Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1193. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995, stran 1687.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 27. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1995:
.                              SIT
1. prihodki                   1.140,736.572,08
2. odhodki
– za tekoče obveznosti             1.112,258.228,59
– sredstva rezerve                   6,626.000
3. presežek prihodkov nad odhodki
  za prenos v leto 1996              21,852.343,49
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401/004/96-16
Slovenj Gradec, dne 27. marca 1996.
Predsednik
sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
               Bilanca

     prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine
          Slovenj Gradec za leto 1995

----------------------------------------------------------------
Prihodki                       v tolarjih
----------------------------------------------------------------
Prenešeni prihodki                398,472.581,18

Prihodki od davkov pravnih in
fizičnih oseb                   388,233.872,92

Prihodki od davka na promet
nepremičnin                    16,285.642,72

Prihodki od davkov na premoženje          3,202.636,71

Prihodki od taks in pristojbin           24,995.097,41

Prihodki od lastne dejavnosti in
drugi prihodki                  105,473.496,73

Drugi prihodki                  204,073.244,41
----------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                 1.140,736.572,08
----------------------------------------------------------------


Odhodki
----------------------------------------------------------------
Sredstva za splošno rabo             136,796.593,21

Sredstva za družbene dejavnosti          431,440.354,38

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo      526,145.153,20

Sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter požarno varnost      15,092.390,60

Sredstva za druge odhodke              2,783.737,20

Sredstva rezerve                    6,626.000
----------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                 1.118,884.228,59
----------------------------------------------------------------
Prenos v leto 1996                 21,852.343,49
----------------------------------------------------------------