Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1171. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2020, stran 2789.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2020 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2020 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.712.033
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.278.397
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.204.040
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.292.277
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
709.447
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
202.316
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.074.357
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
648.388
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.203
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
54.122
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
55.088
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
304.557
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
556.107
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
232.873
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
323.234
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
20.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
20.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.857.529
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.229.973
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.627.557
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.201.127
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.046.380
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
851.782
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
127.467
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.980.213
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
11.918
409
 
REZERVE
75.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.808.436
410
 
SUBVENCIJE
27.800
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.350.840
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
137.354
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.292.442
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.859.945
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.859.945
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
486.366
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
212.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
274.366
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.489.094
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.723.493
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.723.493
5001
 
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH
1.478.919
5002
 
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH FINANČNIH INSTITUCIJAH
94.380
5003
 
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH
150.194
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
281.537
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
281.537
5501
 
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
147.996
5502
 
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
133.540
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–47.138
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.441.957
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.489.094
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
47.138
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.«
2. člen 
Spremeni se 20. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2020, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 1.723.493 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2020.
Št. 410-0118/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc