Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1152. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1995, stran 1662.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 15. seji dne 27. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1995 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
prihodke v višini                 981,777.191,45
odhodke v višini                 805,464.136,67
presežek prihodkov nad odhodki v višini      176,313.054,78
b) v računu financiranja:
prihodke v višini                      0,00
odhodke v višini                  10,666.396,80
primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini    10,666.396,80
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del zaključnega računa.
Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1995 izkazujejo:
prihodke v višini                  5,462.674,68
odhodke v višini                      0,00
presežek prihodkov nad odhodki v višini       5,462.674,68
3. člen
Razlika med presežkom prihodka iz bilance prihodkov in odhodkov in primanjkljajem prihodkov iz računa financiranja, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenese v prihodke proračuna Občine Grosuplje za leto 1996, in sicer za:
– OŠ Šmarje Sap - dokončanje prizidka       17,000.000,00
– OŠ Šmarje Sap - nadzor pri dokončanju
 prizidka                      530.000,00
– OŠ Grosuplje - projektna dokumentacija
 za novo šolo                   6.500.000,00
– OŠ Št. Jurij - projektna dokumentacija      1,000.000,00
– Investicijsko vzdrževanje šol            490.000,00
– VVE Kekec - nadzidava              33,000.000,00
– Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč      600.000,00
– Planska dokumentacija               1,850.000,00
– Lokalna cesta Ilova gora - Luče           580.000,00
– Lokalna cesta Dolenja vas - Polica        1,700.000,00
– Lokalna cesta Lipljene - Županova jama      10,000.000,00
– Krajevne ceste v KS Šmarje Sap           135.000,00
– Krajevne ceste v KS Račna              200.000,00
– Ureditev signalizacije za železniški
 prehod Žalna                   3,100.000,00
– Postavitev hidrantov                210.000,00
– Kanalizacija Spodnja Slivnica  - I.faza     8,200.000,00
– Nabava kontejnerjev                1,000.000,00
– Sanacija črnih odlagališč in čiščenje
 vodotokov                      850.000,00
– tekoče naloge v proračunu za leto 1996      78,701.657,98
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1996.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-5/95
Grosuplje, dne 27. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost