Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1125. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019, stran 2739.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 7. redni seji dne 19. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2019 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
Konto
Opis
Realizacija 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.262.920,59
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
9.198.466,01
700
Davki na dohodek in dobiček
4.513.421,00
703
Davki na premoženje
1.989.077,34
704
Domači davki na blago in storitve
2.680.485,69
706
Drugi davki in prispevki
15.481,98
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.793.542,55
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
889.097,41
711
Takse in pristojbine
147.604,10
712
Globe in druge denarne kazni
650.317,83
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
620.935,99
714
Drugi nedavčni prihodki
1.485.587,22
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
522.040,31
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
8.880,34
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
513.159,97
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
748.871,72
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
665.702,47
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
83.169,25
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.487.587,96
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.217.220,40
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
877.627,51
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
137.733,16
402
Izdatki za blago in storitve
3.109.279,92
403
Plačila domačih obresti
18.522,29
409
Rezerve
74.057,52
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.672.829,80
410
Subvencije
22.781,90
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.368.751,20
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
421.117,52
413
Drugi tekoči domači transferi
1.860.179,18
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.417.502,12
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.417.502,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
180.035,64
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
152.900,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
27.135,64
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
1.775.332,63
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (7)
7,32
750
Prejeta vračila danih posojil
7,32
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7,32
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
311.415,78
550
Odplačila domačega dolga
311.415,78
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
1.463.924,17
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–311.415,78
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) = III.
–1.775.332,63
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2018 konto 900900)
557.811,86
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2019.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/
Št. 034-3/2020-8
Bled, dne 19. maja 2020
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar