Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1177. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, stran 2796.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 
1. člen 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 61/20) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 16. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 17. točka, ki se glasi:
»17. Izvedbene uredbe komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/532/EU).«.
V drugem odstavku se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
2. ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
3. ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).«.
2. člen 
V 4. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Obveznosti upravičenca iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena v primeru določitve začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva v skladu z 2. členom Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20) opravi začasni upravljavec kmetijskega gospodarstva.«.
3. člen 
V 6. členu se v sedmem odstavku besedilo »31. maj« nadomesti z besedilom »10. julij«.
4. člen 
V 10. členu se četrti in peti odstavek črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črtata vejica in besedilo: »vsaj osem dni pred oddajo zahtevka iz 14. oziroma 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
V 11. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Na »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi živali, ki ob začetku paše izpolnjujejo pogoje glede kategorije živali za dodelitev plačila iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali.«.
V trinajstem odstavku se besedilo »v zbirni vlogi navede količine zelenjadnic, ki jih skladišči« nadomesti z besedilom »v zbirni vlogi navede predvidene količine zelenjadnic, ki jih bo skladiščil«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem, tretjem, četrtem in petem odstavku besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »10. julija«.
V trinajstem in petnajstem odstavku se besedilo »31. maja« nadomesti z besedilom »10. julija«.
Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te uredbe, mora v skladu z osmim in devetim odstavkom 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil izkazovati obseg pridelave zelenjadnic z računi o prodaji zelenjadnic oziroma računi o najemu skladiščnega prostora za skladiščenje svojih pridelkov zelenjadnic, ki jih posreduje agenciji najpozneje do 1. decembra 2020 oziroma do 15. februarja 2021 v primeru računov o prodaji zelenjadnic iz lastnih skladiščnih kapacitet in v primeru računov o prodaji zelenjadnice iz pete alineje desetega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.«.
7. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vložitev zbirne vloge iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje do 30. junija 2020 v skladu z 2. členom Uredbe 2020/501/EU.«.
8. člen 
V 14. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka tega člena mora upravičenec v primeru izjemne okoliščine iz prvega odstavka 29.a člena te uredbe izvesti umik zahtevka do 17. julija 2020.«.
9. člen 
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Udeleženci, ki sodelujejo pri pregledu na kraju samem ali superkontroli iz prejšnjega odstavka, izvajajo ukrepe za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 v skladu s Priporočili za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »za vse upravičence iz sedmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »za vse upravičence iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »iz sedmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.«.
10. člen 
V 17. členu se v 4. točki besedilo »31. maja« nadomesti z besedilom »10. julija«.
11. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu s 4. členom Uredbe 2020/532/EU, razen določb iz točk (b), (h), (j) in (l) drugega odstavka ter tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2020/532/EU, 34. do 41. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami pravilnika, ki ureja RKG.«.
12. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku napovedni odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu s 4. in 5. členom Uredbe 2020/532/EU ter drugim odstavkom 42. člena in 43. členom Uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:«.
V tretjem odstavku se besedilo »z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Uredbe 809/2014/EU« nadomesti z besedilom »s 5. členom Uredbe 2020/532/EU«.
13. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(stopnja kontrole) 
Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s prvim odstavkom, točkami (a), (c) do (g), (i), (k) in (m) drugega odstavka, ter četrtim do šestim odstavkom 4. člena Uredbe 2020/532/EU.«.
14. člen 
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kontrolni sistem in upravne ukrepe v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 65. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU razen prvega pododstavka prvega odstavka 68. člena Uredbe 809/2014/EU, prvim odstavkom 9. člena Uredbe 2020/532/EU in 37. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU.«.
15. člen 
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, vloženo v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri upravnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka ter tretjega, četrtega, osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se zahtevek zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da z računi iz osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne izkaže predpisanega obsega pridelave zelenjadnic, ter se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se podpora za zelenjadnice ne dodeli in se uporabijo upravni ukrepi iz drugega in tretjega odstavka 19. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
16. člen 
V 28. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Upravni pregledi iz prejšnjega odstavka se upravičencem, ki so zahtevek vložili pred uveljavitvijo Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20; v nadaljnjem besedilu: odredba o razglasitvi epidemije) izvedejo ob vložitvi zahtevka, upravičencem, ki zahtevek vložijo po uveljavitvi odredbe o razglasitvi epidemije, pa pred izplačilom zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo oziroma zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica.
(5) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz s seznama koproloških analiz iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere koprološka analiza ni bila izdelana, zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU. V tem primeru se pri obračunu zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo najprej upoštevajo živali starejše kategorije goveda v skladu z uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali.
(6) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere koprološka analiza ni bila izvedena, zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
17. člen 
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(višja sila in izjemne okoliščine, povezane z zamejitvijo širjenja virusa SARS CoV-2) 
(1)  Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic, se za namene financiranja, upravljanja in spremljanja ukrepov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe priznajo za izjemno okoliščino v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: izjemna okoliščina) v naslednjih primerih:
a) označitev živali, če ta ni bila opravljena znotraj predpisanih rokov;
b) priglasitev označitve živali ali priglasitev premika živali v CRG, CRD, CRK in CRPš, če ta ni bila opravljena znotraj predpisanih rokov;
c) sporočanje sprememb oziroma odprava neusklajenosti v RKG, če te niso bile opravljene znotraj predpisanih rokov;
č) vložitev zbirne vloge v roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe in 13. členom Uredbe 640/2014/EU, če upravičenec za vložitev zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe kmetijskega svetovanja;
d) neizpolnjevanje posameznih pogojev iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ki niso pogoji iz točk a), b), c) in č) tega odstavka, če agencija o tem odloči v skladu s petim odstavkom tega člena;
e) neizpolnjevanje posameznih pogojev iz Uredbe o shemah neposrednih plačil in uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, ki niso pogoji iz točk a), b), c), č), in d) tega odstavka, če agencija o tem odloči v skladu s petim odstavkom tega člena;
f) neizpolnjevanje zahtev glede veljavnosti izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in veljavnosti potrdil o opravljenem pregledu naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev za zavezance za navzkrižno skladnost.
(2) Izjemne okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena se priznajo za naslednja obdobja:
– izjemna okoliščina iz točke a) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija 2020 za govedo, rojeno od 21. februarja 2020, in za drobnico, rojeno od julija 2019;
– izjemna okoliščina iz točke b) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija 2020 za označitev ali premik, ki se zgodi od 5. marca 2020;
– izjemna okoliščina iz točke c) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 9. julija 2020;
– izjemna okoliščina iz točke č) prvega odstavka tega člena od 16. junija 2020 do 10. julija 2020;
– izjemna okoliščina iz točke d) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija 2020;
– izjemna okoliščina iz točke e) prvega odstavka tega člena za obdobje, na katero se ukrep nanaša;
– izjemna okoliščina iz točke f) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije za obdobje, za katero mora zavezanec izpolnjevati zahteve navzkrižne skladnosti.
(3) Primerov izjemnih okoliščin iz točk a), b), c), č) in f) prvega odstavka tega člena upravičencu ni treba sporočiti agenciji. Primere izjemnih okoliščin iz točk a), b) in f) prvega odstavka tega člena agencija upošteva avtomatično v skladu z določbami tega člena. Za primere iz točke c) prvega odstavka tega člena agencija informacijo o razlogu prepoznega urejanja podatkov v RKG prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz točke č) prvega odstavka tega člena izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja podpiše izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti storitve elektronskega izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 15. junija 2020. Skenogram izjave izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja priloži zbirni vlogi in posreduje agenciji.
(4)  Za primere izjemne okoliščine iz točk d) in e) prvega odstavka tega člena mora upravičenec agenciji v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, sporočiti izjemno okoliščino in priložiti ustrezna dokazila oziroma pojasnila.
(5) Če agencija prizna izjemno okoliščino iz točk c), č), d) in e) prvega odstavka tega člena, o tem odloči z odločbo o odobritvi sredstev za ukrepe, na katere se izjemna okoliščina nanaša.
(6)  Če agencija izjemne okoliščine iz točk d) in e) prvega odstavka tega člena ne prizna, upravičencu izda odločbo.
(7) Če je upravičenec zavezanec za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti in imajo primeri izjemnih okoliščin vpliv na izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti, te primere izjemnih okoliščin agencija, v skladu z določbami tega člena upošteva tudi pri izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti.
(8) Agencija za obdobje od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija 2020 v skladu s prvim odstavkom tega člena prekine štetje zamujenih dni in štetje dni za pošiljanje dokazil o odpravi kršitev iz sistema zgodnjega opozarjanja iz zahtev navzkrižne skladnosti, povezanih z identifikacijo in registracijo rejnih živali.«.
18. člen 
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvedbo prejšnjega odstavka se sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG v skladu s točko (a) tretjega odstavka 8. člena Uredbe 809/2014/EU šteje kot prenos kmetijskega gospodarstva v skladu s točkama (a) in (b) četrtega odstavka 8. člena Uredbe 809/2014/EU. Prevzemnik najpozneje do 31. decembra 2020 obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva in posreduje zahtevo za plačilo pomoči oziroma podpore na obrazcu »Izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po oddani zbirni vlogi za leto 2020«. Prevzemnik podpisani obrazec in dokazila posreduje agenciji.«.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0066
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik