Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1169. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020, stran 2786.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2020
 
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.998.694
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.619.167
70
DAVČNI PRIHODKI
10.441.778
700
Davki na dohodek in dobiček
9.007.448
703
Davki na premoženje
1.173.900
704
Domači davki na blago in storitve
260.430
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.177.389
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.634.081
711
Takse in pristojbine
6.000
712
Globe in druge denarne kazni
44.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.310
714
Drugi nedavčni prihodki
477.998
72
KAPITALSKI PRIHODKI
966.415
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
504.392
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
462.023
73
PREJETE DONACIJE
17.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
17.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.157.218
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.124.198
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.033.020
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
238.894
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
238.894
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
18.448.729
40
TEKOČI ODHODKI
5.000.340
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
811.553
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
117.814
402
Izdatki za blago in storitve
3.808.636
403
Plačila domačih obresti
34.480
409
Rezerve
227.857
41
TEKOČI TRANSFERI
5.244.867
410
Subvencije
41.200
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.138.280
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
616.640
413
Drugi tekoči domači transferi
1.448.747
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.801.932
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.801.932
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
401.590
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
214.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
187.590
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.450.035
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.501.027
50
ZADOLŽEVANJE
2.501.027
500
Domače zadolževanje
2.501.027
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
470.580
55
ODPLAČILA DOLGA
470.580
550
Odplačila domačega dolga
470.580
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–419.588
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.030.447
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.450.035
 
XII. STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
419.588
« 
2. člen 
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za 2.501.027 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj