Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Ob-2065/20, Stran 1134
Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, na podlagi Sklepa Sveta Vrtca Ljutomer z dne 23. 4. 2020 in v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je 8. 1. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti (zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico« – Ne odpiraj!
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ljutomer