Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020, Kazalo


VRHOVNO SODIŠČE

1120. Preklic Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

OBČINE

Ankaran

1121. Odlok o blaženju posledic epidemije covida-19
1122. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran
1123. Sklep o določitvi pogojev za dodelitev občinske pomoči in njene višine
1124. Sklep o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa

Bled

1125. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019
1126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 1

Bovec

1127. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Brezovica

1128. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Črnomelj

1129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem
1130. Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju

Kanal ob Soči

1131. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Kanal ob Soči
1132. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči

Kranj

1133. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 943/2 (ID 1924506)
1134. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/49 (ID 7043018)
1135. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 347/1 (ID 2667383) in katastrska občina 2123 ČIRČE parcela 347/10 (ID 3338268)

Laško

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019

Medvode

1137. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2019
1138. Sklep o začasni oprostitvi plačila najemnin
1139. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine
1140. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

Vipava

1141. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019
AAA Zlata odličnost