Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Ob-2018/20, Stran 1132
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, na podlagi sprejetega sklepa na svoji 3. korespondenčni seji in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit, program vodenja zavoda, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj