Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1122. Odlok o spremembi ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini, stran 1594.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 27. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na 13. seji dne 4. marca 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini (v nadaljevanju besedila: spremembe UN), ki jih je izdelal Profil d.o.o. Velenje pod št. proj. 108/95 z datumom junij 1995, in ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Spremembe ureditvenega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1.  Splošni del
2.  Pogoje in soglasja
3.  Obrazložitev sprememb UN:
   – Uvod – splošni podatki
   – Usklajenost osnutka sprememb UN s planskimi
   akti / usmeritvami Občine Šentjur pri Celju
   – Prostorski pogoji za realizacijo sprememb UN
   – Prostorske ureditve po posameznih področjih
   – Zemljišča
   – Etapnost izvajanja sprememb UN
   – Ocena stroškov za izvedbo sprememb UN
Grafične priloge obsegajo:
.                        merilo:
–  Izsek iz planskih aktov Občine
  Šentjur pri Celju              1 : 5000
–  Izsek iz osnovnega UN            1 : 1000
–  Širši prikaz območja sprememb UN      1 : 5000
–  Situacija obstoječega stanja        1 : 1000
–  Inventarizacije               1 : 1000
–  Ureditvena situacija            1 : 1000
–  Prometna situacija             1 : 1000
–  Zbirna situacija komunalnih
  vodov in naprav               1 : 1000
–  Podolžni in prečni profili cest      1 : 500/50
–  Situacija zazelenitve            1 : 1000
–  Predlog funkcionalnih zemljišč       1 : 1000
–  Etapnost izvajanja sprememb UN       1 : 1000
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
4. člen
Območje sprememb UN predstavlja dolinski del med Dobjanskim potokom in cesto Šentjur–Planina pri Sevnici. Dolina se razteza v smeri sever–jug ter je na najširšem delu široka do 100 m na severni in do 130 m na južni strani. Območje zapirajo strmejše vzpetine, dolino pa prečka več manjših jarkov, ki se iztekajo v Dobjanski potok.
Velikost območja sprememb ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je 7,27 ha.
5. člen
Parcele znotraj ureditvenega območja ležijo v katastrskih občinah Brezje in Suho.
Meja ureditvenega območja sprememb UN poteka po parcelnih mejah oziroma parcele seka. Opis meje je podan v smeri urinega kazalca. Začetna točka T opisa meje je v vzhodnem vogalu parc. št. 424/2 k.o. Brezje. Od tu dalje poteka meja, po parcelah v k.o. Brezje, po južnem robu parc. št. 424/2, prečka parc. št. 926/4 (cesta Dobje–Planina) ter se nadaljuje v smeri proti severu po njenem zahodnem robu v dolžini 215 m. Meja nato obkroži parc. št. 418/2 ter se nadaljuje po zahodnem robu parc. št. 926/4 in 926/5 (cesta Dobje–Planina) v dolžini 200 m, nato prečka parcele št. 2/2, 2/1 in 11, doseže zahodni rob parcele 926/3 (cesta Dobje – Planina) ter prečka to in parcelo št. 593/1 (Dobjanski potok). Tu meja prestopi v k.o. Suho in poteka naprej po tej k.o. Nadaljuje se v smeri proti vzhodu, prečka parc. št. 770/1, poteka po severnem robu parc. št. 770/3 in prečka parc. št. 1456/6. Meja se nato obrne proti jugu ter poteka po vzhodnih robovih parc. št. 761/3, 762/2, 763, 762/3, 766/2 in 760, ki jo obkroži. Meja nato prečka parc. 1456/15 (cesta v Dobje) in poteka v smeri proti zahodu po južnem robu parc. št. 772/1, doseže jugozahodni vogal te parcele, se obrne proti jugu ter se nadaljuje po vzhodnih robovih parc. št. 1508, 774, 1506/2, 780/1, 780/10, 780/9 in 780/8. Meja to parcelo prečka, se obrne proti jugozahodu ter poteka po jugovzhodnem robu parc. št. 780/3, prečka parc. št. 1506/1 in mejo med k.o. Suho in k.o. Brezje ter se zaključi v začetni točki T opisa poteka meje.
6. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini vključuje naslednje parcele:
K.o. Brezje:
stavbišča:    *111, *113, *148
parcele:     1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/2,
         4/2, 4/4, 11, 416/1del, 416/2, 416/3, 417/1,
         417/3, 417/4, 418/1del, 418/2, 418/3del,
         419/3, 424/2, 424/3, 424/4, 926/4, 926/5,
         926/6, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 953/5,
         955, 956, 957, 958 in 959.
K.o. Suho:
stavbišča:    *93, *205, *212, *213
parcele:     760, 761/3, 762/2, 762/3, 763, 766/2, 768,
         770/1del, 770/2, 770/3, 771,
         772/1, 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 772/6,
         772/7, 772/8, 773, 774, 779, 780/1, 780/3,
         780/6, 780/7, 789/8, 780/9, 780/10,
         780/16, 780/17, 780/18, 780/19, 780/20,
         781/4, 1456/5, 1456/6, 1456/12, 1456/13,
         1456/14, 1456/15, 1456/16, 1506/1,
         1506/2, 1506/3, 1506/4, 1506/5, 1506/6,
         1509, 1510 in 1511.
III. USKLAJENOST SPREMEMB UN S PLANSKIMI AKTI OBČINE
7. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini je s planskimi akti Občine Šentjur pri Celju opredeljeno kot ureditveno območje naselja Dobje pri Planini, ki je namenjeno stanovanjem ter centralnim funkcijam naselja.
Predvidene ureditve znotraj območja sprememb UN so usklajene z usmeritvami iz planskih aktov Občine Šentjur pri Celju.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
8. člen
Sprememba dela UN za naselje Dobje pri Planini opredeljuje naslednje ureditve:
a)  Prometne ureditve:
–  delna rekonstrukcija ceste II. reda Planina–Šentjur
   pri Celju (A -A):
   : rekonstrukcija obstoječih križišč / priključkov na
   cesti (1, 2 in 3)
   : izvedba 2 avtobusnih postajališč za smeri Šentjur
   in Planina
   : izvedba hodnika za pešce
–  rekonstrukcija dela ceste na Dobje (a -a) / razširitev
   na šir. 5,5 m
–  izvedba novih internih dovoznih / napajalnih cest
   za dovoz do novo predvidenih objektov:
   : cesta c – c:    dovozna cesta v dolžini 90 m in
   širine 5,5 m za napajanje
   objektov 6,7 in 8
   : cesta č – č:    dovozna cesta v dolžini 70 m
   (30m + 40m) in širine 5,5 m
   za napajanje objektov 9 in 10
–  izvedba parkirnih prostorov:
   : za obstoječi objekt 15/ trgovina ter
   predvideni objekt BČ/ bencinski servis      4 p.p.
   : za obstoječi objekt 17/ gostilna        7 p.p.
   : za objekte 6,7 in 8              18 p.p.
   : za objekt 9                  6 p.p.
   : za objekt 10                  6 p.p.
–  delna rekonstrukcija obstoječe pešpoti (p–p)
   ter podaljšanje ob cesti b – b do šole (30)
b)  Gradnja novih objektov:
–  5 stanovanjskih hiš (1 – 5) z možnostjo ureditve
   prostorov (v kleti ali pritličju) za storitveno in
   drugo, nemotečo dejavnost
–  bencinska črpalka / servis (BČ): nadstrešnica,
   rezervoarji 3 × 30m3, 5 točilnih mest, 1 agregat
   voda/zrak, ploščad za skladiščni kontejner, z
   ureditvijo uvoza in izvoza na cesto Šentjur –
   Planina pri Sevnici
–  5 objektov – stanovanjskih hiš (6 – 10) z dodatno
   funkcijo za potrebe naselja Dobje pri Planini
   (storitvena in podobna dejavnost)
c)  Obstoječi objekti:
Za obstoječe objekte velja možnost vzdrževalnih del, prenove, rekonstrukcije, 
gradnja prizidkov (v velikosti do 30% osnovnega tlorisa ter ob upoštevanju odmikov
od parcelnih mej) ter gradnja nadomestnih objektov (na istem mestu). Možna je 
sprememba namembnosti obstoječih objektov, vendar pa mora biti nova namembnost 
usklajena z namembnostjo objektov in površin sosednjih objektov.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Pogoji za obstoječe objekte
9. člen
Za obstoječe objekte in površine znotraj ureditvenega območja velja možnost vzdrževalnih del, rekonstrukcij in adaptacij, ob upoštevanju namembnosti ter oblikovalskih pogojev, kot so opredeljeni s tem odlokom.
10. člen
Splošni pogoji za prenovo zgrajene strukture so naslednji:
– pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, razmerja, merila in kvalitete znotraj ureditvenega območja,
– posegi v prostor morajo obdržati vzpostavljeno oblikovno celoto ter se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam,
– gradnje in ureditve se morajo prilagoditi značilnostim posameznih območij glede odmikov od sosednjih objektov, gradbene linije, gradbene mase, višine objekta, naklona strešin in smeri slemena, orientacije objekta in organizacije zunanjega prostora.
11. člen
Sprememba namembnosti v obstoječih objektih je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev:
– dovoljene so spremembe namembnosti v obstoječih objektih, pri tem pa je potrebno upoštevati, da mora biti nova namembnost v skladu z namembnostjo, ki opredeljena z ureditvenim načrtom,
– nova namembnost v objektu je možna le v primeru, ko so zagotovljene zadostne zunanje površine, ki jih dejavnost potrebuje (dovozi, dostava, parkirni prostori in druge zunanje površine).
12. člen
Dovoljena je nadomestna gradnja objektov, ki naj bo načeloma na istem mestu kot obstoječi objekt ali v oddaljenosti največ do 4m od obstoječega objekta, kolikor to dovoljujejo predpisani odmiki od parcelnih mej in drugih objektov.
Pogoji za nove objekte
13. člen
Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:
Stanovanski objekti: 1, 2, 3, 4 in 5:
Namembnost:       stanovanjski objekti z možnostjo
            ureditve prostorov za storitveno
            in drugo, nemotečo dejavnost
Tlorisne mere:     11 m × 10 m
Etažnost:        K + P + IP
Zazidana površina:   110 m2
Brutoetažna površina:  275 m2
Streha:         dvokapnica, zaključek s čopi,
            naklon strešin 35° do 40°, višina
            kapne lege na sme presegati
            0,80 m od stropne konstrukcije
            nad pritličjem, strešna kritina
            opečne barve
Bencinska črpalka / servis – BČ:
Nadsrešnica:      Tip IMGRAD, 4 × 2,40 m × 1,40 m
Rezervoarji:      3 × dvoplaščni rezervoarji, prostornine
            30 m3 , tlorisne dimenzije 8,60m ×
            2,40 m, vkopani v teren
Ploščad za skladiščni kontejner:tlorisne dimenzije
4,40 m × 2,80 m.
Stanovanjski objekti z dodatno funkcijo: 6, 7, 8, 9 in 10:
Namembnost:       stanovanjski objekti z dodatno funkci-
            jo za potrebe razvoja naselja Dobje pri
            Planini (storitvena in podobna dejav-
            nost)
Tlorisne mere:     objekta 6 in 7:
            osnovna dela
            objektov:       12 m × 11 m
            vezni del:      4 m × 7 m
            (možna je izvedba dvojčka z vmesnim,
            veznim delom, ali dveh ločenih objek-
            tov)
            objekt 8:       12 m × 9 m
            objekta 9 in 10:   14 m × 10 m
Etažnost:        objekta 6 in 7:    K + P + 1 + IP
            objekti 8, 9 in 10:  K + P + IP
Zazidana
površina:        objekta 6 in 7:    146m2
            objekt 8:       108m2
            objekta 9 ni 10:   140m2
Brutoetažna
površina:        objekta 6 in 7:    510m2
            objekt 8:       270m2
            objekta 9 in 10:   350m2
Streha:         dvokapnica, zaključek s čopi, naklon
            strešin 35° do 40°, višina kapne lege
            na sme presegati 0,80m od stropne
            konstrukcije nad pritličjem (oziroma
            nad 1. etažo pri objektih 6 in 7),
            strešna kritina opečne barve.
14. člen
Pri zakoličbi objektov veljajo nasledni pogoji in tolerance:
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz 1. člena tega odloka in so obvezni. Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
Za tlorisne gabarite so dovoljene tolerance ±1 m ob upoštevanju predpisanih odmikov od sosednjih objektov in varstvenih pasov vodotoka in infrastrukturnih objektov.
Za višinske gabarite so dovoljene tolerance pri višinskih kotah kleti in pritličja ±0,30 m, pri višinskih kotah slemen pa ±0,50 m. Pri tem je potrebno upoštevati z spremembo UN podane višinske kote pritličij, potrebno svetlo višino (ki jo narekuje tehnologija / namembnost) v objektih in potrebno konstrukcijsko višino stropnih in strešnih konstrukcij objektov.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
15. člen
Na območju sprememb UN poteka v smeri sever–jug cesta II. reda Planina–Šentjur. Rekonstruirajo se križišča na mestih priključkov cest a-a, b-b, c-c. Pešpot, ki poteka ob cesti Planina–Šentjur se rekonstruira na širino 1,60 m. Ob cesti Planina – Šentjur se izvedeta dve avtobusni postajališči.
Za dovoz k šoli se izvede cesta b-b. Izvede se v širini 5,50 m, z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m. Za dovoz k gospodarskim poslopjem se izvede cesta c-c širine 5,50 m.
Za lokale gostinske in uslužnostne dejavnosti je potrebno urediti parkirne površine, fizično ločene od vozišča regionalne ceste.
Kanalizacijsko omrežje
16. člen
Za območje ureditvenega načrta za naselje Dobje je predvidena izgradnja lokalne čistilne naprave. Nanjo se preko fekalne kanalizacije vodijo tehnološke in fekalne odplake. Meteorne vode iz asfaltiranih površin se odvodnjavajo preko peskolovov in lovilcev olj v potok. Vse meteorne vode iz strešin se vodijo preko peskolovov v potok. Obvezna je zgraditev celotne kanalizacije in ČN na območju ZN.
Na območju bencinskega servisa je potrebno vse površine v območju pretakanja goriva izvesti iz vodotesnega, oljeodpornega betona. Zaključevanje površin mora biti izvedeno s kinetami za zbiranje odpadnih tekočin, ki morajo biti povezane z lovilci olj. Površinske vode iz teh površin je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih oljnih separatorjev.
Vodovodno omrežje
17. člen
Na območju UN poteka na levem bregu Dobjanskega potoka obstoječ vodovod. Za predvideno zazidavo je potrebno zgraditi VOD 1 in VOD 2 (DN 100), ki se priključujeta na obstoječ vodovod in zankasto obkrožata obstoječo in predvideno pozidavo.
Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov.
Elektro omrežje
18. člen
Na območju UN poteka visokonapetostni zračni vod.
Lokacije novih objektov morajo biti locirane izven koridorjev visokonapetostnih in prostozračnih daljnovodov, ki potekajo v območju UN. Minimalna horizontalna oddaljenost objekta od prvega faznega vodnika daljnovoda mora biti 5,00 m.
Elektrifikacija nizkonapetostnega omrežja v naselju Dobje se bo še nadalje gradila v prostozračni izvedbi.
PTT omrežje
19. člen
Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi skladno s pogoji upravljalca iz obstoječe PTT kabelske mreže.
Odpadki
20. člen
Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih mestih v kontejnerjih – smetnjakih na za to določenih mestih znotraj ureditvenega območja. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.
V primeru, da bodo v tehnološkem procesu v proizvodnih objektih nastajali posebni (nevarni) odpadki, se morajo le ti skladno s predpisi odvažati na za to določeno deponijo v okviru občine ali regije.
Na območjih, ki bodo dostopna za obiskovalce ter ob parkiriščih je potrebno postaviti zadostno število manjših smetnjakov – košev za smeti.
