Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1120. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej, stran 1591.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 13. seji dne 29. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Občine Šentjernej in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Šentjernej so:
– naziv častnega občana Občine Šentjernej
– nagrada Občine Šentjernej
– spominska plaketa Šentjerneja
– priznanje župana Občine Šentjernej.
Priznanja in nagrade so enkratne. Denarne nagrade se dajejo samo fizičnim osebam.
3. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Šentjernej se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad Občine Šentjernej opravlja občinska uprava in župan.
Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Šentjernej se objavi v Dolenjskem listu, najpozneje do 30. 4. tekočega leta.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.
6. člen
Priznanja in nagrade iz drugega člena odloka podeljuje župan Občine Šentjernej.
II. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
7. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Šentjernej obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje župana Občine Šentjernej.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
8. člen
Komisija za priznanja in nagrade:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena v posebnem pravilniku, s katerim seznani občinski svet,
– objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj v sredstvih javnega obveščanja,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
9. člen
Sestavo in delovanje komisije ureja poslovnik.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH
Naziv častnega občana Občine Šentjernej
10. člen
Naziv častnega občana Občine Šentjernej pridobi, kdor doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojnoizobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.
Nagrada Občine Šentjernej
11. člen
Nagrada Občine Šentjernej se podeljuje občanom Občine Šentjernej, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Nagrada Občine Šentjernej obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
Spominska plaketa Šentjerneja
12. člen
Spominska plaketa Šentjerneja se podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Spominska plaketa Šentjerneja je patiniran kovinski odlitek grba.
Plaketa v izmeri 30 x 30 cm je pritrjena na masivni hrastovi podlogi.
Priznanje župana
13. člen
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev podeli pisno priznanje.
Priznanje župana se podeljuje ob praznovanju kulturnega praznika (8. 2.), občinskega praznika (24. 8.) ter ob koncu starega leta (športniki, itd) in ob praznovanju raznih jubilejev (društva).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Mandat komisije za priznanja in nagrade se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih Občine Novo mesto (Skupščinski Dol. list, št. 20/82).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-15/95
Šentjernej, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.