Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1139. Sprememba in dopolnitev navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 1609.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V N A V O D I L A
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95 in 14/96) se dopolni 130. točka tako, da se v navodilu za izpolnjevanje Specifikacije prometa za račun 3000, 3010, 3020, 1740, 303, 701, 708, 801 in 808 (VP06, 07) na koncu prvega odstavka briše pika in doda tekst: “za tiste transakcije, za katere ne poroča na obrazcih 743 in 1450 ali splošnih deviznih nalogih.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Na VP06 in VP07 se poleg seštevka za posamezno osnovo vključi tudi podatek o protiračunu. Banka sešteje vse transakcije z isto šifro osnove in protiračunom, ki jih je izvršila in pri katerih je nalogodajalec ali upravičenec domača fizična oseba ali tuja oseba in jih vpiše na specifikacijo kot en podatek.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če je upravičenec plačila ali nalogodajalec podjetje, mora banka poročilu priložiti osnovne dokumente in se zato podatki na specifikaciji ne smejo pojaviti.”
Brišejo se peti, šesti in sedmi odstavek in se nadomestijo z novim petim odstavkom:
“Za fizične osebe se transakcije o opravljenih plačilih lahko seštevajo. VP06 pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v breme. VP07 pa pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v dobro.”
2
V prilogi 1: Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije se dodajo naslednji računi:
-----------------------------------------------------------------
                        Priloge  (Vrsta
Račun  Opis                  v breme  posla)
                             v dobro
-----------------------------------------------------------------
311 oz. tekoči računi v državi v tuji valuti  60 #

7000  tekoči računi pooblaščenih bank
    v tuji valuti              60 #

2749  druge obveznosti iz drugih
    naslovov                60 #

335   kratkoročne naložbe pri mešanih
    družbah v tujini v tuji valuti

3370  druge kratkoročne naložbe v banke v
    tujini v tuji valuti

3371  druge kratkoročne naložbe v
    nekonvertibilni valuti

3372  druge kratkoročne naložbe v druge
    osebe v tujini v tuji valuti

354   dolgoročne naložbe pri medn. fin. org.
    v tuji valuti

3570  druge dolgoročne naložbe v banke v
    tujini v tuji valuti

3571  druge dolgoročne naložbe v banke v
    tujini v nekonv. valuti

3572  druge dolgoročne naložbe v druge
    osebe v tujini v tuji valuti

3574  odkupljene dolgoročne terjatve v
    tujini v tuji valuti

3575  diskont pri odkupljenih dolg.
    terjatvah v tujini v tuji valuti

3576  tekoče zapadlosti drugih dolg. naložb
    v tujini v tuji valuti

3577  tekoče zapadlosti dvomljivih in
    spornih drugih dolgoročnih naložb v
    tujini v tuji valuti

3578  dvomljive in sporne druge dolg.
    naložbe v tujini v tuji valuti

3579  popravki vrednosti dvomljivih in
    spornih drugih dolgoročnih naložb v
    tujini v tuji valuti

3620  kratkoročne terjatve do odvisnih bank
    v tuji valuti

3628  dvomljive in sporne kratkoročne
    terjatve do odvisnih bank v tuji
    valuti

3629  popravki vrednosti dvomljivih in
    spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti

3630  kratkoročne terjatve do odvisnih
    drugih fin. org. v tuji valuti

3638  dvomljive in sporne kratkoročne
    terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti

3639  popravki vrednosti dvomljivih in
    spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih drugih finančnih organizacij
    v tuji valuti

3670  dolgoročne terjatve do odvisnih bank v
    tuji valuti

3676  tekoče zapadlosti dolg. terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti

3677  tekoče zapadlosti dvomljivih in
    spornih dolgoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti

3678  dvomljive in sporne dolgoročne
    terjatve do odvisnih bank v tuji
    valuti

3679  popravki vrednosti dvomljivih in
    spornih dolgoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti

702   računi tujih mešanih družb v tuji
    valuti

703   računi tujih bank in drugih finančnih
    organizacij, ki so jih ustanovile
    domače banke v tuji valuti

7560  kratkoročne obveznosti do odvisnih
    bank v tuji valuti

7561  kratk. obveznosti do odvisnih
    finančnih organizacij v tuji valuti

759   druge kratk. obveznosti do tujih
    finančnih organizacij v tuji valuti

7760  dolgoročne obveznosti do odvisnih bank
    v tuji valuti

7761  dolgoročne obveznosti do odvisnih
    finančnih organizacij v tuji valuti

7766  tekoče zapadlosti dolgoročnih
    obveznosti do odvisnih bank v tuji
    valuti

7767  tekoče zapadlosti dolgoročnih
    obveznosti do odvisnih drugih
    finančnih organizacij v tuji valuti
-----------------------------------------------------------------
# samo za transakcije v povezavi s prilivno / izplačilno banko.
Za račune 3371, 362, 363, 367, 756 in 776 banke poročajo samo za del, ki se nanaša na tujino.
3
Tabela dinamike pošiljanja poročil in potrebne dokumentacije za spremljanje prometa po analitičnih računih se dopolni z računi:
------------------------------------------------------------------

Račun  Dinamika Poročilo po Dokumentacija Promet v Poročilo po
          valutah  promet v breme  dobro  državah
------------------------------------------------------------------

311/7000 dekadno#        *

2749   dekadno#        *

335    mesečno  *                   *

3370   mesečno  *                   *

3371   mesečno  *                   *

3372   mesečno  *                   *

354    mesečno  *                   *

3570   mesečno  *                   *

3571   mesečno  *                   *

3572   mesečno  *                   *

3574   mesečno  *                   *

3575   mesečno  *                   *

3576   mesečno  *                   *

3577   mesečno  *                   *

3578   mesečno  *                   *

3579   mesečno  *                   *

3620   mesečno  *                   *

3628   mesečno  *                   *

3629   mesečno  *                   *

3630   mesečno  *                   *

3638   mesečno  *                   *

3639   mesečno  *                   *

3670   mesečno  *                   *

3676   mesečno  *                   *

3677   mesečno  *                   *

3678   mesečno  *                   *

3679   mesečno  *                   *

702    mesečno  *                   *

703    mesečno  *                   *

7560   mesečno  *                   *

7561   mesečno  *                   *

759    mesečno  *                   *

7760   mesečno  *                   *

7761   mesečno  *                   *

7766   mesečno  *                   *

7767   mesečno  *                   *
------------------------------------------------------------------
# samo za transakcije v povezavi s prilivno/izplačilno banko
4
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se ukine šifra 785 na plačilih iz tujine, dodajo pa se naslednje šifre:
-----------------------------------------------------------------
Opis                    Plačila    Plačila
                      iz tujine   v tujino
-----------------------------------------------------------------

Dohodki od kapitala

- Dohodek od naložb v nepremičnine
(najemnine, dohodki iz gozdov...)     444      444

Finančni račun - tuja gotovina in vloge

- Izplačilo v domači valuti: v breme
računov 708, 701, 801, 808; vplačilo
v domači valuti v dobro računov
801, 808                  890      890

- Povečanje oziroma zmanjšanje vlog
tujih bank in finančnih organizacij
(račun 701, 801) *             101      501

- Povečanje oziroma zmanjšanje vlog
nerezidentov (razen tujih bank in drugih
tujih finančnih organizacij), (računa
708, 808) *                102      502

- Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih
vlog nerezidentov (tujih bank in drugih
nerezidentov) *              104      504

Finančni račun - ostala imetja in
obveznosti

- Prejeta plačila za prodani delež
kapitala v drugem domačem podjetju
(plačilo prejme rezident A za naložbo
tujca v rezidentu B)            666

- Pokrivanje izgube lastnega podjetja
v tujini                         622

_ Vnovčena loro garancija za posle med
rezidenti / poplačilo vnovčene loro
garancije za posle med rezidenti      525      125

II. Transakcije med rezidenti in
nevtralne transakcije

- Pripis obresti na deviznih računih           785

- Prenosi med istovrstnimi računi *    165      565

-----------------------------------------------------------------
* Šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104, 565/165 se lahko pojavljajo v breme in v dobro računov
5
Ustrezno s spremembami v šifrantu se spremenijo šifre osnov, uporabljene v besedilu navodila.
6
Obrazec specifikacije (S) se dopolni s stolpcem “protiračun”.
7
Ta sprememba navodila začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vsa dodatna poročila Banki Slovenije se uporablja za obdobje od 1. 4. 1996 dalje, za ostale spremembe pa od 1. 7. 1996 dalje.
Ljubljana, dne 25. marca 1996.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.