Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Ob-2078/20, Stran 1127
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2020 
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: do 374.136 EUR.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju – NRV-B), v letu 2020, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2020.
Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, zdravstvenega doma (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni dom). V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin ustanoviteljic, na podlagi izdanega pooblastila ostalih občin ustanoviteljic.
Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna občina pod pogojem, da je nabava reševalnega vozila – NRV tipa B (v nadaljevanju – NRV-B) potrebna za zdravstveni dom, ki v letu 2019 ni prejel v uporabo reševalnega vozila, nabavljenega s pomočjo sredstev iz naslova sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019.
Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za eno vozilo.
Znesek sofinanciranja posameznega projekta (v EUR brez DDV) bo določen na podlagi števila prejetih popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leti 2020 in 2021.
Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo nakup osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije. Znesek sofinanciranja bo določen glede na nabavno ceno osnovnega vozila s predelavo brez DDV. DDV plača prijavitelj, kateremu bo odobreno sofinanciranje.
Informacijska, telekomunikacijska ter prenosna medicinska oprema niso predmet sofinanciranja oziroma mora sredstva za ta del zagotoviti prijavitelj.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijavitelj je na dan objave razpisa ustanovitelj ali soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda, za katerega se načrtuje nakup NRV-B,
– zdravstveni dom, za katerega prijavitelj oddaja prijavo, je vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.),
– skladnost projekta s predmetom in določili tega javnega razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe,
– v primeru odobritve sofinanciranja mora prijavitelj predmetno investicijo pred podpisom pogodbe uvrstiti v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
– pripravljen in s sklepom potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljnjem besedilu: DIIP), izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
– predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
5. Merila za ocenjevanje prijav:
MERILO
OPIS MERILA
MAKS. 
ŠT. TOČK
USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost opisa vsebine projekta, jasnost, preglednost 
in natančnost opredelitve namenov in ciljev projekta ter njihova relevantnost za doseganje namenov in ciljev razpisa
– popolna preglednost, celovitost in skladnost vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti 
in z zastavljenimi nameni in cilji projekta. Navedene aktivnosti so potrebne za dosego namenov in ciljev projekta. 
– delno ustrezna preglednost, celovitost in skladnost vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti. Navedene aktivnosti so potrebne 
za dosego namenov in ciljev projekta. 
– nepreglednost, necelovitost in neskladnost vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti. Navedene aktivnosti so delno potrebne, nepotrebne za dosego namenov in ciljev projekta.
10 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ocenjuje se preglednost in jasnost načrtovanih aktivnosti. Ocenjuje se, ali so načrtovane aktivnosti opredeljene in utemeljene ali je predviden njihov obseg.
– popolna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta, njihova ustrezna utemeljitev, 
– delna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta in delna ustreznost utemeljitve, 
– nepreglednost načrtovanih aktivnosti projekta.
10 
 
 
0
Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe projekta pregleden in ustrezen glede 
na načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo načrtovane aktivnosti mogoče izvesti v času trajanja projekta.
– terminski načrt izvedbe projekta je pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovanje aktivnosti so realno izvedljive v času trajanja projekta, 
– terminski načrt izvedbe projekta je delno pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane aktivnosti so delno realno izvedljive 
v času trajanja projekta, 
– terminski načrt izvedbe projekta je nepregleden in ni ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane aktivnosti so delno ali niso realno izvedljive v času trajanja projekta.
10 
 
 
 
 
 
 
0
Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija podrobno utemeljena, razčlenjena in jasna. Ocenjuje se ali predlagani upravičeni stroški ustrezni in v skladu s predvidenimi aktivnostmi projekta.
– finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena 
in utemeljena, 
– deloma jasna, razčlenjena in utemeljena, 
– nejasna, nerazčlenjena in deloma oziroma neutemeljena.
10 
 
0
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
40
Do sofinanciranja bodo upravičene prijaviteljice, ki bodo dosegle najmanj 20 točk.
6. Dokumentacija prijave
Prijavitelji oddajo prijavo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in žigosani.
Prijava na razpis mora vsebovati tudi:
– DIIP,
– Sklep o potrditvi DIIP.
7. Rok za oddajo prijav je do 12. 6. 2020.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4110-1/2020 in v enem izvodu v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pri čemer je za identičnost obrazcev odgovoren prijavitelj.
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 15. 6. 2020 in ne bo javno.
9. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidi javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prispelih prijav.
10. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu MZ:
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se lahko posredujejo na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 4110-1/2020, do vključno 5. 6. 2020, do 16. ure. Odgovori bodo objavljeni najkasneje do 8. 6. 2020, na spletni strani:
Ministrstvo za zdravje