Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1105. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja, stran 1570.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 17. seji dne 15. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Mislinja (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: NAŠA OBČINA – včeraj, danes, jutri.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Mislinja.
Sedež izdajatelja glasila je v Mislinji, Šolska cesta 34.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o delu in odločitvah organov Občine Mislinja ter o drugih zadevah v zvezi z interesi, pravicami in obveznostmi občanov Občine Mislinja.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma vsake tri mesece. Lahko izide kot dvojna ali izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjnstva, politične stranke in društva v Občini Mislinja.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 in v nakladi približno 1.300 izvodov.
7. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor. Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet.
Mandat uredniškega odbora je enak mandatu občinskega sveta.
8. člen
Uredniški odbor:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko glasila v soglasju z občinskim svetom in županom,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem glasila.
9. člen
Odgovorni urednik je za izvajanje uredniške politike odgovoren občinskemu svetu. O delu uredniškega odbora in o svojem delu mora najmanj enkrat letno poročati občinskemu svetu.
10. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti navedeni naslednji podatki: ime glasila, ime in naslov izdajatelja, tiskarna, kraj in datum natisa, naklada in ime odgovornega urednika.
11. člen
Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje glasila materialne in druge osnove. Potrebna finančna sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Mislinja.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/96
Mislinja, dne 18. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.