Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1199. Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere za namenske bančne kredite odobrene za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Šentjernej, stran 1695.

Na podlagi 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju realne obrestne mere za namenske bančne kredite odobrene za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Šentjernej
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za subvencioniranje 50% za malo gospodarstvo oziroma 70% za kmetijstvo realne obrestne mere namenskih bančnih posojil, odobrenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma kmetijstva v Občini Šentjernej.
Sredstva za dodeljevanje posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma kmetijstva se zagotavljajo iz bančnih sredstev.
2. člen
Subvencije realne obrestne mere so namenjene za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti, oziroma kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega go-spodarstva, ki so energetsko varčne in ekološko neoporečne;
– za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti;
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel;
– za programe predelave in trženja;
3. člen
Pogoj za odobritev subvencije je, da enota malega gospodarstva oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo opravlja dejavnost na področju Občine Šentjernej in da je kraj investicije na območju Občine Šentjernej. Za subvencijo lahko zaprosijo tudi prosilci, ki so v fazi pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču.
4. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– za enote malega gospodarstva:
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnosti, ki v občini niso razvite;
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavljanje boljše oskrbe občanov;
– za kmetijsko dejavnost:
– so kmetijski zavarovanci;
– so kmetije, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetijsko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.
5. člen
Razpis za subvencioniranje realne obrestne mere za bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetnem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma za osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdilo ZZZS, da so kmečki zavarovanci;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma za pospeševanje razvoja kmetijstva.
7. člen
Prošnjo za odobritev subvencije vložijo prosilci v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
8. člen
Doba subvencioniranja realne obrestne mere je enaka dobi vračila odobrenega posojila.
9. člen
O odobritvi subvencije odloča župan. Sklep o odobritvi subvencije se prosilcem posreduje najkasneje v osmih dneh po sprejetju in je dokončen.
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij, za pretekli mesec, do dokončne razdelitve sredstev predvidenih v proračunu občine za ta namen.
10. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik tripartitno pogodbo z banko in Občino Šentjernej, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Šentjernej tripartitno pogodbo, po pooblastilo Občinskega sveta občine Šentjernej, sklene župan.
11. člen
Pogodbo o sodelovanju med Občino Šentjernej in banko, ki je vključena v sistem kreditiranja v smislu tega pravilnika, sklene župan.
12. člen
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverjajo občinski organi in banka.
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 012-21/95
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.