Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1122. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran, stran 2732.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 7. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo upravičenci, vrste, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Občine Ankaran (v nadaljevanju: občinska socialna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice do občinske socialne pomoči.
Občinska socialna pomoč je enkratna socialna pomoč, ki se upravičencem lahko dodeli največ trikrat letno.
2. člen 
Sredstva za občinske socialne pomoči zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Upravičenci do občinskih socialnih pomoči so občani Občine Ankaran, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se iz razlogov, na katere niso mogli ali ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti.
Upravičenci do občinskih socialnih pomoči so tudi občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, če pristojni center za socialno delo presodi, da bi bila v posameznem primeru takšna odločitev bolj smotrna. Pri presoji se lahko pristojni center za socialno delo posvetuje z Občino Ankaran.
III. VRSTE OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI 
4. člen 
Občinska socialna pomoč je namenjena:
1. nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada, ter pomoči pri plačilu dijaških vozovnic;
2. plačilu stroškov šole v naravi v okviru obveznega programa šole osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran;
3. regresiranju stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija;
4. plačilu stroškov počitniškega varstva osnovnošolcev;
5. plačilu storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu;
6. plačilu ogrevanja (nakupu energentov za ogrevanje oziroma plačilu stroškov ogrevanja za posamezni del v večstanovanjskih stavbah oziroma nepremičnino v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri le-ta biva, ter plačilu obveznih dimnikarskih storitev);
7. plačilu stroškov obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z uporabo nepremičnine v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri biva (vodarina, omrežnina, električna energija, komunalne storitve ter pripadajoče davščine in prispevki);
8. nakupu ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, oblačila ipd.);
9. plačilu zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ter plačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti;
10. kritju drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca.
5. člen 
Občinske socialne pomoči za namene iz 6., 7. in 8. točke prejšnjega člena prejmejo upravičenci skupno največ trikrat letno, občinske socialne pomoči za namene iz 1., 2., 3., 4., 9. in 10. točke pa enkrat letno.
Občinsko socialno pomoč za namen iz 5. točke prejšnjega člena prejmejo upravičenci za čas, ko pomoč potrebujejo, s tem da se vsako leto v mesecu marcu na novo preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev občinske socialne pomoči.
IV. POGOJI ZA DODELITEV, VIŠINA IN NAČIN IZPLAČILA OBČINSKE SOCIALNE POMOČI 
6. člen 
Pri odločanju o dodelitvi občinske socialne pomoči in določitvi njene višine se upošteva minimalni dohodek posameznika oziroma družine, lastni dohodek posameznika oziroma družine in osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se določijo po merilih zakona, ki ureja področje socialnovarstvenih prejemkov in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
7. člen 
Do občinske socialne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči v skladu z zakonom iz prejšnjega člena tega odloka, in posamezniki oziroma družine, če njihov lastni dohodek ne presega višine minimalnega dohodka v odstotku, ki ga s sklepom določi župan.
8. člen 
Pri odločanju o dodelitvi občinske socialne pomoči iz 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. točke 4. člena tega odloka se uporablja sklep župana o določitvi pogojev za dodelitev občinske socialne pomoči in njene višine.
9. člen 
Pri odločanju o dodelitvi občinske socialne pomoči iz 5. točke 4. člena tega odloka in določitvi njene višine se uporablja sklep župana o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa.
10. člen 
Občinska socialna pomoč se praviloma dodeli v naravi s plačilom računa za blago ali storitev.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE SOCIALNE POMOČI 
11. člen 
Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči vodi in v njih odloča pristojni center za socialno delo.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu pri Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper.
Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske socialne pomoči.
12. člen 
Vlagatelji vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči vse leto.
Občinska socialna pomoč za plačilo storitev socialnega servisa pripada upravičencem od naslednjega dne po vložitvi vloge.
13. člen 
V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi občinske socialne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo določbe zakona iz 6. člena tega odloka.
Pristojni center za socialno delo preveri podatke iz vloge in dokazil ter odloči o dodelitvi in višini občinske socialne pomoči z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba v roku petnajstih dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Ankaran.
Pri vročanju se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
14. člen 
Občina Ankaran sklene za izvajanje tega odloka s Centrom za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
VI. IZREDNA DENARNA POMOČ 
15. člen 
Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan Občine Ankaran v izjemnih primerih (naravne nesreče, bolezni, druge nesreče in podobno) s sklepom dodeli izredno denarno pomoč posameznikom ali družinam, ki so se znašli v posebej hudi socialni stiski.
Pred dodelitvijo izredne denarne pomoči lahko župan pridobi strokovno mnenje pristojnega centra za socialno delo glede upravičenosti in višine denarne pomoči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Vloge za dodelitev občinske socialne pomoči, oddane do uveljavitve tega odloka, se rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 18/13).
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 18/13) za Občino Ankaran.
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-02/2020-2
Ankaran, dne 7. maja 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 29 della Legge sulle Autonomie Locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo ufficialmente rivisto, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15) ed ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale, n. 17/15) il Consiglio comunale di Ancarano alla 7. seduta ordinaria del 7. 5. 2020, ha approvato la
D E L I B E R A Z I O N E 
sull'erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano 
1. STATUIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con la presente deliberazione vengono individuati beneficiari, categorie, condizioni di erogazione, ammontare e metodo di pagamento del sussidio sociale tratto dai fondi di bilancio del Comune di Ancarano (d’ora innanzi: sussidio sociale comunale) e le procedure per esercitare il diritto al sussidio sociale comunale.
Il sussidio sociale comunale è un’erogazione di aiuti sociali una tantum, che può essere concesso ai beneficiari al massimo per tre volte all’anno.
Articolo 2 
I fondi per il sussidio sociale comunale vengono garantiti dal Comune a valere sulle disponibilità del bilancio annuale.
II. BENEFICIARI 
Articolo 3 
Beneficiari del sussidio sociale comunale sono i cittadini del Comune di Ancarano, attualmente privi dei mezzi di sostentamento e che hanno già usufruito di tutti gli strumenti legali per superare i disagi sociali e per motivi nei riguardi dei quali non potevano o non possono influire, versano in situazione di indigenza ovvero per spese eccezionali, nella misura in cui possono essere comprovate, connesse con la sussistenza, che non sono in grado di coprire con il proprio reddito.
Beneficiari del sussidio sociale comunale sono anche i cittadini che al momento non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti e non hanno ancora sfruttato tutti gli strumenti di legge per superare il disagio sociale, ove il centro per l’assistenza sociale stabilisca per il singolo caso tale decisione come più congrua. Nella verifica il centro per l’assistenza sociale di competenza si consulta con il Comune di Ancarano.
III. TIPI DI SUSSIDIO SOCIALE COMUNALE 
Articolo 4 
Il sussidio sociale comunale è destinato a:
1. Acquisto di materiale, sussidiari e libri scolastici per le suole primarie e secondarie di primo grado, che gli alunni non ricevono in comodato o gratuitamente dal fondo scolastico e sostegno nel pagamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici;
2. Pagamento spese per la settimana verde nell’ambito del programma scolastico obbligatorio degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che non hanno ancora ricevuto i contributi per attività ausiliarie dal Comune di Ancarano;
3. Sovvenzioni per spese relative a pasti scolastici degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante l’anno scolastico per la parte non coperta dalla sovvenzione;
4. Pagamento spese per centri estivi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
5. Pagamento di servizi sociali e cioè: consegna dei pasti a domicilio, assistenza da remoto e accompagnamento e sostegno agli anziani per singole incombenze ed ai diversamente abili che in conformità con il regolamento, nel quale vengono definiti gli standard e le normative dei servizi socio-assistenziali, hanno il diritto di beneficiare del servizio di assistenza a domicilio;
6. Pagamento delle spese di riscaldamento (acquisto di prodotti energetici per il riscaldamento per la singola unità in condominio ovvero nell'immobile di proprietà ovvero in affitto del beneficiario, nel quale risiede, e al pagamento dei servizi obbligatori di manutenzione delle canne fumarie);
7. Pagamento delle spese per i servizi obbligatori delle società pubbliche economiche, connessi con l’utilizzo dell’immobile di proprietà o in affitto del beneficiario, nel quale risiede (acqua, quote fisse di rete, elettricità, servizi igienico-sanitari ed altri oneri fiscali e contributi);
8. Acquisto materiali invernali e alimenti di prima necessità (cibo, calzature, vestiario, ecc.);
9. Pagamento di servizi sanitari, medicinali, dispositivi medici e pasti per diete particolari, che sono necessari e non vengono garantiti dal servizio sanitario nazionale, nonché pagamento delle spese connesse con la cura delle dipendenze;
10. Copertura delle spese per superare il temporaneo stato di indigenza materiale del beneficiario.
Articolo 5 
Il sussidio sociale comunale ai fini dell’articolo che precede e relativo ai punti 6, 7 e 8 può essere erogato ai beneficiari al massimo tre volte all’anno, il sussidio sociale comunale ai fini dei punti 1, 2, 3, 4, 9 e 10, invece, una sola volta all’anno.
Il sussidio sociale comunale ai fini del punto 5 dell'articolo precedente è destinato ai beneficiari per il periodo in cui necessitano di sostegno; ogni anno a marzo verrà verificata la sussistenza delle condizioni di erogazione del sussidio sociale comunale.
