Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1125. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje, stran 1603.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na seji dne 1. 3. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev sredstev namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu in gozdarstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Trebnje za program ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Trebnje
– namenska sredstva
– iz drugih virov.
3. člen
Višina sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Trebnje se finančna sredstva usmerijo v:
– Pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije.
– Uvajanje kakovostnih semen sadik plemenskih živali ter tehnologije.
– Ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
– Zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
– Celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšemi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
– Druge ukrepe sprejemljive za razvoj kmetijstva.
Prednosti pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanja sredstev za intervencije v kmetijstvu določi odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pri občinskem svetu ter ga da v potrditev občinskemu svetu.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, katera jim je poglavitna osnova za preživetje in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Trebnje.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodelujejo kot podpore, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi z razpisi, natečaji ali javnimi objavami Občine Trebnje, ki morajo vsebovati:
– Namen za katere se dodeljujejo sredstva
– Višina razpisanih sredstev
– Pogoji za pridobitev sredstev
– Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave
Razpisi ali natečaji se opravljajo praviloma dvakrat letno.
8. člen
Upravičenost in oceno zahtevkov pripravi oddelek za proračun in finance ter gospodarske in družbene dejavnosti občine Trebnje.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pripravi predlog upravičencev za finančna sredstva, ki se dodelijo na podlagi tega pravilnika in posreduje občinskemu svetu v potrditev.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja oddelek za proračun, finance ter gospodarske in družbene dejavnosti v sodelovanju s svetovalno, gozdarsko in veterinarsko službo.
Najmanj enkrat letno pripravi poročilo o porabi in dodelitvi sredstev po posameznih namenih, ki ga obravnava odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in potrdi občinski svet.
10. člen
V primeru nenamenske uporabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se obračunavajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.
11. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje in sicer za področje:
– živinoreje
– rastlinske proizvodnje
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva in gozdarstva
– sadjarstvo, vinogradništvo, jagodičje in drugo
– društveno dejavnost
– predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov
– izboljšave kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
– ustvarjanje ekonomsko stabilnih enot – družinskih kmetij
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
– pospeševanje turistične dejavnosti na kmetijah.
12. člen
Del sredstev lahko občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo nameni za druge namene, ki niso določeni s tem pravilnikom.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 403-19/96-10
Trebnje, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.