Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1184. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko, stran 1683.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa po razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Veliko Ubeljsko in izida glasovanja na referendumu dne 31. 3. 1996 je svet KS Veliko Ubeljsko na seji, dne 1. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko
1
Za območje KS Veliko Ubeljsko se uvede samoprispevek v denarju za obdobje treh let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 1999.
2
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– rekonstrukcijo lokalnih cest:
a) Velika brda–Strane v dolžini 800 m
b) Tri hiše–Veliko Ubeljsko in odcep za Brezje.
3
Zavezanci za samoprispevek so:
1. Občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko, ki plačujejo samoprispevek v naslednji višini:
– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadomestil ter pogodb o delu,
– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejavnosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1,5% od katastrskega dohodka,
– 3% od čistega dobička podjetij – obrti, ki imajo sedež na območju KS Veliko Ubeljsko.
2. Lastniki nepremičnin v KS, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti in zavezanci – lastniki podjetij – obrti, ki opravljajo dejavnost na območju KS, kot so navedeni:
1. Puntgartnik Edo, Nazorjev trg 1, Koper,
2. Januš Marjan, Jenkova 20, Postojna,
3. Žigon Silvo, Log 26, Postojna,
4. Marinšek Albina, Franca Smrduja 11, Postojna,
5. Lešnjak Franc, Jamska cesta 13, Postojna,
6. Sanabor Srečko, Horije 88, Ilirska Bistrica,
7. Markovčič Albin, Log 19, Postojna,
8. Markovčič Rudolf, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
9. Pagon Adela, Cesta na Plužnje 4, Cerkno,
10. Kragelj Emil, Kidričevo naselje 7, Postojna,
11. Cestnik Janez, Ljubljanska 9, Postojna,
12. Leskovšek Odon-Ema, Majde Vrhovnik 18, Ljubljana,
13. Lovišček Danilo, Ulica bratov Učar 36, Ljubljana,
14. Počkaj Antonija, Tržaška cesta 49 a, Postojna,
15. Junc Adi, Via N. Gorton 11, 34139 Trieste,
16. Badalič Krešimir, Pivška 5, Postojna,
17. Lunder-Lapanja Pavel, Planina pri Cerknem 5a, Cerkno,
18. Mislej Roman, Lozice 2, Podnanos.
Zavezanci lastniki nepremičnin v KS, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti plačujejo samoprispevek v tolarski protivrednosti 300 DEM letno, obračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve položnice.
Zavezanci – lastniki podjetij – obrti, ki opravljajo dejavnost na območju KS in so navedeni, plačujejo samoprispevek v tolarski protivrednosti 70 DEM mesečno, obračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve položnice.
4
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, katerih prejemki ne presegajo zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
5
Samoprispevek iz plač zaposlenih in pokojnin se obračunava in nakaže ob vsakem izplačilu, od dohodka kmetijske in obrtne dejavnosti pa obračuna in nakazuje Republiška uprava za javne prihodke.
6
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 35 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljen znesek 8 mio SIT, preostali del bo KS zbrala s sredstvi lokalne skupnosti.
7
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za namene iz 2. točke tega sklepa. Sredstva se nakažejo in zbirajo na poseben žiro račun KS Veliko Ubeljsko.
8
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi svet KS, ki enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.
9
Samoprispevek bodo obračunavali in odtegovali podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Postojna. Zavezancem, naštetim v točki bo KS Veliko Ubeljsko izstavljala položnice trikrat letno, lastnikom podjetij - obrti, ki opravljajo dejavnost na območju KS pa bo KS izstavljala položnice mesečno. V primeru, da zavezanci v določenem roku ne poravnajo obveznosti se jim zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1996.
Veliko Ubeljsko, dne 1. aprila 1996.
Predsednik
sveta KS Veliko Ubeljsko
Boštjan Stegel l. r.

AAA Zlata odličnost