Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1091. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid, stran 1559.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 49. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 2. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava ter določi njena organizacija in delovno področje.
2. člen
Občinska uprava odgovarja v okviru svojih pravic in dolžnosti za stanje na področjih, za katere je ustanovljena, županu.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge, določene s statutom občine, odloki, odredbami, pravilniki, navodili in drugimi akti, ki jih izdajata občinski svet in župan ter naloge določene z zakoni in drugimi predpisi države.
Občinska uprava se mora ravnati po usmeritvah občinskega sveta in župana in v ta namen:
1. spremlja izvajanje sprejete politike ter izvršuje zakone, splošne akte in druge predpise,
2. ugotavlja stanje na področju dela in analizira učinke sprejetih predpisov in odločitev,
3. seznanja občinski svet in njegove organe s svojimi ugotovitvami,
4. pripravlja odloke in druge akte s svojega delovnega področja,
5. izvaja politiko občinskega sveta, zagotavlja izvrševanje predpisov, sklepov, stališč in smernic občinskega sveta,
6. odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti ter opravlja druge upravne zadeve, za katere je pooblaščena z zakoni in drugimi predpisi.
4. člen
Občinsko upravo vodi župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi tajnik uprave.
5. člen
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte in opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost.
6. člen
Občinska uprava opravlja naloge za svet in druge organe občine, oblikuje predloge predpisov občine in drugih aktov, ki jih sprejemajo občinski svet, njegovi organi in župan.
7. člen
Občinska uprava v okviru svoje pristojnosti izvaja poleg predpisov tudi odločitve občinskega sveta, njegovih organov in župana, sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pristojnosti, spremlja razvoj in izvajanje njihovih nalog ter predlaga ukrepe za uresničevanje sprejetih odločitev organov občine.
8. člen
Občinska uprava lahko izvaja strokovne, upravne in druge naloge iz državne pristojnosti, v skladu s pooblastili, ki jih dobi ob prevzemu teh nalog.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
9. člen
V okviru občinske uprave se določi organizacija za izvajanje določenih nalog, ki ima:
1. župana,
2. tajništvo,
2. oddelek za gospodarstvo,
3. oddelek za negospodarstvo.
10. člen
1. Tajništvo izvaja naslednje naloge:
– opravlja strokovno organizacijske, tehnične in administrativne naloge za občinski svet, njegove organe in župana,
– skrbi za pravočasno in kvalitetno obveščanje o vprašanjih, ki jih obravnava in o njih odloča občinski svet in njegovi organi,
– vodi dokumentacijo o delu občinskega sveta,
– nudi strokovno pomoč članom občinskega sveta,
– skrbi za pripravo sej občinskega sveta in njegovih organov,
– skrbi za poslovanje z vlogami in spisi ter vodenje evidence in arhiviranje,
– skrbi za strokovne, organizacijske, kadrovske in druge zadeve, ki so skupnega pomena za občinsko upravo,
– opravlja zadeve, ki se nanašajo na financiranje občine preko občinskega proračuna oziroma skladov,
– načrtuje izvajanje in nadzira tekočo in investicijsko proračunsko porabo občine,
– opravlja naloge s področja financ za občinsko upravo,
– opravlja finančne naloge skladov in posebnih računov,
– pripravlja akte s svojega delovnega področja,
– opravlja administrativne zadeve za občinski svet, njegove organe in župana,
– opravlja delo s krajevnimi skupnostmi.
11. člen
2. Oddelek za gospodarstvo opravlja gospodarske naloge, ki so v pristojnosti občine:
– vodi evidenco občinskega premoženja in opravlja strokovne naloge v zvezi z gospodarjenjem s tem premoženjem,
– izdeluje razvojne programe s področja gospodarstva,
– izdeluje analize za potrebe občinskega sveta in župana,
– zbira, ureja in strokovno obdeluje statistične podatke ter izvaja statistične akcije in raziskave za potrebe občine,
– organizira pripravo strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte,
– izdeluje program priprave prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja in organizira izdelavo prostorsko izvedbenih aktov ter vodi sprejemanja izvedbenih aktov,
– opravlja zadeve na področju urbanizma in gradbeništva,
– opravlja zadeve na področju varovanja okolja,
– opravlja zadeve na področju prometa in zvez,
– opravlja zadeve na področju gospodarske infrastrukture,
– opravlja zadeve na področju stavbnih zemljišč in sklada stavbnih zemljišč,
– spremlja investicijske dejavnosti na svojem področju,
– izvaja programe s področja gospodarske infrastrukture,
– izdeluje razvojne programe gospodarske infrastrukture,
– opravlja naloge varovanja vodnih virov, varstva voda, zraka in tal pred onesnaženjem,
– opravlja druge naloge po naročilu župana ali tajnika.
12. člen
3. Oddelek za negospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, spremlja in analizira vse oblike javne porabe,
– opravlja zadeve, ki se nanašajo na civilno zaščito,
– opravlja zadeve, ki se nanašajo na stanovanjsko gospodarstvo,
– izdeluje razvojne programe s področja negospodarstva,
– izdeluje analize za potrebe občinskega sveta in župana,
– zbira, ureja in strokovno obdeluje statistične podatke ter izvaja statistične akcije za potrebe občine,
– opravlja druge naloge po naročilu župana ali tajnika.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE
13. člen
Občinsko upravo vodi župan. Za delovanje uprave je tajnik odgovoren županu. Predstojniki oddelkov so za delovanje na svojih področjih odgovorni županu.
Pravice, obveznosti in odgovornosti predstojnikov, ki vodijo upravne organe, določa zakon, statut občine in drugi predpisi.
14. člen
Naloge občinske uprave izvajajo tajnik občine, vodje oddelkov, višji upravni, strokovno tehnični in administrativni delavci.
15. člen
Delavci občinske uprave morajo opravljati svoje delo v okviru nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine, navodili tajnika in predstojnikov upravnega organa.
16. člen
O upravnih stvareh iz izvirne občinske pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh lahko odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
17. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji odloča tajnik ali predstojnik upravnega organa. O pritožbah zoper posamične akte iz izvirnih pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izda na prvi stopnji župan, odloča občinski svet.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
18. člen
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika, predstojnika upravnega organa ali druge uradne osebe v upravnem postopku odloča župan.
19. člen
Upravni organ lahko na osnovi odločitve župana opravlja naloge tudi za drugo občinsko upravo.
O opravljanju nalog se sklene pogodba.
20. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan, tajnik in predstojniki upravnega organa po pooblastilu župana.
IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana v višini pokrivanja stroškov za opravljanje nalog.
Sredstva se zagotovijo v proračunu občine.
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu, zaračunava. Ta sredstva so sestavni del proračuna.
Naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, financira država iz državnega proračuna.
22. člen
Župan predlaga občinskemu svetu akt o sistemizaciji delovnih mest in pri tem upošteva obseg del in nalog občinske uprave.
23. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 3. 1996.
Št. 112-2/95
Kobarid, dne 2. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec l. r.