IV. CONDIZIONI DI EROGAZIONE, IMPORTO E METODO DI PAGAMENTO DEL SUSSIDIO SOCIALE COMUNALE 
Articolo 6 
Nella fase istruttoria sulla concessione del sussidio sociale comunale e degli importi si considerano il reddito minimo del singolo ovvero del nucleo familiare, il reddito personale del singolo ovvero del nucleo familiare e gli importi di base del reddito minimo, stabilito ai sensi della legge che regolamenta il settore dei contributi di assistenza sociale e si riferiscono al sussidio sociale comunale.
Articolo 7 
I beneficiari del sussidio sociale comunale possono essere singoli soggetti o famiglie, che ricevono il sussidio in conformità con la legge di cui al precedente articolo della presente deliberazione e singoli soggetti ovvero famiglie, quando il reddito non supera la soglia minima per la percentuale, stabilita con delibera del sindaco.
Articolo 8 
Nella decisione di concessione del sussidio sociale comunale di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della presente deliberazione, trova applicazione la delibera del sindaco sulla definizione delle condizioni per la concessione del sussidio sociale comunale e dei relativi importi.
Articolo 9 
Nella decisione di concessione del sussidio sociale comunale di cui al punto 5 dell'art. 4 della presente deliberazione e della definizione dell’ammontare trova applicazione la delibera del sindaco sulla definizione delle misure per l'esenzione parziale o totale del pagamento dei servizi sociali.
Articolo 10 
Il sussidio sociale comunale di norma si concede in natura attraverso il pagamento di bollette o fatture emesse per merci o servizi.
V. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL SUSSIDIO SOCIALE COMUNALE 
Articolo 11 
Le modalità di accertamento del diritto al sussidio sociale comunale vengono gestite e di esse decide il centro per l’assistenza sociale di competenza.
I richiedenti ovvero i loro legali rappresentanti presentano la richiesta di concessione del sussidio sociale comunale su modulo al Centro per l’assistenza sociale del litorale – Center za socialno delo Južna Primorska, Unità di Capodistria, Via Ivan Cankar 6, 6000 Capodistria.
All’atto della domanda è necessario presentare tutti i documenti necessari ed idonei a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per la concessione del sussidio sociale comunale.
Articolo 12 
I richiedenti possono inoltrare la domanda di concessione del sussidio sociale comunale nel corso di tutto l’anno.
Il sussidio sociale comunale per il pagamento dei servizi di assistenza sociale spetta i beneficiari a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Articolo 13 
Nella procedura di concessione del sussidio sociale comunale si applica la legge che regolamenta il procedimento amministrativo generale.
Per l’erogazione del sussidio sociale comunale oltre alle disposizioni della presente deliberazione vengono applicate, ove opportuno, anche le disposizioni di legge citate all’art. 6 della presente deliberazione.
Il centro per l’assistenza sociale di competenza verifica i dati della domanda e i documenti di riscontro delle spese e decide sull’ammontare del sussidio sociale comunale con propria determinazione. Avverso la determinazione è possibile presentare ricorso entro un termine di quindici giorni dalla notifica della predetta. Sul ricorso avverso la determinazione decide il sindaco del Comune di Ancarano.
Per la notifica vengono applicate, ove opportuno, le disposizioni di legge che regolamentano l’esercizio dei diritti all'accesso ai fondi pubblici.
Articolo 14 
Il Comune di Ancarano stipula un contratto per l'attuazione della presente deliberazione con il Centro per l’assistenza sociale del litorale, Unità di Capodistria, con il quale vengono regolati diritti e doveri reciproci.
VI. AIUTI ECONOMICI STRAORDINARI 
Articolo 15 
Indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente regolamento il sindaco del Comune di Ancarano, in casi eccezionali (catastrofi naturali, malattia, altri incidenti e simili) con delibera può stanziare aiuti economici straordinari a singoli soggetti o famiglie, che versano in situazioni di particolare disagio economico.
Prima della concessione di aiuti economici straordinari il sindaco ha facoltà di acquisire un parere tecnico da parte del centro per l’assistenza sociale in merito all'ammissibilità ed all’importo di detti aiuti.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 16 
Le domande di erogazione del sussidio sociale comunale, presentate prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione, verranno trattate in conformità con le disposizioni del Regolamento di concessione di aiuti economici di assistenza sociale nel Comune Città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 18/13).
Articolo 17 
Dal giorno dell’entrata in vigore della presente deliberazione entra altresì in vigore il Regolamento di concessione di aiuti economici di assistenza sociale nel Comune Città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 18/13) per il Comune di Ancarano.
Articolo 18 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-02/2020-2
Ancarano, 7. maggio 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost