Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1109. Odlok o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica, stran 1573.

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95), statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) ter zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 1. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa status, organiziranost, naloge in pristojnosti, način financiranja in druge zadeve, ki urejajo delovanje krajevnih skupnosti.
2. člen
Krajevna skupnost varuje koristi svojih krajanov in uresničuje zadovoljevanje določenih skupnih potreb krajanov.
3. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Krajevna skupnost ima svoj žig, ki je okrogle oblike z napisom Občina Slovenska Bistrica in imenom krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.
II. OBMOČJA IN DELI KRAJEVNIH SKUPNOSTI, USTANOVITEV IN PREOBLIKOVANJE
5. člen
Območje posamezne krajevne skupnosti obsega območje naselja, več naselij ali delov naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
6. člen
V Občini Slovenska Bistrica je 19 krajevnih skupnosti. Posamezne krajevne skupnosti sestavljajo naselja ali deli naselij kot sledi:
1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh, ki vključuje del mestnega območja (Trg A. Šarha, Grogova ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Mladinska ulica, Štuhčeva ulica, del Travniške ulice, Ulica Sagadinovih, Zidanškova ulica, del Titove ceste, Vinarska ulica, del Zadružne ulice, Blažičeva ulica, Cesta bratov Kancler, Kvedrova ulica, Gortanova ulica in Efenkova ulica) ter naselja Devina, Šentovec, Ritoznoj in Klopce.
2. Krajevna skupnost Impol, ki vključuje del mestnega območja Slovenska Bistrica (Ulica Borisa Kraigherja, Sernčeva ulica, Levstikova ulica, Tovarniška ulica, Ribiška ulica, Jamova ulica, Ob potoku, Ulica Bračičeve brigade, del Travniške ulice, del Kajuhove ulice, Mroževa ulica) ter naselja Zgornja Bistrica, Visole, del naselja Kostanjevec in Kovača vas.
3. Krajevna skupnost Pohorski odred, ki vključuje del mestnega območja Slovenska Bistrica (Cesta 14. divizije, del Špindlerjeve ulice, Nazorjeva ulica, Svetozarevska ulica, Prešernova ulica, Finžgarjeva ulica, Murnova ulica, Ulica Slave Klavore, del Kajuhove ulice, Vrtnarska ulica, Cvetlična ulica, Jenkova ulica, Stanetova ulica, Moše Pijadejeva ulica, Cankarjeva ulica, Župančičeva ulica, Aškerčeva ulica, Gregorčičeva ulica, Kettejeva ulica, Vodovnikova ulica, Aljaževa ulica, del Titove ceste, del Partizanske ulice, Kopališka ulica, Taborniška ulica, Ulica Pohorskega odreda, Prežihova ulica, del Šlandrove ulice, Tomšičeva ulica) ter naselje Spodnja Ložnica.
4. Krajevna skupnost Dr. Jagodič, ki vključuje del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška ulica, Lackova ulica, Leonova ulica, Maistrova ulica, Obrtniška ulica, Potrčeva ulica, Stepišnikova ulica, del Titove ceste, Ulica Nikole Tesle, Žolgarjeva ulica, Trubarjeva ulica, Kolodvorska cesta, Cesta zmage, Čopova ulica, Grajska ulica, Ozka ulica, del Partizanske ulice, del Špindlerjeve ulice, del Šlandrove ulice, Ulica Borisa Kidriča, Štancerjeva ulica, Gradišče, del Titove ceste, Trg Svobode, Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Leskovarjeva ulica, Miklošičeva ulica, Pionirska ulica, Prečna ulica, Ratejeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ulica Ive Lole Ribarja, Ulica Dr. Jagodiča, Ulica Borisa Winterja, Vošnjakova ulica, del Zadružne ulice) ter naselja Spodnja Nova vas, Prepuž, Videž in Cigonca.
5. Krajevna skupnost Vrhole-Preloge, ki vključuje naselja Preloge, Sevec, del naselja Vinarje ter naselje Vrhole pri Slovenskih Konjicah.
6. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, ki vključuje naselja Zgornja Ložnica, del naselja Kostanjevec, Korplje, del naselja Vinarje, Gladomes ter del naselja Fošt.
7. Krajevna skupnost Tinje, ki vključuje naselja Veliko Tinje, Rep, Malo Tinje, Turiška vas na Pohorju, Jurišna vas, Urh, Planina, Tinjska Gora ter del naselja Fošt.
8. Krajevna skupnost ŠMARTNO NA POHORJU, ki vključuje naselja Šmartno na Pohorju, Zgornje Prebukovje, del naselja Kalše, Spodnje Prebukovje, Ošelj, Zgornja Nova vas, Frajhajm, Bojtina, Smrečno ter zaselek Močnik.
9. Krajevna skupnost Zgornja Polskava, ki vključuje naselja Zgornja Polskava, Gabernik, del naselja Kalše, Bukovec, Ogljenšak, Kočno pri Polskavi in Sele pri Polskavi.
10. Krajevna skupnost Spodnja Polskava, ki vključuje naselja Spodnja Polskava in Pokoše.
11. Krajevna skupnost Pragersko, ki vključuje naselja Pragersko in Gaj.
12. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log, ki vključuje naselji Leskovec in Stari Log.
13. Krajevna skupnost Črešnjevec, ki vključuje naselja Črešnjevec, Lokanja vas, Vrhloga, Brezje pri Slovenski Bistrici, Pretrež, Farovec in Trnovec.
14. Krajevna skupnost Laporje, ki vključuje naselja Laporje, Kočno ob Ložnici, Vrhole pri Laporju, Ješovec, Drumlažno, Hošnica, Žabljek, Levič, Razgor, Dolgi Vrh, Zgornja Brežnica in Križni Vrh.
15. Krajevna skupnost Poljčane, ki vključuje naselja Poljčane, Zgornje Poljčane, Spodnje Poljčanje, Podboč, Lovnik, Ljubično, Lušečka vas, Čadramska vas, Spodnja Brežnica in Stanovsko.
16. Krajevna skupnost Studenice, ki vključuje naselja Studenice, Križečo vas, Brezje pri Poljčanah, Krasna, Hrastovec, Modraže, Novake in Globoko.
17. Krajevna skupnost Makole, ki vključuje naselja Makole, Stranske Makole, Jelovec, Stari Grad, Štatenberg, Mostečno, Ložnica pri Makolah, Pečke, Strug, Stopno, Savinsko, Varož in Dežno pri Makolah.
18. Krajevna skupnost Oplotnica, ki vključuje naselja Oplotnica, Lačna Gora, Čadram, Koritno, Božje, Okoška Gora, Zlogona Gora, Zlogona vas, Ugovec, Straža, Malahorna, Brezje, Kovaški vrh, Gorica, Markečica, Prihova, Raskovec, Zgornje Grušovje, Pobrež, Dobriška vas in Dobrova.
19. Krajevna skupnost Kebelj, ki vključuje naselja Kebelj, Nadgrad, Podgrad, Cezlak, Lukanja, Kot in Modrič.
7. člen
Postopek za ustanovitev ali preoblikovanje krajevne skupnosti se začne s pobudo, ki jo sprejme:
– zbor krajanov v krajevni skupnosti
– svet krajevne skupnosti
– občinski svet.
Pobudo sprejme občinski svet. O sprejeti pobudi se odloča na referendumu na tistem območju, na katero se pobuda nanaša.
8. člen
Krajevna skupnost se ustanovi ali preoblikuje s sklepom občinskega sveta. Sklep o ustanovitvi oziroma preoblikovanju se sprejme na podlagi izvedenega referenduma v naseljih oziroma delih naselij, na katere se pobuda za ustanovitev ali preoblikovanje nanaša.
9. člen
Krajevna skupnost ima svoj statut, ki mora biti usklajen s statutom Občine Slovenska Bistrica.
Statut sprejme svet krajevne skupnosti v roku 6 mesecev. Veljati začne potem, ko da nanj soglasje statutarno pravna komisija občinskega sveta.
III. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
10. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge na način, kot je to določeno v statutu krajevne skupnosti, zakonih, odlokih in drugih splošnih aktih.
