Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1132. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči, stran 2751.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7., 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. dopisni seji dne 30. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javni službi) na območju Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju občina) in sicer tako, da določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih služb,
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb,
5. vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
7. programe javnih služb in poročanje,
8. uporabo prava in reševanje sporov,
9. nadzor nad izvajanjem tega odloka,
10. kazenske določbe.
2. člen 
(cilji in namen obdelave in odlaganja ali odstranjevanja odpadkov) 
Cilji in nameni obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov skladno z zakonodajo,
– zagotoviti varovanje in ohranjanje okolja,
– povzročiteljem odpadkov omogočati dostop do storitev javnih služb,
– dosegati cilje državnih operativnih programov s področja varstva okolja,
– zagotoviti podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju z odpadki,
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj odpadkov«,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja z odpadki,
– določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje javnih služb, kar je v pristojnosti izvajalca teh služb,
– določiti obveznost osveščanja občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
3. člen 
(definicije) 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javni službi sta gospodarski javni službi iz 1. člena,
2. občina je Občina Kanal ob Soči,
3. pristojni organ je občinska uprava Občine Kanal ob Soči,
4. občinski svet je Občinski svet Občine Kanal ob Soči,
5. občine lastnice javne infrastrukture so občine, ki so lastnice javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje javnih služb iz 1. člena,
6. povzročitelj odpadkov je fizična ali pravna oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov,
7. uporabniki storitev javnih služb, so uporabniki javnih dobrin, to je storitev, ki jih trajno in nemoteno v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, saj jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Po določilih tega odloka je edini uporabnik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini, izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
8. izvajalec je subjekt, ki bo izbran na javnem razpisu, ter bo izvajal javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi podeljene koncesije.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Komunalni odpadki (v nadaljevanju odpadki) po tem odloku so odpadki, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnosti. Med komunalne odpadke sodijo odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki iz pokopališč, ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.
(2) Ostanki komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki) so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino »Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
(3) Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
Zbirni center je tudi objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.
(4) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(5) Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in skladiščem, ki se stalno, to je več kot eno leto, uporablja za začasno skladiščenje odpadkov. Za odlagališče se ne šteje:
– naprava, kjer se odpadki raztovarjajo zato, da se omogoči njihova priprava za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje v drugi napravi,
– skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ tri leta pred predelavo ali obdelavo, ali
– skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ eno leto pred odstranjevanjem.
(6) Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika.
(7) Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.
(8) Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave.
(9) Oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom.
(10) Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek pri postopkih predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se laže ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo.
(11) Obdelava ostankov komunalnih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovijo izločanje odpadkov, primernih za recikliranje, in aerobna ali anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov (ali kombinacija obeh) in predhodno ali poznejše izločanje odpadkov, primernih za energetsko predelavo ali predelavo v trdno gorivo. Za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se ne šteje izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Javni službi na celotnem območju občine se izvajata s podelitvijo koncesije na podlagi javnega razpisa in pod pogoji določenimi z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javnih služb.
6. člen 
(dolžnost izvajalca javne službe) 
(1) Za nemoteno izvajanje javnih služb mora izvajalec:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storitve javnih služb za celotno območje Občine Kanal ob Soči,
– obračunavati storitve javnih služb izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči,
– redno in pravočasno obveščati uporabnika storitev in povzročitelje odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb,
– voditi evidence o odpadkih in ravnanju z njimi,
– zagotavljati in objavljati podatke ter poročati pristojnim organom,
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
– pripravljati predloge letnih in dolgoročnih Programov ravnanja z odpadki.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih, ki urejajo gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
7. člen 
(obseg javnih služb) 
Gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zajemata:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– oddajanje komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– odlaganje ostankov predelave na odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– tehtanje in evidentiranje količin prevzetih, obdelanih in odloženih ali odstranjenih odpadkov,
– ekološko obveščanje in osveščanje povzročiteljev odpadkov.
8. člen 
(Program ravnanja z odpadki) 
Izvajalec opravlja gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov skladno s Programom ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: Program), ki ga izdela vsako leto do 15. 10. za naslednje leto. Program ravnanja z odpadki sprejme župan občine in z njim seznani občinski svet.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
(pogoji obratovanja) 
Izvajalcu javnih služb morajo biti s ceno storitve zagotovljene možnosti pokrivanja stroškov ravnanja z odpadki na celotnem območju občine.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB 
10. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabnik storitev javnih služb, ki so predmet urejanja v tem odloku, je:
– izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
11. člen 
(pravice uporabnika storitev javne službe) 
Pravice uporabnika so:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javnih služb,
– da je obveščan o storitvah javnih služb.
12. člen 
(obveznosti uporabnika storitev javne službe) 
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– redno plačevanje storitev javnih služb.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNIH SLUŽB IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
13. člen 
(viri financiranja) 
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva iz:
– plačil uporabnika storitev javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstev EU pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
– subvencij,
– sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
– prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
– drugih virov.
14. člen 
(zavezanci za plačilo) 
(1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z odpadki, oziroma uporabniki javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:
– po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
– po dnevu rojstva oziroma vselitve v stavbo,
– po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
– po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.
(2) Izvajalec zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je edini uporabnik storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec zbiranja je dolžan z izvajalcem obdelave in odlaganja skleniti pogodbo, s katero medsebojno uredita način zaračunavanja in plačevanja storitev javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe zbiranja je tisti, ki je dolžan povzročiteljem odpadkov oziroma uporabnikom javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na istem računu poleg stroškov gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zaračunati tudi stroške gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(5) Uporabniki, ki so izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov oddali odpadke, so mu zavezani plačati tudi stroške storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(6) Stroški zaračunavanja storitev uporabnikom in morebitni drugi skupni stroški povezani s tem (stroški izterjav, odpisi terjatev in podobno), se razdelijo med javno službo zbiranja in javno službo obdelave in javno službo odlaganja v razmerju ostalih stroškov teh javnih služb.
15. člen 
(cene storitev) 
(1) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Ceno storitev predlaga izvajalec javnih služb z elaboratom, ki ga predloži občinskemu svetu v potrditev. Pristojni občinski organ določi potrjeno ceno storitev in morebitno subvencijo, izvajalec javnih služb pa oblikuje ter na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno storitev.
16. člen 
(način obračunavanja, izstavljanje računov in obveznost plačila) 
Način obračunavanja, izstavljanje računov in obveznost plačila storitev javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uredi v občinskem odloku, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 
17. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 
(1) Za izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišče, objekti in naprave centra za ravnanje s komunalnimi odpadki in
– zemljišče, objekti in naprave odlagališča odpadkov.
(2) Izvajalec javnih služb mora razpolagati z vso potrebno infrastrukturo, oziroma imeti v najemu vso potrebno javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb.
(3) Občina, občine lastnice javne infrastrukture in izvajalec javnih služb vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture, ki je v lasti drugih občin, uredita s sporazumom o uporabi javne infrastrukture za izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
18. člen 
(oprema izvajalca javne službe) 
Opremo za izvajanje javnih služb zagotavlja izvajalec v skladu s koncesijsko pogodbo.
VIII. PROGRAMI JAVNIH SLUŽB IN POROČANJE 
19. člen 
(programi javne službe, poročanje) 
(1) Izvajalec je dolžen vsako leto pripraviti predlog letnega Programa ravnanja z odpadki za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb najkasneje do 15. 10. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
(2) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja javnih služb po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega Programa ravnanja z odpadki za obdobje naslednjih petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih programov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni program, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejema župan in o tem obvesti občinski svet.
(3) Izvajalec je dolžen najkasneje do 31. 5. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb v preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju javnih služb iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski oziroma drugi ustrezni pogodbi.
IX. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
20. člen 
(reševanje sporov) 
Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb po tem odloku je pristojno sodišče v Novi Gorici.
X. NADZOR 
21. člen 
(izvajanje nadzora, obveščanje) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja krajevno pristojen občinski inšpekcijski organ.
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti občinski inšpekcijski organ.
22. člen 
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev) 
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka in o tem obvesti pristojni organ.
XI. KAZENSKE DOLOČBE 
23. člen 
(opredelitev prekrškov in glob) 
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotavlja nemotenega izvajanja javnih služb za celotno območje občine (6. člen),
2. ne ravna z odpadki v skladu s sprejetim letnim Programom ravnanja z odpadki (8. člen),
3. v rokih iz 19. člena odloka pristojnemu organu ne predloži letnega ali dolgoročnega Programa ravnanja z odpadki po tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
24. člen 
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne službe na območju občine (5. člen),
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(Program ravnanja z odpadki) 
Ob oddaji nove koncesije, župan/ja pred začetkom izvajanja koncesije na predlog koncesionarja sprejme letni Program ravnanja z odpadki za prihodnje leto in z njim seznani občinski svet.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti starega odloka) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/18).
27. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2020-8
Kanal ob Soči, dne 30. aprila 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti