Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1129. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma, stran 1605.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 41. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 20. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu svetovalnega referenduma
1. člen
Razpiše se svetovalni referendum za ugotovitev volje občanov Občine Vojnik o samoprispevku, uporabljenem namensko v investicije posameznih krajevnih skupnosti:
KS Dobrna:
– sofinanciranje toplotne izolacije osnovne šole Dobrna,
– sofinanciranje spremembe načina kurjenja v šoli Dobrna,
– sofinanciranje ceste Dobrna–Socka,
– sofinanciranje lokalnega vodovoda Dobrna,
KS Frankolovo:
– nadzidava hodnika na šoli Frankolovo – ureditev dveh razredov,
– mrliška vežica v Črešnjicah,
– sanacija krajevnega vodovoda,
KS Nova Cerkev:
– telovadnica k podružniški šoli,
– sofinanciranje ceste Socka–Vrba–Dobrna,
– dokončanje šole Socka,
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave Nova Cerkev in Socka,
KS Vojnik:
– sofinanciranje vodovoda Pristava–Bovše–Male Dole–Želče–Tomaž,
– sofinanciranje prizidka k osnovni šoli Vojnik,
– kolesarska steza Vojnik–Arclin
in v skupne občinske programe:
– dom upokojencev,
– sofinanciranje kabelsko razdelilnega sistema.
2. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati občanke in občani, ki so vpisani v volilnem imeniku za območje krajevnih skupnosti, navedenih v 1. členu.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 21. 4. 1996, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki so določeni z odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov organov KS.
4. člen
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 20. 3. 1996.
5. člen
Samoprispevek bi se uvedel za obdobje petih let. Predvideni znesek zbranih sredstev je 90,000.000 SIT. Razlika sredstev za realizacijo programov se bo zagotovila s prispevki v delu, s sredstvi proračuna ter z državnimi sredstvi.
6. člen
Samoprispevek bi plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Vojnik, in sicer:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 1,5% od neto plače, nadomestila oziroma drugih prejemkov;
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 1,5% od dohodka,
– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 2%;
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine;
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 3% letno od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin;
5. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v višini 15% od povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za statistiko;
6. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo za vsak vir posebej.
7. člen
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se osebno z glasovnicami, ki vsebujejo naslednje besedilo:
– krajevna skupnost
– beseda “GLASOVNICA”
– izraz “ZA” in “PROTI”
– samoprispevek
– predvidene investicije posamezne KS
– možnost za predlaganje investicije.
Glasovalec(ka) izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se s samoprispevkom v predvidene oziroma predlagane investicije strinja in “PROTI”, če se ne strinja.
Vse glasovnice so overjene s štampiljko KS.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS in občinska volilna komisija, pri čemer smiselno uporabljata določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 204-03/96
Vojnik, dne 20. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.