Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1137. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2019, stran 2757.

  
Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in 113. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2019 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.674.031
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.577.084
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–4.903.053
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.612.282
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
758.124
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.048.895
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
854.158
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.903.053
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2019.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 791.071 EUR se razporeja s proračunom za leto 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2020-1
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole