Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1121. Odlok o blaženju posledic epidemije covida-19, stran 2730.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 7. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o blaženju posledic epidemije covida-19 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) S tem odlokom se z namenom blaženja posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), razglašene za območje Republike Slovenije od 12. marca 2020 od 18. ure z Odredbo o razglasitvi epidemije covid-19 na območju Republike Slovenije (objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020), določajo ukrepi za pomoč občanom in občankam Občine Ankaran (v nadaljnjem besedilu občani).
(2) S tem odlokom se urejajo tudi plačila nekaterih občinskih upravnih taks, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil oziroma najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Ankaran.
2. člen 
(plačilo vrtca in stroški vzgojno izobraževalnih zavodov) 
(1) Starši otrok, vključenih v vrtce, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ankaran, so oproščeni plačila vrtca za čas zaprtja le-tega zaradi epidemije.
(2) Vrtci, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ankaran, v času zaprtja le-teh zaradi epidemije ne obračunavajo cen programa in plačnikom (zavezancem za zagotavljanje sredstev za plačilo celotnega ali dela programa, torej staršem, občinam, državi ...) ne izstavljajo obračunov oziroma drugih listin za plačilo programa predšolske vzgoje.
(3) V času zaprtja zaradi epidemije se iz proračuna Občine Ankaran zagotovijo sredstva za stroške poslovanja javnega zavoda OŠV Ankaran ter enote vrtca Giardino d`infanzia Delfino Blu, Capodistria, Vrtec Delfino Blu Koper v Ankaranu. Do financiranja so upravičeni le nujni stroški poslovanja (plače zaposlenih, obratovalni stroški ...) v času zaprtja zavoda oziroma enote zavoda zaradi epidemije, razen tistih stroškov, za katere imata javna zavoda zagotovljena druga sredstva financiranja, in tistih stroškov, ki niso nujni za poslovanje zavoda oziroma enote zavoda v Ankaranu v času zaprtja. Višino sredstev, do katerih sta zavoda upravičena na podlagi tega člena, ob upoštevanju zagotovljenih sredstev v proračunu, zavoda uskladita s pristojnim oddelkom občinske uprave ter v zvezi s tem skleneta ustrezna dodatka k letni pogodbi o financiranju za leto 2020. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata javna zavoda za plačilo stroškov iz tega odstavka in skladno s sklenjeno pogodbo izstaviti Občini Ankaran ustrezne zahtevke za plačilo.
3. člen 
(izredna denarna pomoč) 
(1) Ne glede na določbe odloka, ki ureja izredno socialno pomoč v Občini Ankaran, lahko župan Občine Ankaran s sklepom dodeli izredno denarno pomoč občanom, ki so se zaradi epidemije znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje in jih z lastnimi dohodki zaradi posledic epidemije ne morejo pokriti.
(2) Do izredne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Ankaran, ki so od vključno 12. marca 2020 do vključno 30. junija 2020:
– zaradi epidemije izgubili zaposlitev ali
– imajo zaradi epidemije zmanjšan dohodek iz zaposlitve ali
– imajo kot samozaposleni (samostojni podjetniki, kmeti, samostojni kulturniki, drugi samostojni poklici) zaradi epidemije bistveno zmanjšan obseg poslovanja ali
– imajo zaradi epidemije bistveno povečane življenjske stroške,
kar ima za posledico trenutno materialno ogroženost upravičenca oziroma mu trenutno onemogoča pokrivanje stroškov (najemnine, obroka stanovanjskega posojila, obratovalnih stroškov stanovanja v katerem biva ...), ki so vezani na preživljanje njega in njegove družine.
(3) Do izredne pomoči po tem odloku niso upravičeni tisti, ki so za enak namen že pridobili državno ali občinsko socialno oziroma drugo pomoč oziroma bi do takšne pomoči bili upravičeni, pa je niso uveljavljali.
(4) Izredna denarna pomoč znaša 200 evrov za posameznika oziroma 400 evrov za posameznika, ki preživlja mladoletnega otroka in skupaj s tem otrokom živi v skupnem gospodinjstvu na območju Občine Ankaran.
(5) Za dodelitev izredne denarne pomoči lahko upravičenec iz tega člena do 31. julija 2020 vloži vlogo na uradni elektronski naslov Občine Ankaran ali po navadni pošti na naslov občine, v kateri navede okoliščine in predloži dokazila, ki dokazujejo upravičenost za dodelitev pomoči, ter izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči. Pred dodelitvijo izredne denarne pomoči lahko župan pridobi strokovno mnenje pristojnega centra za socialno delo.
(6) O dodelitvi izredne denarne pomoči odloči župan s sklepom.
(7) Župan lahko v dveh letih po dodelitvi izredne denarne pomoči po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do te pomoči, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačen sklep o dodelitvi izredne denarne pomoči, ker oseba do izredne denarne pomoči ni bila upravičena ali je bila upravičena v nižjem znesku, ker je podatke prikazovala lažno ali jih je zamolčala ali je sporočila neresnične podatke. V tem postopku župan izda sklep, s katerim odpravi sklep, s katerim je bila osebi priznana pravica do izredne denarne pomoči, ter ugotovi, da oseba ni upravičena do izredne denarne pomoči ali določi drugo višino izredne denarne pomoči. Javna sredstva, ki jih je oseba prejela na podlagi sklepa župana, ki je bil na podlagi tega člena odpravljen, so v višini razlike med prejeto višino izredne denarne pomoči in višino izredne denarne pomoči, do katere je upravičena na podlagi sklepa, izdanega v postopku odprave, neupravičeno prejeta javna sredstva in jih mora oseba vrniti. Glede vračila neupravičeno prejete izredne denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, o neupravičeno prejetih javnih sredstvih.
(8) Dodeljena pomoč posamezniku po tem členu odloka se šteje za pomoči oziroma prejemek, ki ga občina zagotavlja socialno ogroženim v skladu s pristojnostmi občine na podlagi zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
4. člen 
(nadomestilo za stavbno zemljišče) 
(1) Zaradi pomoči državi, občini in državljanom ter opravljanju nujne zdravstvene službe za celotno državo v času epidemije, za kar sta med drugim uporabljali tudi nepremičnine na območju Občine Ankaran, se nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) za nepremičnine na območju Občine Ankaran v lasti oziroma uporabi Ortopedske bolnišnice Valdoltra in Rdečega križa Slovenije ne plača za čas od vključno marca do vključno decembra 2020. Za te nepremičnine, za obdobje od vključno marca do vključno decembra 2020, velja, da je izpolnjen pogoj iz prve alineje prvega odstavka 23. člena Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16 in 77/17).
(2) Kot ukrep za pomoč pri premostitvi težav, nastalih zaradi epidemije, pristojni oddelek Občine Ankaran posreduje podatke za odmero NUSZ pristojnemu finančnemu uradu kasneje kot načrtovano in sicer tako, da se obveznost plačila NUSZ za leto 2020, za vse zavezance, zamakne (odloži) za do 3 mesece, glede na prvotno predviden rok s proračunom občine za leto 2020.
5. člen 
(zunanje poslovne površine, poslovni prostori in parkirnina) 
(1) Uporabniki javnih površin v Občini Ankaran, ki zaradi epidemije ne smejo ali ne morejo opravljati svoje dejavnosti, so za obdobje od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 oproščeni plačila občinske takse za uporabo javnih površin. Pristojni oddelek občinske uprave Občine Ankaran to oprostitev upošteva v odločbi o odmeri takse oziroma po uradni dolžnosti izda novo odločbo, s katero odpravi prejšnjo ter upošteva oprostitev.
(2) Na javnih parkiriščih na območju Občine Ankaran se za čas od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ne zaračunava parkirnina.
(3) Najemnike in druge uporabnike (društva, zavodi ...) poslovnih prostorov v lasti Občine Ankaran, vključno s prostori v upravljanju OŠV Ankaran, ki zaradi epidemije ne smejo ali ne morejo opravljati svoje dejavnosti, se oprosti plačila najemnine oziroma uporabnine za čas od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
6. člen 
(sredstva za financiranje ukrepov) 
(1) Sredstva za izvedbo ukrepov iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Ankaran za leto 2020.
(2) Če proračunska sredstva na posamezni postavki v veljavnem proračunu, ne bodo zadostovala za izvedbo ukrepov iz tega odloka, lahko župan prerazporedi proračunska sredstva skladno z veljavnim odlokom o proračunu in zakonom, ki ureja področje javnih financ.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-03/2020-2
Ankaran, dne 7. maja 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Barbara Švagelj 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/2015) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano durante la seduta del 7. 5. 2020 ha approvato il presente
D E C R E T O 
sulla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia Covid-19 
Articolo 1 
(scopo del decreto) 
(1) Al fine di mitigare le conseguenze dell'epidemia della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19) (di seguito: l'epidemia), stato di epidemia dichiarato per il territorio della Repubblica di Slovenia il 12 marzo 2020 alle ore 18.00 con l’Ordinanza sulla proclamazione dell’epidemia di COVID-19 nel territorio della Repubblica di Slovenia (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS, n. 19/20 il 12 marzo 2020), con il presente decreto vengono determinate le misure sostegno ai cittadini del Comune di Ancarano (di seguito cittadini).
(2) Il presente decreto regola anche il pagamento di alcune tasse amministrative comunali, l’indennizzo per l’uso di terreni edificabili e indennità o affitti per immobili commerciali di proprietà del Comune di Ancarano.
Articolo 2 
(pagamento della scuola materna e costi degli enti istruttivo-educativi) 
(1) I genitori dei bambini che frequentano le scuole materne, delle quali il fondatore o il co-fondatore è il Comune di Ancarano, sono esonerati dal pagamento della scuola materna durante il periodo di chiusura a causa dell'epidemia.
(2) Le scuole materne delle quali il Comune di Ancarano è fondatore o co-fondatore, durante la chiusura a causa dell’epidemia non addebiteranno alcun costo del programma e ai paganti (soggetti obbligati al pagamento del programma o parte del programma, ovvero i genitori, i comuni, lo stato ...) non emetteranno addebiti o altri documenti simili per il pagamento del programma di istruzione prescolare.
(3) Durante la chiusura a causa dell'epidemia, i fondi per coprire i costi operativi dell’Ente pubblico SEA Ancarano e della sezione del Giardino d’infanzia Delfino Blu, Capodistria di Ancarano verranno garantiti dai fondi di bilancio del Comune di Ancarano. Sono ammissibili solo i costi operativi indispensabili (salari dei dipendenti, costi d’esercizio, ecc.) durante il periodo di chiusura dell’ente o di una sua sezione a causa dell'epidemia, ad eccezione dei costi per i quali gli enti elencati usufruiscono di altri mezzi di finanziamento e dei costi che non sono necessari per il funzionamento dell’ente o dell’unità di Ancarano, durante la chiusura. L'ammontare dei fondi ai quali gli enti elencati hanno diritto in base al presente articolo, vengono concordati con il dipartimento competente dell’amministrazione comunale, stipulando un annesso al contratto di finanziamento per l’anno 2020 e tenendo conto dei fondi previsti dal bilancio di previsione. Fatte salve le disposizioni del precedente comma, gli enti elencati per percepire i fondi come dal presente comma e in conformità con le disposizioni del contratto stipulato, devono presentare regolare richiesta di pagamento al Comune di Ancarano.
Articolo 3 
(sussidio finanziario straordinario) 
(1) Fatte salve le disposizioni del decreto, che regola il sussidio finanziario straordinario nel Comune di Ancarano, il sindaco del comune di Ancarano, tramite delibera ha la facoltà di assegnare un sussidio finanziario straordinario ai cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico o che dimostrino costi straordinari legati alla sopravvivenza, che non sono in grado di sostenere con i propri redditi e che sono emersi a causa delle conseguenze dell'epidemia.
(2) Hanno diritto al sussidio finanziario straordinario i cittadini del Comune di Ancarano che, dal 12 marzo 2020 al 30 giugno 2020 incluso, hanno:
– perso il lavoro a causa dell'epidemia o
– hanno un reddito ridotto a causa dell'epidemia, oppure
– in quanto lavoratori autonomi (imprenditori autonomi, agricoltori, liberi professionisti nell’ambito della cultura, altre professioni indipendenti) hanno un volume d'affari significativamente ridotto a causa dell'epidemia, oppure
– a causa dell’epidemia hanno un costo della vita significativamente più alto,
che comporta una minaccia di disagio economico temporaneo del richiedente o non gli consente di coprire i costi (affitto, rata del un mutuo per la casa, costi condominiali dell'appartamento in cui vive ...), che sono legati al sostentamento dello stesso o dei familiari.
(3) Non possono beneficiare del sussidio finanziario straordinario, come definito dal presente decreto, coloro che per gli stessi motivi elencati hanno già ottenuto un sussidio dallo stato, dal comune o da altro ente simile oppure ne avrebbero avuto diritto e non ne hanno beneficiato.
(4) Il sussidio finanziario straordinario ammonta a 200 euro per persona e 400 euro per chi mantiene un figlio minorenne e vive nello stesso nucleo familiare nel territorio del Comune di Ancarano.
(5) Per l’assegnazione del sussidio finanziario straordinario, il beneficiario di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 2020 può presentare domanda all'indirizzo ufficiale di posta elettronica del Comune di Ancarano oppure inviare la richiesta per posta ordinaria all'indirizzo del comune, nella domanda bisogna indicare le circostanze e allegare la documentazione giustificativa, dalla quale si evince l'ammissibilità dell’assegnazione del sussidio e la dichiarazione dove il richiedente dichiara di soddisfare le condizioni per il sussidio indicato. Prima dell’assegnazione del sussidio finanziario straordinario, il sindaco può richiedere una perizia da parte del Centro per l'assistenza sociale competente.
(6) Il sindaco decide in merito all'assegnazione del sussidio finanziario straordinario mediante una delibera.
(7) Entro due anni dall’assegnazione del sussidio finanziario straordinario, il sindaco può avviare una procedura d'ufficio per determinare la legittimità di assegnazione del sussidio stesso, se viene constatato che si sono verificate circostanze che avrebbero dovuto comportare una decisione diversa sull’assegnazione del sussidio finanziario straordinario, in base alle quali il richiedente non avrebbe avuto diritto all’assegnazione del sussidio finanziario straordinario o ne avrebbe avuto diritto in un importo inferiore, poiché ha presentato informazioni false, ha omesso informazioni pertinenti o ha comunicato informazioni inesatte. Nel presente procedimento, il sindaco emette una delibera con la quale revoca la precedente delibera di assegnazione del sussidio finanziario straordinario, dove constata che il richiedente non ha diritto all’assegnazione del sussidio o ne ha diritto in un importo inferiore. I fondi pubblici percepiti dal richiedente in base alla delibera del sindaco, delibera che è stata revocata in base al presente articolo, devono essere restituiti nell’importo che ammonta alla differenza fra i fondi percepiti e i fondi assegnati in base alla delibera emessa durante la procedura di revoca della delibera precedente. Per quanto riguarda la restituzione del sussidio finanziario straordinario indebitamente assegnato, vengono utilmente applicate le disposizioni della legge che disciplina l'assegnazione dei fondi pubblici, nella parte che tratta l’assegnazione indebita di fondi pubblici.
(8) Il sussidio assegnato al singolo richiedente ai sensi del presente articolo, è considerato come un aiuto o un beneficio fornito dal comune ai soggetti socialmente svantaggiati in conformità con le competenze del comune e sulla base della legge che regola le autonomie locali.
Articolo 4 
(indennizzo per l’uso di terreni edificabili) 
(1) Per il sostegno offerto allo stato, al comune e ai cittadini e aver fornito servizi medici di emergenza per l'intero paese durante l'epidemia, per i quali sono stati utilizzati beni immobili situati nel Comune di Ancarano, di proprietà o in usufrutto dell’Ospedale Ortopedico di Valdoltra e della Croce Rossa della Slovenia sono esenti dal pagamento dell’indennizzo per l’uso di terreni edificabili (NUSZ) situati nel territorio del Comune di Ancarano, per il periodo da marzo a dicembre 2020 compresi. Si ritiene che per tali immobili, nel periodo da marzo a dicembre 2020 compresi, sia soddisfatta la disposizione di cui all'articolo 23, primo comma, primo trattino del Decreto sulla commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16 e 77/17).
(2) Come provvedimento per il superamento dei disagi causati dall'epidemia, il dipartimento competente del comune di Ancarano trasmetterà i dati per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile all'ufficio finanziario competente più tardi del previsto, rinviando l'obbligo di pagare l’indennizzo per l’uso del terreno edificabile per il 2020 per tutti i contribuenti, per un massimo di 3 mesi, secondo la scadenza inizialmente prevista con il bilancio comunale per l’anno 2020.
Articolo 5 
(aree commerciali esterne, locali commerciali e tariffe parcheggio) 
(1) Gli utenti delle aree pubbliche nel comune di Ancarano, che a causa dell’epidemia non sono autorizzati o non sono in grado di svolgere la propria attività, sono esonerati dal pagamento della tassa comunale per l'uso delle aree pubbliche per il periodo dal 16 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Il dipartimento competente dell'amministrazione comunale del Comune di Ancarano deve tenere conto di questa esenzione nelle decisioni relative alla commisurazione della tassa o in base a procedimento d'ufficio, deve emettere una nuova decisione che abroga la precedente e tiene conto dell'esenzione.
(2) Dal 16 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i parcheggi pubblici nel territorio del Comune di Ancarano sono gratuiti.
(3) I locatari e gli altri utenti (associazioni, enti, ecc.) dei locali commerciali di proprietà del Comune di Ancarano, compresi gli immobili in gestione della SEA Ancarano, che a causa dell’epidemia non sono autorizzati o non sono in grado di svolgere la propria attività, sono esonerati dal pagamento dell'affitto o dei costi di utilizzo per il periodo dal 16 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Articolo 6 
(fondi per il finanziamento delle misure) 
(1) I fondi per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono previsti nel bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2020.
(2) Se i fondi di bilancio per ogni singola voce del bilancio in vigore, non dovessero risultare sufficienti per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto, il sindaco può riassegnare i fondi di bilancio in conformità con il decreto sul bilancio in vigore e la legge che disciplina le finanze pubbliche.
Articolo 7 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-03/2020-2
Ancarano, 7. maggio 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l'autorità 
vicesindaco 
Barbara Švagelj 

AAA Zlata odličnost