Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1121. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Šentjernej, stran 1592.

Na podlagi 55. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) in 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 13. seji dne 29. 2. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– zavodi, za katere Občina Šentjernej štipendira strokovne kadre;
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij;
– postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Občina Šentjernej zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih strokovnih kadrov za naslednje javne zavode:
– Osnovna šola Šentjernej
– Vzgojnovarstvena enota Šentjernej
– Zdravstveni dom Šentjernej.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Šentjernej in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v javnih zavodih na območju Občine Šentjernej.
Če za razpisane štipendije za deficitarne poklice ni dovolj kandidatov iz Občine Šentjernej, se štipendije lahko podelijo tudi prosilcem drugih občin, če so državljani Republike Slovenije.
4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva šolski uspeh ter študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program, oziroma za opravljanje poklica.
5. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu o zajamčenem osebnem dohodku (Uradni list RS, št. 48/90), zmanjšanega za prispevke in davke (v nadaljnjem besedilu: zajamčeni osebni dohodek po zakonu) glede na učni uspeh in kraj bivanja študenta.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovna kadrovska štipendija za študente, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča, znaša 35% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu;
– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov) znaša 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu;
– dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Dodatka iz druge in tretje alinee tega člena se med seboj izključujeta.
7. člen
Študenti so upravičeni do posebnega dodatka (stimulacija) za učni uspeh, dosežen v preteklem šolskem letu. Dodatek se izplačuje v naslednji višini:
– študentom s povprečno oceno:
7,01–7,50   10%
7,51–8,00   15%
8,01–8,50   20%
8,51–9,00   25%
9,01 dalje  30%
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za doseženi učni uspeh ne pripada študentom prvega letnika.
8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventni staž.
Mesečno se štipendije nakazujejo štipendistom do 20. v mesecu za tekoči mesec.
9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka.
Dodatek za stroške prevoza se spremeni, ko se cene prevoza povečajo za več kot 5%, izplačuje pa se ob prvem naslednjem nakazilu štipendij.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
10. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih v javnih zavodih iz drugega člena tega pravilnika – na podlagi javnega razpisa ali objave.
Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje Občinski svet občine Šentjernej. Komisija ima predsednika in dva člana.
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
11. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v roku, navedenem v c) točki prejšnjega člena.
12. člen
Komisija za štipendiranje opravi izbor kandidatov v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati se upošteva:
– učni uspeh – splošni in specifični glede na smer študija;
– morebitni rezultati na verificiranih tekmovanjih šolskih in izvenšolskih aktivnosti, ki jih kandidat navede v življenjepisu in priloži ustrezno potrdilo.
Pri enakih pogojih iz prvih dveh alinej se upošteva še socialno stanje kandidatov.
13. člen
Komisija za štipendiranje mora o izbiri kandidatov pismeno obvestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.
Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa pravico vložiti ugovor na Občinski svet občine Šentjernej. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
14. člen
Razpisni postopek in podelitev kadrovskih štipendij mora biti zaključen do 30. oktobra.
15. člen
Medsebojna razmerja med občinskim svetom kot štipenditorjem in štipendistom se določi s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju, po pooblastilu predsednika občinskega sveta, sklene s štipendistom župan občine.
16. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti komisiji za štipendiranje:
– potrdilo o opravljenih izpitih in
– potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
18. člen
Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ne opravi pravočasno študijskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi. Lahko mu določi rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, komisija prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja štipendije. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v skladu s to pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni komisija za štipendiranje in jih potrdi občinski svet.
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske tudi v primerih:
– če ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojnoizobraževalni organizaciji za študijski program, za katerega mu je bila podeljena štipendija; oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določa štipenditor na podlagi 18. člena tega pravilnika,
– če opusti izobraževanje na šoli, kjer je vpisan ob sklenitvi pogodbe,
– če se med prejemanjem štipendije brez predhodnega soglasja štipenditorja vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli,
– če je izključen iz višje oziroma visoke šole,
– če med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo.
20. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
21. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti:
a) če mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči zaposlitve oziroma pripravništva v skladu s pogodbo,
b) če mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,
c) če postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.
22. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti za delo (težje nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče ipd.),
b) zaradi sklenitve delovnega razmerja v javnih zavodih Občine Šentjernej,
c) iz drugih opravičljivih razlogov.
23. člen
Komisija za štipendiranje lahko štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.
24. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta sicer pripadala. Osnova za izračun je višina štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje.
Štipendistu, ki se zaradi potreb štipenditorja zaposli v času absolventnega staža, se novo nastale pravice in obveznosti določijo z aneksom k tej pogodbi o štipendiranju.
25. člen
Vsak primer v zvezi z določili 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega pravilnika, mora komisija za štipendiranje posebej obravnavati in o njem odločiti v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na Občinski svet občine Šentjernej. Rok ugovora je osem dni od vročitve pisnega odpravka. Občinski svet mora nato v tridesetih dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
27. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
28. člen
Občina Šentjernej je dolžna spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti ter najmanj dvakrat letno poročati svetu in komisiji za štipendiranje o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in o drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za študijsko leto 1995/96.
Št. 012-16/95
Šentjernej, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l.r.