Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1111. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1996, stran 1579.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 19. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1996 in njihova poraba za financiranje nalog občine, kakor tudi način izvrševanja proračuna.
2. člen
Predvideni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 1.557,301.137 SIT.
Predvideni odhodki proračuna znašajo 1.592,089.000 SIT in se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Razlika med odhodki in prihodki izkazuje 34,787.863 SIT primanjkljaja, ki se krije z najemom kreditov.
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami, so zajeti v bilanci in računu financiranja, kar je sestavni del odloka o proračunu.
3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bistrica se izloča 0,5% skupno doseženih proračunskih prihodkov zagotovljene porabe.
Župan odloča o uporabi sredstev rezerve do 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi.
4. člen
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
6. člen
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica pooblašča župana, da med letom usklajuje bilanco prihodkov in odhodkov proračuna v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe, oziroma ustezno spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki proračuna morajo vzdrževalna oziroma investicijska dela nad vrednostjo 1,000.000 SIT oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poročila zahteva župan.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti tajnika občine in vodje oddelkov v občinski upravi.
10. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture oziroma druge vrste investicij, vendar največ do 10% zagotovljene porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po namenu, obsegu in dinamiki porabe sredstev,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 10-01-00/96
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
             ZA LETO 1996

PRIHODKI

                        v SIT brez stotin
----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta prihodkov                Plan 96
----------------------------------------------------------------
1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
     PORABO                  1.256,727.000

1.1.   PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
     MED REPUBLIKO IN OBČINO          551,171.000

1.2.   PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI        55,964.000

1.3.   FINANČNA IZRAVNAVA             649,592.000

1.3.1.  Prenesena iz leta 1995            9,178.658

1.3.2.  Nakazana v letu 1996            640,413.342

2.    PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE          256,059.000

2.1.   DAVKI IN DRUGE DAJATVE           131,550.000

2.1.1.  Davek od premoženja              900.000

2.1.2.  Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča   45,000.000

2.1.3.  Odškod. zaradi spremembe namemb.
     kmet. zem.                  8,700.000

2.1.4.  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest   1,900.000

2.1.5.  Odškod. in nadomest.za degrad. 
     in onesn. okolja               1,100.000

2.1.6.  Prihodki komunalnih taks          28,600.000

2.1.7.  Krajevne takse                 350.000

2.1.8.  Prihodki od obresti             20,000.000

2.1.9.  Požarna taksa                6,000.000

2.1.10.  Odškodnina od izkopanih rudnin        3,300.000

2.1.11.  Povračila funkc. stroškov drž. organov   14,200.000

2.1.12.  Drugi prihodki                1,500.000

2.2.   PRIHODKI OD PREMOŽENJA           47,409.000

2.2.1.  Kupnine od prodanih stanovanj        29,800.000

2.2.2.  Najemnine za poslovne prostore 
     in os. sredstva               12,000.000

2.2.3.  Vrnjeni depoziti               4,300.000

2.3.4.  Prodaja osnov. sredstev           1,309.000

2.3.   PRIHODKI IZ NASLOVA
     SOFINANCIRANJ                77,100.000

2.3.1.  Ministrstvo za kmetijstvo          10,000.000

2.3.2.  Ministrstvo za okolje in prostor      35,100.000

2.3.3.  Ministrstvo za šolstvo           12,000.000

2.3.4.  Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj  15,000.000

2.3.5.  Ostalo                    5,000.000

3.    PRENOS PRIHODKOV IZ LETA 95         44,515.137
     PRIHODKI SKUPAJ             1.557,301.137
----------------------------------------------------------------


ODHODKI

                        v SIT brez stotin
----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta odhodkov                 Plan 96
----------------------------------------------------------------
1.    DEJAVNOST OBČ. ORG. IN UPRAVE       136,493.000

1.1.   DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV         15,323.000

1.1.1.  Dopolnilno delo               3,323.000

1.1.2.  Materialni stroški              2,500.000

1.1.3.  Sejnine sveta in komisij           3,500.000

1.1.4.  Drugi odhodki                6,000.000

1.2.   DEJAVNOST UPRAVE              99,870.000

1.2.1.  Osebni dohodki zaposlenih          64,500.000

1.2.2.  Prispevki delodajalca            12,800.000

1.2.3.  Drugi osebni prejemki            2,770.000

1.2.4.  Materialni stroški             19,800.000

1.3.   FUNKC. STROŠKI DRŽ. USTANOV         14,200.000

1.4.   AMORTIZACIJA                 7,100.000

2.    SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE
     OBČINE                   65,560.000

2.1.   DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI        21,760.000

2.2.   VOLITVE V ORGANE KS             5,000.000

2.3.   POŽARNO VARSTVO               22,700.000

2.3.1.  Redna dejavnost               16,700.000

2.3.2.  Požarna taksa                6,000.000

2.4.   ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA       7,500.000

2.5.   INFORMIRANJE                 2,000.000

2.6.   FINANCIRNAJE POLITIČNIH STRANK,
     DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ            6,600.000

2.6.1.  Politične stranke              4,600.000

2.6.2.  Ostale naloge                2,000.000

3.    DRUŽBENE DEJAVNOSTI            781,236.000

3.1.   OSNOVNO ŠOLSTVO              278,143.000

3.2.   OTROŠKO VARSTVO              277,400.000

3.3.   SOCIALNO VARSTVO              92,230.000

3.4..   KULTURA                   58,883.000

3.4.1.  Knjižnica Josipa Vošnjaka          28,333.000

3.4.2.  Splošna kulturna dejavnost         20,035.000

3.4.3.  Amaterska dejavnost pri ZKO         9,515.000

3.4.4.  Ostale naloge                1,000.000

3.5.   ŠPORT                    36,100.000

3.6.   ZDRAVSTVO                  33,480.000

3.7.   ŠTIPENDIRANJE                5,000.000

4.    OKOLJE IN PROSTOR             362,500.000

4.1.   KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA         135,500.000

4.2.   CESTE                   130,500.000

4.3    INVESTICIJE V KS              65,500.000

4.4.   UREJANJE PROSTORA              9,000.000

4.5.   ELEMENTAR                  22,000.000

5.    GOSPODARSTVO                238,000.000

5.1.   RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN OBRTI        18,000.000

5.2.   RAZVOJ TURIZMA               13,500.000

5.3.   KMETIJSTVO                 50,500.000

5.4.   STANOVANJSKO GOSPODARSTVO          99,000.000

5.5.   SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ           45,000.000

5.6.   JAVNA DELA                 12,000.000

6.    SREDSTVA REZERV               8,300.000

6.1.   STALNA PRORAČUNSKA REZERVA          6,300.000

6.2.   TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA          2,000.000

     ODHODKI SKUPAJ              1.592,089.000

RAČUN FINANCIRANJA

                        v SIT brez stotin

1.    PRIHODKI - ODHODKI

     = 1.557,301.137 - 1.592,089.000 =     - 34,787.863

2.    ZADOLŽITEV PRORAČUNA            34,787.863