Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 1, stran 2740.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 7. redni seji dne 19. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) (v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans 
1-2020 V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)
11.931.976,96
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.722.610,38
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.000.414,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.864.263,00
7000
Dohodnina
4.864.263,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.466.150,00
7030
Davki na nepremičnine
1.063.030,00
7031
Davki na premičnine
2.510,00
7032
Davki na dediščine in darila
80.600,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
320.010,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
670.001,00
7044
Davki na posebne storitve
3.001,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
667.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.722.196,38
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
806.703,90
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
40.100,00
7103
Prihodki od premoženja
766.603,90
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
85.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
85.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
487.500,00
7120
Globe in druge denarne kazni
487.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
550.800,00
7130
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
550.800,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.792.192,48
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.792.192,48
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
400.400,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
380.400,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
380.000,00
7202
Prihodki od prodaje opreme
400,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
20.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
10.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
808.966,58
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
808.966,58
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
408.856,58
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
300.110,00
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
100.000,00
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.667.323,67
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.862.432,42
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.097.408,86
4000
Plače in dodatki
876.702,51
4001
Regres za letni dopust
40.455,28
4002
Povračila in nadomestila
83.057,76
4003
Sredstva za delovno uspešnost
33.500,00
4004
Sredstva za nadurno delo
62.000,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
1.693,31
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
173.304,35
4010
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
85.709,65
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
71.031,55
4012
Prispevek za zaposlovanje
644,76
4013
Prispevek za starševsko varstvo
1.010,64
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
14.907,75
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
3.347.707,21
4020
Pisarniški in splošni material 
in storitve
395.542,67
4021
Posebni material in storitve
78.610,46
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
233.666,00
4023
Prevozni stroški in storitve
126.192,56
4024
Izdatki za službena potovanja
14.643,00
4025
Tekoče vzdrževanje
2.048.905,27
4026
Poslovne najemnine 
in zakupnine
84.738,23
4027
Kazni in odškodnine
500,00
4029
Drugi operativni odhodki
364.909,02
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
39.712,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
39.712,00
409
REZERVE
204.300,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
100.000,00
4091
Proračunska rezerva
100.000,00
4093
Sredstva za posebne namene
4.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.241.831,02
410
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.450.971,94
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
20.000,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
15.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.415.971,94
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
339.719,77
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
339.719,77
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.426.139,31
4130
Tekoči transferi občinam
600,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
40.000,00
4132
Tekoči transferi v javne sklade
1.765,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.367.860,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
15.914,31
414
TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.395.527,40
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.395.527,40
4200
Nakup zgradb in prostorov
73.302,48
4201
Nakup prevoznih sredstev
87.002,21
4202
Nakup opreme
137.665,14
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
98.650,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
1.940.099,22
4205
Investicijsko vzdrževanje 
in obnove
2.460.544,23
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
166.333,83
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
431.930,29
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
167.532,83
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
125.100,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
125.100,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
42.432,83
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
42.432,83
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.735.346,71
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
5.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
5.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
315.444,02
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
315.444,02
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
296.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.444,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.045.790,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–315.444,02
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.735.346,71
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2019
2.045.790,73
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen
V Odloku se v 9. členu spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 100.000,00 EUR za leto 2020.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 043-3/2020-9
Bled, dne 19. maja 2020
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar
PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/