Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1211. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

1141. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

MINISTRSTVA

1142. Odredba o določitvi organov krajevno pristojnih za odločanje o zahtevah tujcev s stalnim prebivališčem v tujini
1143. Pravilnik o povračilu potnih stroškov
1144. Pravilnik o določitvi metodologije za upoštevanje katastrskega dohodka za pridobitev pravice do invalidskega dodatka
1145. Pravilnik o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti
1146. Pravilnik o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporečnega pregleda, zbiranja in prevoza uplenjene divjadi
1147. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme
1148. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 30. 9. 1995 do 18. 1. 1996 dano dovoljenje, da smejo v promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1212. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi tarifni razred
1213. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1996

OBČINE

Črnomelj

1149. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1150. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Gornji Petrovci

1151. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1996

Grosuplje

1152. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1995

Jesenice

1153. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
1154. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti

Kobarid

1155. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobarid

Krško

1156. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Koprivnica
1157. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Senovo
1158. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Brestanica
1159. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Krško
1160. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Dolenja vas
1161. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Rožno-Presladol
1162. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Zdole
1163. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Gora
1164. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Krško polje
1165. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog
1166. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Leskovec
1167. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Senuše
1168. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Raka
1169. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Veliki Trn
1170. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki
1171. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Podbočje

Lendava

1172. Spremembe statuta Občine Lendava
1173. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1995
1174. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Lendava

Loška dolina

1175. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Loška dolina

Moravske Toplice

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1995

Mozirje

1177. Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in svet Krajevne skupnosti Mozirje

Murska Sobota

1178. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
1179. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti
1180. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Černelavci in določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti
1181. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Krog in določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti
1182. Odlok o določitvi števila članov svetov Krajevnih skupnosti Markišavci in Nemčavci in določitvi volilnih enot za volitve članov svetov teh krajevnih skupnosti
1183. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Rakičan in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti

Postojna

1184. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko
1185. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 31. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko

Rogašovci

1186. Razpis prvih rednih volitev v svete Krajevnih skupnosti Pertoča, Rogašovci in Sveti Jurij in prve redne volitve v svete Vaških skupnosti Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina in Večeslavci...
1187. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
1188. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1995
1189. Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v Vaške skupnosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Rogašovci, Serdica in Sotina, na območju Krajevne skupnosti Rogašovci
1190. Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Pertoča in svete Vaških skupnosti Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci
1191. Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rogašovci in svet Krajevne skupnosti Sveti Jurij

Ruše

1209. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Ruše
1210. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Ruše

Slovenj Gradec

1192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995
1193. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995
1194. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996
1195. Odlok o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec in strokovne službe sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Šentjernej

1196. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1996
1197. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej
1198. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove ter osnutka zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono Sejmišče Šentjernej
1199. Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere za namenske bančne kredite odobrene za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Šentjernej

Škofja Loka

1200. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, in sicer osnutek programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 in osnutka odloka o lokacijskem načrtu za...

Škofljica

1201. Statutarni sklep
1202. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica za leto 1996
1203. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Trebnje

1204. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Žalec

1205. Poslovnik Občinskega sveta občine Žalec
1206. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
1207. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevne skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve predsednika in članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
1208. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1996
2. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Boštanj
3. Popravek odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1995
4. Popravek sklepa o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti KS Štorje
5. Popravek statuta Občine Štore
6. Popravek sklepa o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti Sežana
7. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

24. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo za nadzor nad atomsko energijo Kanade v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije
25. Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi
AAA Zlata odličnost