Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1196. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1996, stran 1692.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996 po hitrem postopku sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Šentjernej za leto 1996 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Šentjernej v letu 1996.
2. člen
Občinski proračun za leto 1996 obsega 277,914.000 tolarjev, in sicer:
a.) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov                   277,914.000 SIT
– odhodkov                    277,914.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 277,914.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna          275,114.000 SIT
– rezerve občine                  3,400.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavlja mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnajo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi priložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa.
Do sprejetja zakona o javnih naročilih se nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddaja s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Če se med letom ukine porabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Šentjernej je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 50.000 tolarjev v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin v vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Strokovni sodelavec za finance I. je po pooblastilu župana pristojen da:
– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 012-17/95
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki
----------------------------------------------------------------
- prihodki iz dohodnine             103,083.300 SIT

- prihodki, ki v celoti pripadajo občini      5,359.100 SIT

- finančna izravnava               145,457.600 SIT

- davki in druge dajatve             11,081.000 SIT

- prihodki od premoženja              6,403.000 SIT

- prihodki iz naslova sofinanciranja        6,500.000 SIT

- presežki iz preteklega leta             30.000 SIT
----------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                 277,914.000 SIT
----------------------------------------------------------------

Odhodki
----------------------------------------------------------------
- dejavnost obč. organov in uprave        47,540.000 SIT

- izobraževanje                  29,980.000 SIT

- socialno varstvo                21,200.000 SIT

- otroško varstvo                 63,290.000 SIT

- zdravstvo                    4,144.000 SIT

- kultura                     8,370.000 SIT

- šport                      5,000.000 SIT

- interesne dejavnosti mladih           1,200.000 SIT

- kmetijstvo                    5,510.000 SIT

- turizem                     1,000.000 SIT

- razvoj obrti in podjetništva           2,000.000 SIT

- komunalna dejavnost               15,350.000 SIT

- cestno gospodarstvo               36,780.000 SIT

- sklad stavbnih zemljišč             9,110.000 SIT

- stanovanjsko gospodarstvo            4,450.000 SIT

- urejanje prostora                6,100.000 SIT

- varstvo pred narav. in dr. nesrečami       5,230.000 SIT

- druge javne potrebe                950.000 SIT

- prevzete obveznosti(del. bilanca;
obv. bivše obč. NM)                7,310.000 SIT

- oblikovanje rezerv                3,400.000 SIT
----------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                  277,914.000 SIT
----------------------------------------------------------------