Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1142. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
1143. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1144. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1145. Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov sveta Agencije za energijo
1146. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1147. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
1148. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1174. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
1175. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020
1177. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
1178. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

Odloki

1179. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19
1180. Odlok o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni
1181. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
1182. Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji
1183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
1184. Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

1149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
1150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
1151. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
1152. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
1153. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
1154. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Elektrotehnika
1155. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali
1156. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019

BANKA SLOVENIJE

1157. Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19
1158. Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2
1159. Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije
1160. Obvestilo o začetku uporabe določb 3. in 4. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1161. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
1162. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
1163. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
1164. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
1165. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1166. Obvestilo o ukinitvi monografij karizoprodol (1689), meprobamat (0407) in nalidiksna kislina (0701) iz Evropske farmakopeje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1167. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020
1168. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020

OBČINE

Idrija

1169. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020

Ribnica

1170. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2019
1171. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2020
1172. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
1173. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP So 10

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost