Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019, stran 2755.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško ((Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 9. seji dne 13. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2019.
2. člen 
Proračun občine Laško za leto 2019 izkazuje:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.618.951,58
70 
DAVČNI PRIHODKI
10.691.023,58
700 Davki na dohodek in dobiček
8.519.327,00
703 Davki na premoženje
1.497.377,99
704 Drugi davki na blago in storitve
670.666,25
706 Drugi davki 
3.652,34
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.453.328,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
640.191,23
711 Takse in pristojbine
13.333,00
712 Globe in druge denarne kazni
31.438,21
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.603.970,79
714 Drugi nedavčni prihodki
164.395,57
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
141.086,49
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
129.880,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
11.206,49
73 
PREJETE DONACIJE
1.100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.100,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.332.412,71
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.225.750,37
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
76.662,34
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.185.655,31
40 
TEKOČI ODHODKI
4.268.179,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
767.225,43
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost
123.863,12
402 Izdatki za blago in storitve
2.756.068,41
403 Plačila domačih obresti
42.647,98
409 Rezerve
578.374,16
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.054.477,84
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.501.065,07
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
539.952,49
413 Drugi tekoči domači transferi
3.013.460,28
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.572.983,48
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.572.983,48
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
290.014,89
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
99.929,46
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
190.085,43
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
433.296,27
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 -404)
472.386,44
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71) – (40 + 41)
2.821.695,44
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
342.935,66
50 
ZADOLŽEVANJE
342.935,66
500 Domače zadolževanje
342.935,66
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)
1.783.119,30
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.783.119,30
550 Odplačila domačega dolga
1.783.119,30
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)
–1.006.887,37
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–1.440.183,64
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)
–433.296,27
XII. 
SREDSTVA NA RAČUNIH
– stanje 31. 12. 2018
2.289.055,14
– stanje 31. 12. 2019 
1.282.167,77
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2019.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2017
Laško, dne 5. maja 2020
 
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek