Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem, stran 2744.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. seji dne 21. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem 
1. člen 
V Pravilniku o oddaji službenih stanovanj občine Črnomelj v najem (Uradni list RS, št. 3/12) se v 4. členu črta prva alinea. Dosedanja druga in tretja alinea postaneta prva in druga alinea.
2. člen 
V 21. členu se doda tretji odstavek ki se glasi:
»Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko župan podaljša najemno razmerje upravičencu iz 2. člena tega pravilnika, ki se je neposredno upokojil iz javnega zavoda, javnega podjetja ali drugega organa, pri katerem je bil zaposlen in mu je bilo stanovanje dodeljeno na podlagi sklenitve delovnega razmerja pri tem delodajalcu, pa si sam ni mogel ustrezno rešiti stanovanjskega vprašanja in sam ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše oziroma drugega objekta primernega za stanovanje in ob pogoju, da ni izkazanega interesa s strani zaposlenih iz javnih zavodov oziroma lokalne skupnosti. Najemna pogodba se v teh primerih sklene oziroma podaljša za določen čas do 5 let, z možnostjo podaljšanja.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-29/2011
Črnomelj, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek