Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1175. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 2794.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20 in 61/20) se v 27. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri obvezni zahtevi POZ_NMIN v letu 2020 hitri talni testi oziroma hitri rastlinski testi na vsebnost nitratnega dušika za glavni posevek za kmetijske rastline iz sedmega odstavka tega člena izdelajo najpozneje do 15. avgusta 2020.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v tretji alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti do trinajsti odstavek.
2. člen 
V 39. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri obvezni zahtevi HML_NMIN v letu 2020 hitri talni testi na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh izdelajo najpozneje do 15. avgusta 2020.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v drugi alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.
3. člen 
V 133. členu se za triindvajsetim odstavkom dodajo novi štiriindvajseti do devetindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(24) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za kontrolo in certificiranje za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra 2019 in v letu 2020 kmetujejo v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil najpozneje do 1. decembra 2020 vpisati podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2020 skupaj s podatki o travojedih živalih po vrsti.
(25) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.
(26) Ne glede na določbo trinajstega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020 poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko čebelarjenje za leto 2020.
(27) Ne glede na določbo štirinajstega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka, skupaj s številom čebeljih družin, ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.
(28) Ne glede na določbo petnajstega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020 poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin za leto 2020.
(29) Ne glede na določbo šestnajstega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.«.
4. člen 
V prilogi 1 se v I. poglavju Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. huda naravna nesreča ali izjemna okoliščina, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;«.
5. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2 pri zahtevi POZ_NMIN besedilo kršitve »Pri POZ_NMIN so predpisani hitri talni ali rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega leta.« spremeni tako, da se glasi »Pri POZ_NMIN so predpisani hitri talni ali rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega leta oziroma v letu 2020 po 15. avgustu.«.
Pri zahtevi HML_NMIN se besedilo kršitve »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelane po 30. juniju tekočega leta.« spremeni tako, da se glasi »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelane po 30. juniju tekočega leta oziroma v letu 2020 po 15. avgustu.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0062
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik