Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1087. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje, stran 1556.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in odločbe US RS, št. 24/92) ter 11., 18. in 66. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 14. seji, dne 6. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občanov na področju pridobivanja stavbnih zemljišč, razpolaganja s stavbnimi zemljišči, urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje ter upravljanja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, se v Občini Grosuplje ustanovi javni sklad stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč Občine Grosuplje.
Sedež sklada je v Grosupljem, Kolodvorska 2.
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim statutom.
3. člen
Za obveznosti v pravnem prometu odgovarja sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.
II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč na območju občine,
– ureja stavbna zemljišča na območju občine,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč za območje občine,
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč, odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem, ter spremlja izvajanje investicijskih programov,
– oddaja oziroma prodaja nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi upravlja občina,
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter razpolaga s temi sredstvi skladno s finančnim načrtom sklada,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon, statut občine in drugi predpisi ter sklepi občinskega sveta.
5. člen
Sredstva sklada so:
1. dotacija iz proračuna občine iz sredstev pridobljenih iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva, pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemljišča investitorjem,
3. namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
4. krediti,
5. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na računu sklada.
III. KONSTITUIRANJE IN UPRAVLJANJE SKLADA
6. člen
Sklad stavbnih zemljišč je konstituiran z izvolitvijo upravnega odbora sklada in s sprejetjem statuta sklada.
7. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sklada določa njegov statut.
Statut sklada stavbnih zemljišč sprejme upravni odbor sklada z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
Statut sklada stavbnih zemljišč začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet občine Grosuplje.
Sklad stavbnih zemljišč mora sprejeti svoj statut najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Upravni odbor sklada je najvišji organ upravljanja sklada. Pristojnosti in način dela upravnega odbora sklada ureja statut.
9. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in občanov za dobo štirih let.
10. člen
Zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Grosuplje.
11. člen
Letni program dela sklada, njegov finančni načrt in zaključni račun sprejme upravni odbor sklada, potrjuje pa Občinski svet občine Grosuplje.
12. člen
Administrativna tehnična in druga strokovna opravila za sklad opravlja občinska uprava.
S posebno pogodbo, ki jo skleneta upravni odbor sklada in župan po predhodnem soglasju občinskega sveta, se določi obseg in vrsta nalog, ki jih občinska uprava opravlja za sklad ter sredstva za delo.
Posamezna strokovna dela, zlasti tehnične narave, ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma podjetju, ali jih opravlja sam s svojimi delavci.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
S stavbnimi zemljišči na območju Občine Grosuplje, s katerimi razpolaga Občina Grosuplje, razpolaga z dnem uveljavitve tega odloka in konstituiranjem sklada, Sklad stavbnih zemljišč Občine Grosuplje.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1003/95
Grosuplje, dne 6. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.