Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1088. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Grosuplje, stran 1557.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list Republike Slovenije, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 14. seji dne 6. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad Občine Grosuplje (v nadaljevanju: sklad) in določa dejavnost, organizacijo in način dela sklada.
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in statut sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad z celotnim premoženjem.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Občine Grosuplje.
Sedež sklada je: Grosuplje, Kolodvorska 2.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.
II. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Osnovni namen poslovanja sklada je zagotavljanje podlage za izvajanje občinskega stanovanjskega programa.
Za uresničevanje tega namena sklad skrbi za:
– upravljanje s sredstvi stanovanjskega sklada,
– izvajanje nalog, sprejetih z letnimi programi in finančnimi načrti,
– pridobivanje finančnih sredstev z najemanjem posojil in poslovanjem z vrednostnimi papirji,
– dodeljevanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter sklepanje najemnih pogodb,
– gradnja, nakup in prenova socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj,
– spremljanje in določanje najemnin za stanovanja v lasti občine,
– dodeljevanje stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero,
– dajanje pomoči pri odplačevanju stanovanjskih kreditov,
– upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so v lasti Občine Grosuplje oziroma drugih javnih in fizičnih oseb ter sklepanje pogodb o upravljanju,
– opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti Občinski svet občine Grosuplje.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje stanovanjskega sklada se zagotovijo:
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij domačin in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz kreditov in drugih virov.
6. člen
Sklad opravlja naloge neprofitne stanovanjske organizacije v občini za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih neprofitnih stanovanj.
IV. ORGANIZACIJA SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje Občinski svet občine Grosuplje za dobo štirih let.
Predsednik in člani upravnega odbora ne smejo biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
8. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema finančni načrt, zaključni račun in letno poročilo sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis za pridobitev sredstev sklada,
– sprejema statut sklada in druge splošne akte,
– odloča o naložbeni politiki,
– daje navodila in usmeritve za delo delavcem, ki opravljajo delo za sklad,
– dodeluje posojila in regrese,
– opravlja druge naloge določene s statutom sklada.
9. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje tri člane.
Nadzorni odbor imenuje Občinski svet občine Grosuplje za dobo štirih let.
10. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo drugih strokovnih inštitucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Grosuplje.
11. člen
Občinski svet občine Grosuplje daje soglasje k:
– statutu sklada,
– finančnemu načrtu sklada,
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– naložbeni politiki sklada.
12. člen
Predsednik upravnega odbora ima zlasti naslednje naloge:
– organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– predlaga sklic seje upravnega odbora in vodi seje,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in statutom sklada.
13. člen
Sklad ima statut, s katerim se podrobneje določi področje dela sklada, notranjo organizacijo in način poslovanja sklada.
14. člen
Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za sklad opravlja ob njegovi ustanovitvi uprava Občine Grosuplje, kasneje jih sklad s soglasjem občinskega sveta lahko poveri tudi drugi domači pravni osebi.
Vrsto in obseg nalog, ki jih opravlja upravi organ za sklad, se določi s posebnim sporazumom med županom in upravnim odborom sklada. Z navedenim sporazumom se določi tudi osnova in merilo za zagotavljanje sredstev za delo in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
15. člen
Posamezna strokovna dela, ki so povezana z dejavnostjo sklada, sklad lahko odda ustrezni pravni ali fizični osebi.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
16. člen
Stanovanjski sklad Občine Grosuplje je konstituiran z imenovanjem upravnega odbora in nadzornega odbora sklada ter sprejetjem statuta.
Konstituiranje sklada ugotovi Občinski svet občine Grosuplje. Sklad bo zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo sklepa o vpisu Stanovanjskega sklada Občine Grosuplje v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-22/96
Grosuplje, dne 6. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.