Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1098. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lendava, stran 1563.

Na podlagi 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.35/84 in 48/86) je Svet krajevne skupnosti Lendava na seji, dne 20. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lendava
1
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Lendava.
2
Referendum bo v nedeljo 21. 4. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS Lendava.
3
S samoprispevkom bomo predvidoma zbrali 85,000.000 SIT, na osnovi le-teh pa še 34,000.000 SIT iz proračuna Občine Lendava.
4
Zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:
– gradnjo enostranskega pločnika v Kranjčevi ulici od Marketa do novega pokopališča;
– ureditev javne kandelaberske razsvetljave v Kranjčevi ulici od križišča s Partizansko ulico do novega pokopališča;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin vozišč v Rudarski, Tomšičevi, Cankarjevi in ulici Vladimirja Nazorja;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin pločnikov na Partizanski ulici, v ulici Heroja Mohorja in delu Kranjčeve ulice;
– asfaltiranje pločnika od križišča Partizanske ulice in Naselja Prekmurske brigade do Komunale;
– asfaltiranje pločnika v Kranjčevi ulici od dimnikarstva do vodnih izvirov;
– barvanje kandelabrov ulične razsvetljave in zamenjava dotrajalih;
– sofinanciranje ureditev pločnika s kolesarsko stezo do Trimlinov;
– ureditev parkirišča v Kovačevi ulici na lokaciji za nekdanjo glasbeno šolo;
– manjša a obvezna komunalno-vzdrževalna dela po presoji organa upravljanja v KS Lendava.
5
Samoprispevek se bo uvedel za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
6
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnico, ki je napisana v slovenskem in madžarskem jeziku. Besedilo se glasi:
.                        KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
                          Lendava, 21. 4. 1996
                             GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 21. 4. 1996, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju, ki bo uporabljen za naslednje namene:
– gradnjo enostranskega pločnika v Kranjčevi ulici od Marketa do novega pokopališča;
– ureditev javne kandelaberske razsvetljave v Kranjčevi ulici od križišča s Partizansko ulico do novega pokopališča;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin vozišč v Rudarski, Tomšičevi, Cankarjevi in ulici Vladimirja Nazorja;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin pločnikov na Partizanski ulici, v ulici Heroja Mohorja in v delu Kranjčeve ulice;
– asfaltiranje pločnika od križišča Partizanske ulice in Naselja Prekmurske brigade do Komunale;
– asfaltiranje pločnika v Kranjčevi ulici od dimnikarstva do vodnih izvirov;
– barvanje kandelabrov ulične razsvetljave in zamenjava dotrajalih;
– sofinanciranje ureditve pločnika s kolesarsko stezo do Trimlinov;
– ureditev parkirišča v Kovačevi ulici na lokaciji za nekdanjo glasbeno šolo;
– manjša a obvezna komunalno-vzdrževalna dela po presoji organa upravljanja v KS Lendava.
.                         GLASUJEM
ZA                                       PROTI
Volivec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
7
Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim bivališčem v Lendavi ter Trimlinih, in sicer:
a) 2% od neto osebnih dohodkov in nadomestil iz delovnega razmerja;
b) 2% od neto prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja in pogodbenega dela;
c) 1% od pokojnin;
č) 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev iz samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti;
d) 2% od katastrskega dohodka za katerega se plača davek;
e) 2% od povprečnega osebnega dohodka preteklega leta v Občini Lendava plačujejo delavci na začasnem delu v tujini enkrat letno.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov plačujejo samoprispevek za vsak dohodek posebej.
8
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86).
9
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter krajani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
10
Samoprispevek, ki ga zavezanci plačujejo od plač, nadomestil plač, pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev obračuna in odtegne izplačevalec osebnega dohodka. Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunala in odtegovala ustrezna izpostava republiške uprave za javne prihodke.
11
Za zbiranje sredstev in izvajanje del je odgovoren Svet KS Lendava. V primeru, da se zbere več sredstev kot je bilo predvideno v 3. členu tega sklepa ali ne pride do izvajanja planiranih del, kjer nastopa KS Lendava kot sovlagatelj, odloča o uporabi zbranih sredstev Svet KS Lendava.
Pri sofinanciranju posameznih projektov odloča o višini vložka Svet Krajevne skupnosti Lendava.
12
Začasno prosta sredstva lahko Svet KS Lendava posoja oziroma veže pri banki ali ustrezni finančni ustanovi, če oceni, da jih v določenem času ne bo mogoče aktivirati.
13
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme Svet KS Lendava, če se za uvedbo samoprispevka odloči večina volivcev, ki so glasovali.
14
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Lendava
Milan Vajda, dipl. ek. l. r.