11. člen
Občani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko organov krajevne skupnosti ter v sodelovanju z občinskimi organi in službami organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za urejanje lokalnih potreb na svojem območju, zlasti pa:
– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njihovem upravljanju,
– spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vzdrževanje parkov in javnih površin, urejanja pokopališč, urejanje zunanjega videza hiš in naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe,
– spremljajo socialno problematiko na svojem območju, sodelujejo s socialno službo v občini pri predlaganju ukrepe za reševanje te problematike ter pomagajo pri organizaciji socialnovarstvenih stroritev,
– spremljajo problematiko, ki se nanaša na področje šolstva, vzgoje, kulture, športa in drugih interesnih dejavnosti,
– izvajajo posamezne naloge na področju zaščite in reševanja občanov,
– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi,
– sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju krajevne skupnosti,
– opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna občina, ki pa jih je le ta prenesla na krajevno skupnost.
IV. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
12. člen
Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti, nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se voli na neposrednih tajnih volitvah, nadzorni odbor in volilno komisijo krajevne skupnosti pa imenuje svet krajevne skupnosti.
Organi krajevne skupnosti se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.
13. člen
Krajevna skupnost ima tudi odbor predstavnikov vaških oziroma uličnih skupnosti kot posvetovalni organ, ki ga sklicuje predsednik sveta.
Število članov in teritorialna zastopanost odbora se natančno opredeli v statutu krajevne skupnosti.
Predstavnike se izvoli na zborih krajanov vaških oziroma uličnih skupnosti.
14. člen
Delo organov krajevne skupnosti je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z navzočnostjo krajanov na sejah, ter z obveščanjem občinskega sveta in župana o sprejetih odločitvah .
Svet krajevne skupnosti
15. člen
Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja v krajevni skupnosti.
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– sprejema posamezne odločitve, ki se nanašajo na uresničevanje pristojnosti reševanja zadev v krajevni skupnosti
– imenuje predsednike in člane delovnih teles, komisij in odborov,
– odloča o predlogih delovnih teles,
– daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za reševanje komunalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti,
– na svojem območju spremlja problematiko s področja šolstva, zdravstva in sociale ter predlaga ukrepe za njihovo razreševanje,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,
– sodeluje z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.
– opravlja druge naloge, ki jih določa statut krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča tudi o vseh zadevah v okviru nalog, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.
Svet krajevne skupnosti je dolžan poročati o svojem delu občinskemu svetu, županu in zboru občanov.
16. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki se izvolijo izmed članov sveta krajevne skupnosti.
17. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa krajevno skupnost,
– predlaga v sprejem letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti,
– predlaga letni program dela krajevne skupnosti,
– daje mnenje k predlogom delovnih teles,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti,
– izvršuje sklepe organov krajevne skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne skupnosti ali poverijo občinski organi občine Slovenska Bistrica.
– poroča zboru občanov o zaključnem računu in o svojem delu.
Nadzorni odbor
18. člen
Nadzorni odbor:
– nadzoruje upravljanje in razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
– nadzoruje finančno poslovanje krajevne skupnosti.
Volilna komisija
19. člen
Volilna komisija:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
20. člen
Neposredne oblike odločanja krajanov v lokalnih zadevah so:
– zbor krajanov in
– referendum.
21. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje krajevne skupnosti po vaških in uličnih skupnostih ali samo za posamezno vaško ali ulično skupnost.
Zbor krajanov skliče predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo sveta krajevne skupnosti ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v krajevni skupnosti.
Če se zbor volivcev skliče samo za posamezno vaško ali ulično skupnost, pa pet odstotkov volivcev te skupnosti.
22. člen
Zbor krajanov v krajevni skupnosti razpravlja in daje mnenja:
– o spremembah statuta krajevne skupnosti,
– o lokalni problematiki,
– o spremembah območja krajevne skupnosti ali vaških in uličnih skupnosti,
– o delu sveta krajevne skupnosti in njegovem poročilu o delu,
– o delu predstavnikov krajevne skupnosti v organih občine,
– o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti.
23. člen
Svet krajevne skupnosti se mora o vsaki dani pobudi odločiti.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
24. člen
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
25. člen
Krajevna skupnost se financira iz lastnih virov, sredstev občinskega proračuna, prostovoljnih namenskih sredstev pravnih in fizičnih oseb ter z zadolžitvami v skladu z zakonom.
Krajevna skupnost se sme zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.
Za uresničevanje nalog določenih z zakoni ter nalog, ki jih v letnem planu opredeli občina Slovenska Bistrica, so sredstva zagotovljena v občinskem proračunu.
Občina Slovenska Bistrica ne prevzema finančnih obveznosti za naloge oziroma programe, ki s krajevno skupnostjo niso bile prej usklajene.
26. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja so zajeti v letnem finančnem načrtu.
Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
VII. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
27. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ter za vsa volilna opravila v zvezi z volitvami se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95).
Člane sveta krajevne skupnosti se voli po večinskem načelu.
Območje posamezne krajevne skupnosti je lahko ena volilna enota ali razdeljeno na več volilnih enot.
Mandat izvoljenim članov sveta KS traja 4 leta.
28. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Za prve volitve v svete KS se na podlagi sklepov dosedanjih svetov KS določi naslednje število članov sveta KS in volilne enote za posamezne KS:
KS Poljčane ima 11 članov sveta, območje KS je razdeljeno na 5 volilnih enot.
V I. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje I. volilne enote obsega naselje: Poljčane – Bistriška cesta, Čretniška ulica, Dravinjska cesta od hiš. št. 1 do 27, Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Laporska cesta, Ulica Bračičeve brigade in Ulica Šercerjeve brigade.
V II. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje II. volilne enote obsega naselji: Poljčane – Bevkovo ulico, Na hribu, Ob železnici, Vrtna ulica, Strma ulica, Tovarniška ulica in Spodnja Brežnica.
V III. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje III. volilne enote obsega naselja: Zgornje Poljčane – Kopališka ulica, Na Boč, Ob Beli, Partizanska ulica, Potrčeva ulica, Prvomajski trg, Rimska ulica, Rogaška cesta, Svetozarevska ulica, Ulica Erne Starovasnik, Podboč, Lovnik in Ljubična.
V IV. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje IV. volilne enote obsega naselje: Spodnje Poljčane – Dravinjska cesta od hiš. št. 29 do 113, Ježev dol, Nova ulica, Ob potoku, Prečna ulica, Seliškarjeva ulica, Ulica Prekomorske brigade, Ulica Šlandrove brigade, Ulica Tomšičeve brigade, Ulica 9. maja in Vorančeva ulica.
V V. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje V. volilne enote obsega naselja: Lušečka vas, Čadramska vas in Stanovsko.
KS Oplotnica ima 11 članov sveta, območje KS je razdeljeno na 9 volilnih enot.
V I. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje I. volilne enote obsega naselje: Oplotnica – Prešernova cesta, Konjiška cesta, Travniška cesta, Goriška cesta, Grajska cesta, Granitna ulica, Strma ulica, Cesta na polje in Fošt.
V II. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje II. volilne enote obsega naselji: Oplotnica – Partizanska cesta, Ulica Pohorskega bataljona, Šolska ulica, Vinogradna cesta, Pohorska cesta, Prečna ulica, Vrtna ulica, Ulica 22. maja, Gmajna in Lačna Gora.
V III. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje III. volilne enote obsega naselji: Božje in Koritno.
V IV. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje IV. volilne enote obsega naselja: Gorica, Brezje in Kovaški Vrh.
V V. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje V. volilne enote obsega naselji: Malahorna in Markečica.
V VI. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje VI. volilne enote obsega naselja: Pobrež, Dobriška vas in Dobrova.
V VII. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje VII. volilne enote obsega naselja: Prihova, Zgornje Grušovje in Raskovec.
V VIII. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje VIII. volilne enote obsega naselja: Ugovec, Straža in Okoška Gora.
V IX. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje IX. volilne enote obsega naselja: Čadram, Zlogona Gora in Zlogona vas.
KS Zgornja Polskava ima 9 članov sveta, območje KS je razdeljeno na 4 volilne enote.
V I. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje I. volilne enote obsega naselja: Zgornja Polskava – Ingoličeva ulica, Šarhova ulica, Šercerjeva ulica, Jurčičeva ulica, Mariborska ulica hiš. št. 13 in od hiš. št. 15 do 51, Bračičeva ulica, Cankarjeva ulica, Zidanškova ulica, Ulica Pohorskega odreda vse parne hišne številke in hiš. št. 1, Vodovnikova ulica, Partizanska ulica, Župančičeva ulica, Aškerčeva ulica, Gregorčičeva ulica, Gromberška ulica, Gubčeva ulica, Kettejeva ulica, Prežihova ulica, Pohorska ulica, Gaberniška ulica, Javerniška ulica, Mariborska ulica od hiš. št. 1 do 12 in št. 14, Ulica Pohorskega odreda in Mladinska ulica.
V II. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje II. volilne enote obsega naselji: Gabernik in Kalše od hiš. št. 1 do 15.
V III. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje III. volilne enote obsega naselja: Zgornja Polskava – Mariborska ulica od hiš. št. 53 do 61, Ulica Pohorskega bataljona, Vinogradniška ulica, Vinterjeva ulica, Vošnjakova ulica, Bevkova ulica, Hriberjeva ulica, Kajuhova ulica, Finžgarjeva ulica, Šolska ulica, Trubarjeva ulica, Levarska ulica, Kanclerjeva ulica, Lampretova ulica, Bukovec in Sele pri Polskavi.
V IV. volilni enoti se voli 2 člane sveta KS, območje IV. volilne enote obsega naselji: Ogljenšak in Kočno pri Polskavi.
KS Laporje ima 9 članov sveta, območje KS je razdeljeno na 5 volilnih enot.
V I. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje I. volilne enote obsega naselje: Laporje.
V II. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje II. volilne enote obsega naselja: Kočno ob Ložnici, Vrhole pri Laporju, Ješovec in Drumlažno.
V III. volilni enoti se voli 1 član sveta KS, območje III. volilne enote obsega naselje: Hošnica.
V IV. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje IV. volilne enote obsega naselja: Žabljek, Levič in Razgor.
V V. volilni enoti se voli 2 člana sveta KS, območje V. volilne enote obsega naselja: Križni Vrh, Dolgi Vrh in Zgornja Brežnica.
KS Makole ima 9 članov sveta, območje KS je razdeljeno na 3 volilne enote.
V I. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje I. volilne enote obsega naselja:
Makole, Stranske Makole, Štetenberg in Ložnico pri Makolah.
V II. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje II. volilne enote obsega naselja: Pečke, Savinsko, Mostečno, Strug in Stopno.
V III. volilni enoti se voli 3 člane sveta KS, območje III. volilne enote obsega naselja: Jelovec, Stari Grad, Dežno in Varož.
KS “Alfonz Šarh” ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS “Impol” ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS “Pohorski odred” ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS “Dr. Jagodič” ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Pragersko ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Vrhole – Preloge ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Zgornja Ložnica ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Tinje ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Šmartno na Pohorju ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Spodnja Polskava ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Leskovec – Stari Log ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Črešnjevec ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Studenice ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
KS Kebelj ima 7 članov sveta, območje KS je ena volilna enota.
30. člen
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov.
Mandat članom organov krajevnih skupnosti, ki bodo izvoljeni na prvih volitvah po sprejemu tega odloka, traja do izteka mandata članov občinskega sveta, ko bodo hkrati z občinskimi volitvami, izvedene tudi volitve v organe krajevnih skupnosti.
Prve volitve v svete KS po tem odloku se izvedejo najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega odloka.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po volitvah.
31. člen
Vsa volilna opravila in tehnično izvedbo prvih volitev v svete krajevnih skupnosti opravlja občinska volilna komisija in volilne komisije KS.
32. člen
Občinski svet lahko ustrezno ukrepa v smislu ureditve razmer v krajevni skupnosti, kolikor organi krajevne skupnosti iz kakršnega koli vzroka ne opravljajo nalog, ki so določene v zakonu, odlokih, sklepih občinskih organov in statutu krajevne skupnosti.
Občinski svet lahko razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše nove volitve v primeru:
– če svet krajevne skupnosti ne sprejme zaključnega računa in finančnega načrta,
– če se svet ne sestane v 6 mesecih na sklepčni seji,
– če ne sprejme statuta krajevne skupnosti oziroma ga ne uskladi s statutom občine,
– če tako predlaga več kot polovica zborov krajanov vaških ali uličnih skupnosti.
33. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti in potrditvi sklepov zborov volilcev o ustanovitvi krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica (Uradni vestnik Občine Maribor, št. 7/65, MUV, št. 2/69, 6/70, 6/72, 13/75 in 13/79).
34. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko ga sprejme občinski svet.
Št. 1-1/96
Slovenska Bistrica, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.