Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1158. Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2, stran 2779.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15. 12. 2010, str. 12); v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 9. decembra 2019 objavil Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (v nadaljevanju smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo vsebino, navodila in enotne oblike za poročanje o načrtih financiranja na podlagi četrtega odstavka priporočila A iz Priporočil Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij (Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij (UL L 119, 25. 4. 2013, str. 1); v nadaljevanju priporočila ESRB).
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. kreditne institucije, kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ki o načrtih financiranja poročajo svojim pristojnim organom v skladu z nacionalnim okvirom za izvajanje priporočil ESRB in področjem uporabe teh smernic;
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju banke) in o načrtih financiranja poročajo Banki Slovenije;
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke, ki so v skladu s poglavjem 2 naslovom II dela ena Uredbe (EU) št. 575/2013 zavezane k izpolnjevanju zahtev na konsolidirani podlagi ter banke, ki so v skladu s poglavjem 1 naslovom II dela ena Uredbe (EU) št. 575/2013 zavezane k izpolnjevanju zahtev na posamični podlagi in pri tem niso vključene v konsolidacijo na podlagi 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2020.
(2) Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 47/15).
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije