Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1188. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1995, stran 1685.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je občinski svet na 14. redni seji dne 30. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 1995, ki obsega:
A) Prihodki proračuna                    SIT
Prihodki za zagotovljeno porabo           135,050.449
Prihodki za druge naloge                5,754.185
Prihodki iz naslova sofinanciranj           18,633.956
Skupaj vsi prihodki proračuna            159,438.590
2. člen
B) Odhodki proračuna za leto 1995 znašajo:
.                              SIT
1. Odhodki za tekočo porabo              66,128.646
2. Odhodki za investicijsko porabo          92,494.426
  Skupaj vsi odhodki proračuna           158,623.072
3. člen
Sredstva, ki pomenijo v bilančni strukturi presežek prihodkov nad odhodki znašajo 815.518 SIT in se v celoti prenesejo v prihodke proračuna občine za leto 1996.
4. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve v višini 0,5% prihodkov proračuna v višini 797.200 SIT.
Ostanek sredstev tekoče proračunske rezerve v znesku 57.812 SIT pa se prenese s presežkom pri hodkov v naslednje leto.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.