Na območju bencinskega servisa je potrebno urediti prostor za smetnjak za trdne odpadke. Tla prostora za smetnjak morajo biti urejena tako, da je možno čiščenje.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
21. člen
V ureditvenem območju sprememb UN za naselje Dobje ni evidentiranih objektov in površin, ki naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.
Varovanje plodne zemlje
22. člen
Plodno zemljo. ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je potrebno uporabiti za ureditev zelenic.
Varovanje zraka
23. člen
Predvideni objekti v območju UN ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženosti zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.
Varovanje pred hrupom
24. člen
Ureditveno območje sprememb UN se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred hrupom (III. območje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske storitvene ali gostinske dejavnosti.
Za to območje so v 5. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA (od 6. do 22. ure).
Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja niso predvideni. Ob začetku obratovanja bencinskega servisa je potrebno opraviti meritve hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi.
Zaščita podtalnice
25. člen
Dejavnosti, ki bodo na območju UN, smejo biti samo takšne, da morebitne odpadne vode ne bodo vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile delovanju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo odpadne vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalec kanalizacijskega omrežja in ČN.
Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na predelih delovnih dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč, parkirišč tovornjakov in drugje. Skladišča za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno) morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom za gradnjo in opremljanje skladišč ter transportnih naprav za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Požarna varnost
26. člen
K vsem objektom je potrebno zagotoviti dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd.).
Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja za celotno območje UN.
Za posamezne nove objekte, ki so predvideni s tem UN, je na osnovi izračuna požarne povečane obremenitve, pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN
Zelene površine
27. člen
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka je osnova za podrobnejšo obdelavo zasaditve v projektih zunanjih ureditev.
Etapnost izvajanja UN
28. člen
Etapnost izvajanja sprememb UN je opredeljena za posamezna, funkcionalno zaključena območja znotraj ureditvenega območja ter za skupne površine. Vrstni red etap je dovoljeno zamenjati, vendar pa je potrebno upoštevati vrstni red izvedbe posegov, kot so opredeljeni znotraj posamezne etape.
Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja. Do pričetka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost površin nespremenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno s spremembo UN.
V vseh etapah izvedbe so v vseh območjih znotraj UN dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije objektov in površin, ob upoštevanju namembnosti in oblikovalskih pogojev, ki so določeni za posamezna območja.
29. člen
Pogoji za etapnost izvajanja v območju sprememb UN so naslednji:
A etapa:   – izvedba rekonstrukcije križišča (1) na
        cesti Šentjur–Planina
       – izvedba 2 avtobusnih postajališč na
        cesti Šentjur–Planina
       – rekonstrukcija zunanje ureditve pri
        objektu 17
       – izvedba bencinske črpalke
B etapa:   – izvedba rekonstrukcije križišča (2) na
        cesti Šentjur–Planina
       – izvedba ceste c -c in rekonstrukcija
        pešpoti ob cesti Šentjur–Planina
       – izvedba objektov 6 in 7 z zunanjimi
        ureditvami in 18 parkirnimi prostori
C etapa:   – izvedba objekta 8 zunanjo ureditvijo
Č etapa:   – izvedba rekonstrukcije križišča (3) na
        cesti Šentjur–Planina
       – izvedba severnega kraka ceste č–č in
        delna rekonstrukcija pešpoti
       – izvedba objekta 9 z zunanjo ureditvijo
        in 6 parkirnih prostorov
D etapa:   – izvedba južnega kraka ceste č–č
       – izvedba objekta 10 z zunanjo ureditvijo
        in 6 parkirnih prostorov
E etapa:   – izvedba lokalne čistilne naprave.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
30. člen
Investitorji morajo pri izvajanju spremembe UN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka;
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom.
Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investitorji posameznih objektov v območju spremembe UN, Krajevna skupnost Dobje pri Planini in Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur pri Celju.
X. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s spremembo UN. Do pričetka gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
32. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekta, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/91) za celotno ureditveno območje spremembe UN, ki ga omejuje meja, opisana v 5. členu tega odloka.
34. člen
Sprememba ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je na vpogled pri pristojnih službah Občine Šentjur pri Celju in na Krajevni skupnosti Dobje pri Planini.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12-2/96-2
Šentjur, dne 4. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.