Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1113. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996, stran 1583.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 8. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Slovenske Konjice za leto 1996.
2. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo 671,000.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoči del proračuna              515,100.000 SIT
– investicijski del proračuna          155,300.000 SIT
– račun financiranja                 600.000 SIT
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Razlika med prihodki in odhodki v višini 600.000 SIT je pri računu financiranja predvidena za odplačilo kreditov.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov, kot sestavnem delu proračuna.
Sestavni del proračuna je tudi račun financiranja.
3. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 se izloči 0,5% v rezervni sklad Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti razen, če občinski svet ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Slovenske Konjice.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o porabi sredstev in izvajanju nalog in sicer v roku 5 dni po sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.
8. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun; po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 5. člena tega odloka.
V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 012-001/96
Slovenske Konjice, dne 8. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.