Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1174. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 2792.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19 in 7/20) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi odstopanja v zvezi s shemami neposrednih plačil, povezanimi s površinami in živalmi ter v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/501/EU).«.
2. člen 
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede ne prejšnji odstavek aktiviranje plačilnih pravic za leto 2020 velja za upravičene površine, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil v zbirni vlogi za leto 2020 in so vpisane v RKG na dan 10. julij 2020 v skladu z 2. členom Uredbe 2020/501/EU in s tretjim pododstavkom prvega odstavka 13. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
3. člen 
V 31. členu se za osmim odstavkom doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Za leto 2020 se pri podpori za mleko v gorskih območjih pri izpolnjevanju pogojev iz prve alineje prvega odstavka tega člena upošteva 29.a člen Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20).«.
4. člen 
V 34. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za leto 2020 se pri podpori za rejo govedi pri izpolnjevanju pogojev iz pete alineje prvega odstavka tega člena upošteva 29.a člen Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20).«.
5. člen 
V 37. členu se za črtanim šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena poteka obdobje prisotnosti zelenjadnic iz druge alineje prvega odstavka tega člena za leto 2020 od 24. februarja 2020 do 15. oktobra 2020. Šestdesetdnevna prisotnost zelenjadnic iz petega odstavka tega člena se začne šteti z datumom setve ali sajenja zelenjadnice, kljub temu da je setev ali sajenje zelenjadnice opravljeno pred datumom vložitve zbirne vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v drugi alineji besedilo »izjavo o količinah zelenjadnic« nadomesti z besedilom »izjavo o predvidenih količinah zelenjadnic«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– dveh ali več vrst zelenjadnic, kjer so na več kot 50 % skupne površine fižol, špargelj ali grah, predstavljati vsaj 15 % povprečnega hektarskega pridelka zelenjadnic skupaj;«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane enajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnice iz prejšnjega odstavka se za namen tega člena izračuna kot povprečje povprečnih letnih hektarskih pridelkov ene vrste zelenjadnice zadnjih petih let, iz objavljenih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, pri čemer se izloči leto z najvišjim in najnižjim hektarskim pridelkom ene vrste zelenjadnice. Če podatek o povprečnem letnem hektarskem pridelku ene vrste zelenjadnice za vseh pet let ne obstaja, se povprečje izračuna iz preostalih podatkov zadnjih petih let, ki so na voljo. Izračunani povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnice iz tega odstavka je določen v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.«.
Za dosedanjim enajstim odstavkom, ki postane dvanajsti odstavek, se dodata nova, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Ne glede na deseti in enajsti odstavek tega člena se pri naslednjih zelenjadnicah upošteva povprečni hektarski pridelek, določen v prilogi 4 te uredbe: pri zelju 25 t/ha, solati 15 t/ha, papriki 20 t/ha, čebuli 15 t/ha in fižolu 2 t/ha.
(14) Za nosilce KMG, vključene v ekološko pridelavo zelenjadnic, se upošteva 50 % nižji povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnice, kot je določen v prilogi 4 te uredbe, in 50 % nižji povprečni hektarski pridelek zelenjadnic skupaj, kot je določen v prilogi 4 te uredbe. Pri tem se za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko pridelavo zelenjadnic, štejejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo certificirano ekološko pridelavo zelenjadnic za leto oddaje vloge za izplačilo podpore za zelenjadnice.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
6. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0064
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik