno iz zakona ali drugega predpisa.
1. Postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam
4. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance še pred podpisom pogodbe, če:
– vrednost pogodbe presega znesek, določen z zakonom,
– je v pogodbi predvideno predplačilo,
– s pogodbo uporabnik prevzema obveznost, ki bo terjala plačilo v naslednjih letih.
5. člen
Za pridobitev soglasja posreduje uporabnik Ministrstvu za finance pogodbo, ki jo je podpisal dobavitelj oziroma izvajalec in izpolnjen obrazec “Finančni elementi predobremenitev”, na katerem je označeno, da je namenjen za pridobitev soglasja, skupaj z dokumentacijo, ki pojasnjuje finančne elemente pogodbe.
Naročnik – uporabnik podpiše pogodbo, ko pridobi soglasje Ministrstva za finance, razen za pogodbe, za katere je potrebno pridobiti predhodno soglasje komisije, ki jo imenuje vlada.
6. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance tudi za pogodbe pod vrednostjo določeno z zakonom o izvrševanju proračuna, če se te sklepajo z istim izvajalcem in katerih vrednost v seštevku presega z zakonom določena vrednost.
7. člen
Ministrstvo za finance – Sektor za proračun (v nadaljevanju: sektor za proračun) izda pozitivno ali negativno soglasje v roku desetih dni po prejemu zahteve za izdajo soglasja. Soglasje posreduje uporabniku na istem obrazcu, na katerem je bila posredovana zahteva za izdajo soglasja. Pri tem preveri ustreznost finančnih določil pogodb, namen in višino v proračunu zagotovljenih sredstev. Sektor za proračun izdano soglasje zavede, predloženo nepodpisano pogodbo pa arhivira.
8. člen
Če se spremenijo elementi pogodbe, na katero je bilo že dano soglasje mora uporabnik novo pogodbo ponovno predložiti v soglasje.
2. Obveščanje o prevzetih obveznostih uporabnika
9. člen
Uporabnik predloži podpisane pogodbe svoji finančno računovodski službi v petih dneh po podpisu pogodbe. Pogodbi priloži obrazec “Finančni elementi predobremenitev”, na katerem je označeno, da je namenjen za evidentiranje predobremenitev.
Finančno računovodska služba uporabnika podatke iz obrazca evidentira, pogodbe pa arhivira.
K podpisanim pogodbam, v katerih je predvideno predplačilo in za katere je bilo izdano soglasje Ministrstva za finance, uporabniki priložijo tudi dokumentacijo o zavarovanju predplačil.
10. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov, za katere računovodstva ne vodi Minstrstvo za finance, morajo isti dan oziroma najkasneje v dveh dneh posredovati sektorju za javno računovodstvo Ministrstva za finance (v nadaljevanju: sektor za javno računovodstvo) seznam prevzetih obveznosti po računalniškem mediju skupaj s podpisanim izpisom, kolikor razpolagajo z računalniškim programom Ministrstva za finance.
Če podatkov ne morejo posredovati po računalniškem mediju, predložijo izpolnjen obrazec. Sektor za javno računovodstvo podatke o predobremenitvah zavede v enotno bazo predobremenitev.
11. člen
Za naloge, za katere je v proračunu predvideno, da jih financira več uporabnikov (sofinanciranje), se sklene z izvajalcem ena večstranska pogodba.
Uporabniki izpolnijo in podpišejo skupni obrazec “Finančni elementi predobremenitev”, vsak uporabnik za tisti del stroškov po sofinancerski pogodbi, ki bremenijo njegovo proračunsko postavko, in ga pošljejo svojim finančno računovodskim službam.
Finančno računovodska služba uporabnika, ki je nosilec naloge, posreduje podatke o predobremenitvah Ministrstvu za finance.
12. člen
Za obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o delu, navedejo uporabniki v obrazcu višino obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, povečano za davke in prispevke.
13. člen
Za pogodbe, v katerih je obveznost določena v devizah, se v obrazcu navede obveznost za plačilo v valuti, ki je navedena v pogodbi.
Za evidentiranje predobremenitev Ministrstvo za finance najmanj enkrat mesečno devizne obveznosti preračuna v tolarje.
3. Finančno ovrednoteni programi
14. člen
Finančno ovrednotene programe pripravijo uporabniki za obveznosti, ki se ne prevzemajo s pogodbami.
Iz finančno ovrednotenega programa mora biti razvidna zakonska podlaga za izplačilo, razen za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške uporabnikov.
Finančno ovrednoten program za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke pripravi za vse uporabnike Ministrstvo za finance, skupaj s Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije in pristojnimi organi.
15. člen
Finančno ovrednotene programe posredujejo uporabniki sektorju za proračun skupaj z obrazcem “Finančni elementi predobremenitev”, najmanj petnajst dni pred prvim izplačilom iz proračuna za namen, za katerega se predlaga.
Obveznosti, ki izhajajo iz finančno ovrednotenega programa, sektor za proračun v desetih dneh pisno potrdi ali zavrne na istem obrazcu, finančno ovrednotene programe pa arhivira. Potrjene finančno ovrednotene programe sektor za proračun posreduje sektorju za javno računovodstvo, ki jih zavede v enotno bazo predobremenitev.
III. POSTOPEK IZPLAČIL IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
16. člen
Sredstva iz računov proračuna se nakazujejo na račun uporabnika proračuna ali direktno končnemu porabniku, skladno z navodilom ministra za finance.
Uporabniku se plačujejo sredstva iz proračuna po enakih postopkih, ne glede na vrsto izplačila, razen sredstev za plače, prispevke delodajalca in tiste druge osebne prejemke, ki se plačujejo skupaj s plačami.
17. člen
Dokumentacijo za izplačilo iz proračuna predložijo uporabniki svoji finančno računovodski službi v enem izvodu takoj, vendar najkasneje v petih dneh po prejemu dokumentacije, ki zahteva izplačilo iz proračuna.
Finančno računovodska služba uporabnika predloži sektorju za proračun podatke za izplačilo sredstev iz proračuna na predpisanih obrazcih in na način, ki je predviden s tem pravilnikom, v treh dneh po prejemu listin, ki so podlaga za izplačilo iz proračuna, najkasneje pa pet delovnih dni pred zapadlostjo obveznosti.
18. člen
Dokumentacijo in podatke za izplačilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke, morajo finančno računovodske službe uporabnikov predložiti sektorju za proračun najmanj pet delovnih dni pred predvidenim izplačilnim dnem.
1. Izplačila sredstev za materialne stroške in programske naloge
1.1. Izplačila uporabnikom, za katere vodi računovodsko poslovanje Ministrstvo za finance
Predložitev dokumentacije sektorju za javno računovodstvo
19. člen
Uporabniki predložijo v izplačilo originalne listine (račune oziroma obračunske situacije) sektorju za javno računovodstvo.
20. člen
Originalna listina mora biti opremljena z žigom “Odredba za plačilo – nakazilo” (v nadaljevanju: odredba). Iz odredbe morajo biti razvidni naslednji podatki:
– številka proračunske postavke,
– znesek, ki se plačuje,
– dan zapadlosti,
– številka pogodbe,
– namen nakazila,
– številka izdanega soglasja,
– način izplačila in rok plačila,
– naziv upravičenca,
– žiro račun upravičenca,
– opis del, ki se plačujejo,
– datum in podpis predlagatelja,
– žig uporabnika,
– datum in podpis odredbodajalca.
Odredba mora vsebovati vse zahtevane in predpisane podatke. Podpis odredbodajalca mora biti uradno prijavljen v sektorju za javno računovodstvo.
Kolikor se račun oziroma obračunska situacija plačuje iz več proračunskih postavk, mora biti v odredbi točno navedeno, kolikšen znesek se plača iz posamezne proračunske postavke.
Odredbodajalec skladno zakonom o izvrševanju proračuna odgovarja za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev.
Za devizne obveznosti se v odredbi navede obveznost v valuti, ki je navedena na računu ali obračunski situaciji, ter navede, po kateri tečajni listi in katerem tečaju se obveznost preračuna v tolarje.
21. člen
Izplačila na osnovi pogodb o delu, avtorskih pogodb ter ostala izplačila, pri katerih je potrebno upoštevati zakon o dohodnini, se opravljajo dvakrat mesečno, in sicer petnajstega in zadnjega dne v mesecu. Podatek za obračun dostavijo uporabniki v izplačilo sektorju za javno računovodstvo najmanj deset delovnih dni pred predvidenim izplačilnim dnem.
Kontrola in evidentiranje dokumentacije v sektorju za javno računovodstvo
22. člen
Sektor za javno računovodstvo dokumentacijo pregleda z vidika predpisov, ki urejajo računovodsko poslovanje.
Če sektor za javno računovodstvo ugotovi, da ni razpoložljivih sredstev na proračunski postavki, da je dokumentacija nepopolna, da predložena dokumentacija ne ustreza namenu proračunske postavke, da listine niso ustrezno likvidirane (manjkajo številka pogodbe, podpisi, nepravilen obračun stroškov in podobno), dokumentacijo zavrne.
Ustrezno in popolno dokumentacijo sektor za javno računovodstvo zavede in knjiži kot obveznost za plačilo.
23. člen
Na osnovi ustrezne in popolne dokumentacije pripravi sektor za javno računovodstvo izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” po posameznih uporabnikih. V izpisu so navedeni posamezni računi oziroma obračunske situacije po dnevih zapadlosti in po posameznih proračunskih postavkah.
Iz izpisa morajo biti razvidni:
– številka proračunske postavke, iz katere se obveznost plačuje,
– številka dokumenta,
– poslovni partner oziroma dobavitelj,
– vrsta stroška in opis knjižbe,
– številka pogodbe, ki je osnova za plačilo,
– številka soglasja,
– tip dokumenta, s katerim se določa prioriteta,
– znesek za plačilo.
24. člen
Na osnovi izpisa “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” pripravi sektor za javno računovodstvo standardni izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna” po posameznih uporabnikih, v katerem je naveden seštevek obveznosti, ki na določen dan bremeni posamezno proračunsko postavko.
25. člen
Ne glede na določila 24. člena tega pravilnika se lahko v izpisu “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” obveznosti ne prikažejo po posameznih računih, pač pa v zbirnem znesku, vendar ločeno po vrstah, za naslednja izplačila:
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za drobne materialne stroške, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko tolarske blagajne,
– za potne stroške in dnevnice, ki potekajo preko devizne blagajne,
– za pogodbe o delu,
– za avtorske honorarje,
– za druge izdatke, od katerih se skladno z zakonom o dohodnini plačuje davek,
– za štipendije,
– za porodnine.
26. člen
Računovodski delavec izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna” podpiše in opremi z datumom in žigom. S podpisom jamči, da so podatki v izpisih skladni z originalno dokumentacijo in v skladu z računovodskimi predpisi.
En izvod izpisa “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in en izvod izpisa “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna” sektor za javno računovodstvo posreduje sektorju za proračun, en izvod izpisa “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna” pa posreduje sektorju zakladnica.
Obveznosti za plačilo sredstev iz računov proračuna direktno končnemu porabniku se na izpisih posebej označijo.
Originalno dokumentacijo Sektor za javno računovodstvo arhivira.
Nakazilo sredstev iz računov proračuna
27. člen
Sektor za proračun nakaže sredstva iz računov proračuna na račun uporabnika na dan zapadlosti plačila, na osnovi izpisov “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”. Potrjeno kopijo specifikacije, ki je bila podlaga za izplačilo iz računov proračuna, sektor za proračun vrne sektorju za javno računovodstvo.
Isti dan sektor za javno računovodstvo opravi plačilo obveznosti po specifikaciji iz računa uporabnika.
O izplačilih sektor za javno računovodstvo obvesti uporabnika.
28. člen
Plačilo obveznosti, ki se plačujejo z računov proračuna direktno končnemu porabniku, izvrši sektor za javno računovodstvo.
1.2. Izplačila uporabnikom, za katere ne vodi računovodskega poslovanja Ministrstvo za finance
29. člen
Uporabniki predložijo račune in obračunske situacije svojim finančno računovodskim službam. Obveznost za plačilo iz računa uporabnika se zavede in knjiži v računovodstvu uporabnika. Pri tem se smiselno upoštevajo določila 19. do 27. člena tega pravilnika.
30. člen
Finančno računovodska služba uporabnika pripravi izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” in ga skupaj z izpisom “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna” v enem izvodu predloži sektorju za proračun. Če proračunski uporabnik nima standardiziranega programa Ministrstva za finance, pripravi izpisa, ki vsebujeta elemente iz 24. in 25. člena tega pravilnika. Izpisa predloži najmanj pet delovnih dni pred predvidenim izplačilom iz proračuna.
31. člen
Sektor za proračun pregleda izpis “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” na podlagi predpisov, ki urejajo proračunsko poslovanje, in sicer:
– ali so sredstva na proračunski postavki in
– ali so zahtevana sredstva v skladu z navedenim soglasjem oziroma evidentiranimi predobremenitvami.
32. člen
Sektor za proračun en izvod izpisa “Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna” potrdi s podpisom, datumom in žigom in vrne finančno računovodski službi proračunskega uporabnika, drugi izvod pa arhivira. Če sektor za proračun ugotovi, da posamezna postavka v izpisu ni v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika, to na izpisu označi in za sporni znesek zmanjša nakazilo sredstev iz proračuna.
Sektor za proračun mora o spornih zahtevah za izplačilo iz proračuna takoj pisno obvestiti finančno računovodsko službo uporabnika.
33. člen
Sektor za proračun pri nakazilu sredstev iz računa proračuna na račun uporabnika, finančno računovodska služba uporabnika pa pri plačilih obveznosti smiselno upošteva 28. člen tega pravilnika.
2. Izplačilo sredstev za plače
34. člen
Sektor za proračun nakazuje uporabnikom sredstva za plače, druge osebne prejemke in prispevke države na osnovi obračuna finančno računovodske službe uporabnika.
Finančno računovodska služba uporabnika obvesti sektor za proračun o potrebnih sredstvih po posameznih proračunskih postavkah in po namenih za izplačilo:
– osnovnih plač z minulim delom,
– delovne uspešnosti,
– nadurnega dela,
– dodatkov za posebne pogoje dela,
– prispevkov delodajalca,
– drugih osebnih prejemkov.
Finančno računovodska služba uporabnika obvesti sektor za proračun tudi o znesku refundiranih sredstev iz naslova boleznin, invalidnin ipd. Za znesek refundiranih sredstev se zmanjša potrebno nakazilo za izplačilo plač iz proračuna.
35. člen
Finančno računovodske službe sporočijo podatke na obrazcu “Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca iz proračuna”, ki je priloga številka 2 in je sestavni del tega pravilnika.
V obrazcu se prikažejo obveznosti po dnevih zapadlosti, ločeno za:
– neto plače,
– prispevke in davek iz bruto plač,
– prispevke delodajalca in
– druge osebne prejemke.
36. člen
Obrazec mora biti pravilno izpolnjen, priložena pa mora biti tudi vsa s tem pravilnikom predpisana dokumentacija. V nasprotnem primeru sektor za proračun zahtevek zavrne in o tem takoj obvesti finančno računovodsko službo uporabnika.
37. člen
Sektor za proračun nakaže sredstva iz računa proračuna na račun uporabnika na dan zapadlosti plačila.
Ne glede na dan zapadlosti plačil, se v primeru neustreznega zahtevka za plače izvrši izplačilo iz proračuna tri delovne dni po predložitvi popolne dokumetacije.
2.1. Izplačila uporabnikom, za katere vodi računovodsko poslovanje Ministrstvo za finance
Osnovne plače z minulim delom
38. člen
Podatke o osnovnih plačah in minulem delu posreduje Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije sektorju za javno računovodstvo najkasneje do dvajsetega v mesecu. Pri tem Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije zajame vse spremembe in nove zaposlitve, ki so nastale do petnajstega v mesecu. Spremembe in nove zaposlitve po petnajstem v mesecu, se upoštevajo v izplačilu naslednji mesec.
39. člen
Uporabniki pošljejo Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije podatke o novo zaposlenih na obrazcu KE-4 in o spremembah oziroma odjavah zaposlenih na obrazcu KE-14 dvakrat mesečno, in sicer do tretjega v mesecu podatke za drugo polovico preteklega meseca in prvi dan tekočega meseca, do sedemnajstega v mesecu pa podatke za čas od drugega do petnajstega dne v tekočem mesecu.
Obrazcem morajo biti priložene odločbe oziroma sklepi, s katerimi je določena plača zaposlenih.
Delovna uspešnost
40. člen
Uporabniki najkasneje do petnajstega v mesecu predložijo sektorju za javno računovodstvo seznam upravičencev s pripadajočimi zneski za delovno uspešnost, skupaj s sklepom Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije. Vsota vseh sredstev namenjenih za delovno uspešnost v posameznem ministrstvu ne sme presegati skupne višine sredstev, določene s sklepom.
41. člen
Če sredstva za delovno uspešnost presegajo sredstva, določena s sklepom Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije oziroma sklepom vlade RS, sektor za javno računovodstvo zahtevek za delovno uspešnost v celoti zavrne.
42. člen
Sektor za proračun na osnovi obračuna sektorja za javno računovodstvo prenaša planirana sredstva s postavke “sredstva za delovno uspešnost upravnih organov” na postavki “plače” in “prispevki delodajalca” uporabnikov in o tem obvesti Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije.
Nadurno delo
43. člen
Uporabniki pošljejo zahtevke za odobritev nadurnega dela Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije mesečno vnaprej za vsak mesec posebej.
V zahtevku navedejo poimenski seznam delavcev skupaj s predvidenim številom nadur, oziroma seznam, iz katerega je razvidno, za kakšna dela in opravila se predvideva nadurno delo (v kateri plačilni razred spadajo posamezni delavci) in predvideni znesek plačila za nadurno delo, ločeno za bruto izplačilo in ločeno za prispevke, ki jih država plača kot delodajalec.
44. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve odobri nadurno delo in izda ustrezen sklep. Sklep mora biti utemeljen z razlogi, ki pogojujejo odreditev nadurnega dela (12. člen zakona o delavcih v državnih organih).
V sklepu se navede predvideni znesek plačila za nadurno delo za določen mesec, ločeno za bruto plače in ločeno za prispevke delodajalca.
45. člen
Uporabniki najkasneje do petnajstega v mesecu predložijo sektorju za javno računovodstvo zahtevek za izplačilo nadurnega dela, iz katerega je razviden poimenski seznam in dejansko število opravljenih nadur po posamezih upravičencih. Zahtevku priložijo sklep Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve o odobritvi nadurnega dela.
46. člen
Če zahtevek za izplačilo nadurnega dela presega skupno dovoljeni znesek, opredeljen v sklepu Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, sektor za javno računovodstvo zahtevek za izplačilo nadurnega dela v celoti zavrne.
47. člen
Sektor za proračun na osnovi obračuna sektorja za javno računovodstvo prenaša planirana sredstva s postavke “nadurno delo organov”, na postavki “plače” in “prispevki delodajalca” uporabnikov in o tem obvesti Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije.
Dodatki za posebne pogoje dela
48. člen
Uporabnikom se nakazujejo sredstva za plačilo dodatkov za posebne pogoje dela v okviru planiranih sredstev za ta namen pri posameznem uporabniku ter skladno s sklepom Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve o odobritvi izplačila.
Sklep mora vsebovati predvideni znesek plačila dodatkov za posebne pogoje dela za določen mesec, ločeno za bruto plače in ločeno za prispevke delodajalca.
49. člen
Uporabniki najkasneje do petnajstega v mesecu predložijo sektorju za javno računovodstvo zahtevek za izplačilo dodatkov za posebne pogoje dela, s poimenskim seznamom upravičencev, opredelitvijo vrste dodatka in dejanskim številom opravljenih ur v navedenih pogojih dela.
Če zahtevek posameznega uporabnika za izplačilo dodatkov za posebne pogoje dela presega skupno dovoljeni znesek, opredeljen v sklepu Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Sektor za javno računovodstvo zahtevek za izplačilo dodatkov za posebne pogoje dela v celoti zavrne.
Drugi osebni prejemki
50. člen
Podatke o potrebnih sredstvih za druge osebne prejemke, ki se izplačujejo istočasno kot plače (regres za prehrano v gotovini, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči in podobno), morajo uporabniki predložiti Sektorju za javno računovodstvo do petnajstega v mesecu. Iz podatkov mora biti razviden seznam upravičencev in znesek obveznosti.
51. člen
Za izplačila sredstev iz proračuna za druge osebne prejemke, ki se nakazujejo na osnovi računov (del prehrane, šolnine in podobno), se smiselno upoštevajo določbe tega pravilnika, opredeljene v poglavju 1.1.
2.2. Izplačila uporabnikom, za katere ne vodi računovodskega poslovanja Ministrstvo za finance
52. člen
Uporabniki posredujejo vse podatke, ki so potrebni za obračun plač in drugih osebnih prejemkov, svojim finančno računovodskim službam. Pri tem smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, opredeljene v poglavju 2.1.
53. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov posredujejo sektorju za proračun poleg zahtevanega obrazca tudi kopije sklepov, ki so osnova za izplačilo delovne uspešnosti, kolikor ta sredstva določa Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, nadurnega dela in dodatkov za posebne pogoje dela.
Sektorju za proračun pošljejo tudi podatke o številu zaposlenih in pripadajoče količnike za določitev plače (podatki so iz odločb, ki so bile izdane zaposlenim, vendar brez delovne uspešnosti) po stanju petnajstega dne v mesecu za mesec, za katerega se izplačujejo plače. Podatke pošljejo na obrazcu “Podatki o številu zaposlenih in količnikih za določitev plače”, ki je priloga št. 3 in je sestavni del tega pravilnika.
IV. PLAČEVANJE OBVEZNOSTI MED UPORABNIKI IN IZPLAČILA SREDSTEV IZ NASLOVA LASTNE DEJAVNOSTI
1. Plačevanje obveznosti med uporabniki
54. člen
Obveznosti zaračunavajo uporabniki med seboj skladno s posebnim navodilom ministra za finance, plačujejo pa se skladno s tem pravilnikom.
Uporabniki predložijo obračune za izplačila odhodkov iz naslova zaračunavanja med uporabniki na način, kot je opredeljeno v 19. do 27. členu tega pravilnika s pripisom, da se računi nanašajo na izplačila odhodkov iz naslova zaračunavanja med uporabniki.
2. Izplačilo sredstev iz naslova lastne dejavnosti
55. člen
Za spremljanje prihodkov iz naslova lastne dejavnosti posamezno ministrstvo vodi posebno evidenco v okviru enotnega knjigovodstva uporabnika.
56. člen
Uporabniki predložijo račune za izplačila odhodkov iz naslova lastne dejavnosti na način, kot je opredeljeno v 19. do 27. členu tega pravilnika s pripisom, da se računi nanašajo na izplačila odhodkov iz naslova lastne dejavnosti.
57. člen
Presežki prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti se nakazujejo na račun proračuna v skladu z navodilom ministra za finance.
V. POSEBNE DOLOČBE
1. Prenos sredstev iz računa uporabnika na račun proračuna
58. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov morajo sredstva, ki jih imajo na računih uporabnikov takoj izplačati za namene, za katere so jim bila nakazana iz proračuna.
59. člen
Če so bila iz proračuna tekočega leta nakazana sredstva na račun proračunskega uporabnika, pa niso bila v celoti porabljena, se neporabljen del sredstev vrne na račun proračuna na isto proračunsko postavko kot storno odhodka.
Denarna sredstva, nakazana iz proračuna v preteklih letih in izkazana v zaključnih računih proračunskih uporabnikov kot neporabljena sredstva, se nakažejo na račun proračuna kot prihodek iz preteklih let.
60. člen
Finančno računovodske službe uporabnikov morajo postopke iz prejšnjega člena tega pravilnika opraviti najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
2. Ukinitev žiro računov posameznih upravnih organov in organizacij v sestavi ministrstev
61. člen
Finančno poslovanje upravnih organov in upravnih organizacij v sestavi ministrstev poteka preko žiro računov posameznih ministrstev in je sestavni del zaključnega računa posameznega ministrstva. Računovodske evidence se vodijo ločeno po posameznih uporabnikih.
Minister za finance najkasneje do 30. 9. 1996 odpravi žiro račune upravnih organov in organizacij v sestavi ministrstev in o tem obvesti pristojno ministrstvo.
3. Posebne določbe
62. člen
Izpise iz 24. in 25. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na izplačila materialnih stroškov iz računa 639 posamezne upravne enote, upravne enote izpolnijo in pošljejo sektorju za javno računovodstvo.
63. člen
Izjemoma imajo lahko uporabniki oziroma njihove enote, katerih sedež ni v Ljubljani, na računih sredstva za materialne stroške kot akontacijo, če to zagotavlja večjo racionalnost poslovanja. Akontacije se sproti poračunavajo.
Uporabnike in najvišjo dovoljeno višino akontacije določi minister za finance.
64. člen
Akontacija za potne stroške se ob izplačilu iz proračuna upošteva kot odhodek proračuna. Za vsako akontacijo potnih stroškov je naknadno potreben obračun potnih stroškov. Razlika med izplačano akontacijo in dejanskim obračunom se upošteva kot povečanje oziroma zmanjšanje odhodka proračuna.
65. člen
Za nepredvidena plačila akontacij za potne stroške za vse proračunske uporabnike, kjer iz upravičenih razlogov ni mogoče spoštovati rokov, določenih s tem pravilnikom, se v blagajni sektorja za javno računovodstvo predvidijo sredstva, skladno z blagajniškim maksimumom.
66. člen
Ne glede na določila tega pravilnika, se lahko nakažejo sredstva iz računov proračuna na račun uporabnika pred zapadlostjo obveznosti, če je to potrebno zaradi postopkov plačilnega prometa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Za odhodke, ki so v proračunu opredeljeni kot materialni stroški posameznega uporabnika in zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance, ne glede na določila 24. člena tega pravilnika, pošiljajo finančno računovodske službe uporabnikov, do pridobitve enotnih računalniško podprtih računovodskih programov, sektorju za proračun, le izpis “Povzetek zahtevkov za izplačilo iz proračuna”.
Navedenemu izpisu obvezno priložijo spisek zapadlih obveznosti po računih oziroma obračunskih situacijah.
68. člen
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o predobremenitvah, ki so nastale na osnovi pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, na obrazcih iz priloge št. 1, tako da se poleg pogodbene vrednosti pripiše tudi že plačana obveznost po pogodbi in datum plačila. Obrazce morajo predložiti pred prvim naslednjim izplačilom po pogodbi, najkasneje pa do 31. 5. 1996.
Uporabniki predložijo finančno ovrednotene programe za obveznosti, ki bremenijo proračun za leto 1996, najkasneje do 30. 6. 1996. V finančno ovrednotenem programu za leto 1996 zajamejo tudi sredstva, ki so bila nakazana iz proračuna do 30. 6. 1996.
69. člen
Dokumentacija, ki se posreduje Ministrstvu za finance, se dostavlja v vložišče na Beethovnovi 11, Ljubljana, z navedbo sektorja. Prejem se v vložišču potrdi in zavede.
Obrazci in izpisi, ki so predvideni s tem pravilnikom, morajo biti pravilno izpolnjeni, uradno podpisani in opremljeni z žigom. S podpisom odgovorna oseba uporabnika jamči za pravilno izpolnitev obrazcev in izpisov.
70. člen
Pregled stanja predobremenitev in izvršenih plačil iz proračuna Ministrstvo za finance enkrat mesečno posreduje uporabnikom do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prvi pregled Ministrstvo za finance posreduje 10. 7. 1996.
71. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-16/95
Ljubljana, dne 21. marca 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance